P R O G R A M gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đurmanec za 2011. godinu
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/10-01/21
URBROJ:2140/02-10-2
Đurmanec, 13. prosinca 2010.


Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04. i 38/09.) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/09.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 12. sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, d o n o s i

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Đurmanec za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom se planira i određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Đurmanec za 2011. godinu za:
- opskrba pitkom vodom
- javne površine
- groblje
- javna rasvjeta
- sportski objekti
- dječji vrtić.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova za investicije koje se odnose na projektiranje i izgradnju, kao i za nabavu opreme za objekte i uređaje komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

1. OPSKRBA PITKOM VODOM

Izgradnja mreže objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom:

1. Izgradnja i financiranje izgradnje vodoopskrbne mreže putem kapitalne pomoći na području općine Đurmanec,
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 1.168.200,00 kuna.

2. Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu na području općine Đurmanec;
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 80.000,00 kuna.

Sredstva se osiguravaju većinom iz izvornih prihoda Općine, dijelom iz cijene komunalne usluge te naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom te sufinanciranja Krapinsko-zagorske županije.

2. JAVNE POVRŠINE (nogostupi)

a) Izrada potrebne projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i završetak radova na izgradnji nogostupa uz državnu cestu D 207, kod zaselka Horvati-Pećinski;
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 100.000,00 kuna.

b) Izgradnja nogostupa u centru Đurmanca prema Ambulanti te uređenje nogostupa u centru Đurmanca od kružnog toka do željezničke pruge;
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 50.000,00 kuna.

c) Izgradnja pješačke staze i proširenje pristupne ceste prema Osnovnoj školi Đurmanec od županijske cesti Ž 2096;
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz Proračuna Općine Đurmanec i iz drugih izvora financiranja.

3. GROBLJE

a) Izrada projektne dokumentacije za uređenje groblja i izgradnju objekata;
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 100.000,00 kuna.

b) Otkup zemljišta za proširenje i uređenje Mjesnog groblja u Đurmancu;
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 50.000,00 kuna.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz Proračuna Općine Đurmanec.

4. JAVNA RASVJETA

Izgradnja javne rasvjete po naseljima na području općine Đurmanec: Ovčari i Vuzmi u Gornjem Maclju, Hromec-odvojak prema selu Jezerišće, Gornja Podbrezovica – rasvjeta igrališta te izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih elektroenergetskih suglasnosti za naselje Hlevnica, (zaselci Cesarci, Gajšaki, Krsniki, Rebići);
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 150.000,00 kuna

Potrebna sredstva će se osigurati iz Proračuna Općine Đurmanec te dijelom sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

5. SPORTSKI OBJEKTI

Izgradnjua školske sportske dvorane u Đurmancu – 2. etapa;

- predviđeni iznos, paušalno 1.600.000,00 kuna


Sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna će se osigurati iz Proračuna Općine Đurmanec, a 800.000,00 kuna bi trebala osigurati Krapinsko-zagorska županija.


6. DJEČJI VRTIĆ

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića kod Osnovne škole Đurmanec
- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 30.000,00 kuna, a ista će se osigurati u Proračunu Općine Đurmanec.


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Marijan Horvat
[21.10.2011]