O D L U K A o priključenju na komunalne vodne građevine
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:325-01/11-01/12
URBROJ:2140/02-11-2
Đurmanec, 13. listopada 2011.


Na temelju članka 209., stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), članka 63., stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09) te članka 15. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na 18. sjednici, održanoj dana 13. listopada 2011. godine donijelo

O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne građevine


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se :
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,
- obveza priključenja,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
- prekršajne odredbe.
Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su :
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.
Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je „Krakom“ d.o.o. Krapina.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području općine Đurmanec, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu


nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom isporučitelj ne mora obvezati na takvo priključenje ukoliko nema tehničkih uvjeta.
Članak 5.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.
Članak 6.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 7.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:
- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja, a prije uporabe građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog članka, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, Upravni odjel Općine Đurmanec donijeti će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka je dopuštena žalba upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije nadležnom za gospodarstvo.


III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 9.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.
Članak 10.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje,
2. dokaz o vlasništvu
3. preslika akta za odobrenje građenja sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (uz predočenje izvornika) sa pratećom projektnom dokumentacijom iz koje je razvidna namjena, bruto građevinska površina i planirana potrošnja vode ili potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. i potvrda da nije u tijeku postupak građevne inspekcije odnosno, da se ne vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad
zemljištem i preslika katastarskog plana, te uvjerenje ili izvod iz prostornog plana kojim se dokazuje da je zemljište van građevinskog područja.

Članak 11.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju uredno podnesenog zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje prethodne suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje prethodnu suglasnost za priključenje ako za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Prethodna suglasnost za priključenje mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka, izračun građevinske površine objekta-građevine za obračun naknade te obavezno odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.
Primjerak akta iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Općini Đurmanec, radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.
Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti. Rješenje o odbijanju priključenja mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je akt iz stavka 1. i 4. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Članak 12.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka, a po predočenju dokaza o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 13.

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost tijela koje upravlja i održava cestu na kojoj se vrše radovi.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 14.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.
Priključenje na komunalne vodne građevine mora se izvesti tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda ( stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 15.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.

Članak 16.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Đurmanec.
Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području općine Đurmanec.

A) Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Članak 17.

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u iznosu prema visini prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, prema slijedećem:
1.– od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;
2.– od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;
3.– od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

4.– od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;
5.– od jedne prosječne mjesečne bruto plaće (100%) u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;
6.– od jedne prosječne mjesečne bruto plaće (100%) u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;
7.– od dvije prosječne mjesečne bruto plaće (200%) u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;
8.– od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;
9.– od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;
10.– od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;
11.– od jedne prosječne mjesečne bruto plaće (100%) u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.);
12.– od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.
Visina naknade utvrđuje se na temelju projektne dokumentacije priložene uz zahtjev i procjene potrošnje.

B) Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju

Članak 18.

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se u iznosima prema istom kriterijima kao i za javnu vodoopskrbu u članku 17. ove Odluke.


C) Način i rokovi plaćanja naknade za priključenje

Članak 19.

Rješenje o plaćanju naknade za priključenje donosi Upravni odjel Općine Đurmanec, na temelju ove Odluke, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, u roku od najduže 30 dana po primitku prethodne suglasnosti isporučitelja vodne usluge iz članka 12. ove Odluke.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. iznos sredstava naknade za priključenje koji je obveznik dužan platiti
2. način i rokove plaćanja naknade za priključenje
3. prikaz načina obračuna naknade za priključenje
Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz čl. 18. ove Odluke, Potvrdu o uplati sredstava izdaje Upravni odjel Općine Đurmanec.
Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove gospodarstva, u roku od 8 dana od primitka rješenja.

Članak 20.

Naknada za priključenje u pravilu se plaća jednokratno u korist proračuna Općine Đurmanec.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 12 jednakih mjesečnih obroka.
Zaključak o obročnom plaćanju naknade za priključenje donosi općinski načelnik.
Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da pravne osobe i obrtnici dostave Općini Đurmanec kao sredstvo osiguranja plaćanja bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, a fizičke osobe u slučaju obročne otplate naknade trebaju osigurati administrativnu zabranu dužnika, sudužnika ili jamca u visini 1/3 plaće, ovjerenu kod javnog bilježnika.
Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.


D) Izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice plaćanja naknade za priključenje

Članak 21.

Općina Đurmanec kao investitor izgradnje „ne podliježe“ obvezi plaćanja naknade za priključenje.
Ustanova ili pravna osoba u potpunom ili većinskom vlasništvu Općine Đurmanec koja gradi, odnosno investitor je izgradnje građevina koje služe za obavljanje redovne djelatnosti, a koje se financiraju iz općinskog proračuna, „ne podliježu“ obvezi plaćanja naknade za priključenje.

Članak 22.

Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje.


VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA


Članak 23.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Đurmanec.
Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Đurmanec, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VII. NADZOR
Članak 24.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljanju nadležne inspekcije prema odredbama zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u
rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav
odvodnje,
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera
u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke
ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba
obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, („Službeni glasnik KZŽ“ broj 12/04).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Vladimir Krkalo, mag. pol.
[21.10.2011]