PROGRAM odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKO VIJE艵

KLASA:363-01/10-01/22
URBROJ:2140/02-10-2
衭rmanec, 13. prosinca 2010.


Na temelju 鑜anka 28., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04 i 178/04. i 38/09.) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 12. sjednici odr綼noj 13. prosinca 2010. godine, d o n o s i


PROGRAM
odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

萳anak 1.

Ovim Programom odre饀je se odr綼vanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda i odr綼vanje vodoopskrbnih sustava,
- odr綼vanje 鑙sto鎒 u dijelu koji se odnosi na 鑙规enje javnih povr筰na,
- odr綼vanje javnih povr筰na,
- odr綼vanje groblja i mrtva鑞ice,
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog 鑜anka utvr饀je se:
- opis i opseg poslova odr綼vanja s procjenom pojedinih tro筴ova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

萳anak 2.

U 2011. godini odr綼vanje komunalne infrastrukture iz 鑜anka 1. ovog Programa u Op鎖ni 衭rmanec obuhva鎍:

1.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA I ODR瓵VANJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA

Ure餰nje vodotoka

a) ure餰nje i regulacija vodotoka u suradnji sa Hrvatskim vodama, (Ravni硅ica, Macelj鑙ca, Putkovec).
- sredstva za sufinanciranje radova pod to鑛om a). planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna.

Zacjevljenje otvorenih kanala

a) nabava betonskih cijevi za zacjevljenje otvorenog kanala u centru 衭rmanca, kod Konzuma u du緄ni od cca 100 m.
- sredstva za po鑕tak izgradnje oborinske kanalizacije pod to鑛om a). predvi餫ju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

Zacjevljenje cestovnih jaraka i ure餰nje odvodnje u svrhu za箃ite prometnica

a) nabava betonskih cijevi raznih profila za odr綼vanje i ure餰nje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve
- sredstva za tu namjenu predvi餫ju se u sljede鎖m iznosima:

- M.O. Macelj………………….13.000,00 kuna
- M.O. 衭rmanec……………...15.000,00 kuna
- M.O. Putkovec…………….…15.000,00 kuna
- M.O. Hromec………………...17.000,00 kuna

b) ostale potrebe Op鎖ne za nabavu betonskih cijevi ………………10.000,00 kuna.

Sredstva za izvr筫nje radova u to鑛i 1. predvi餫ju se u ukupnom iznosu od 390.000,00 kuna, a financirati 鎒 se iz sredstava Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec.


2. ODR瓵VANJE 菼STO艵 U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA 菼┢ENJE JAVNIH POVR㊣NA

a) redovno odr綼vanje javno - zelenih povr筰na

- zubljanje zelenih povr筰na u prolje鎒, okopavanje grmlja i sadnica, sakupljanje li规a, ko筺ja trave 2 - 3 puta mjese鑞o od svibnja do listopada kosilicom, ure餴vanje cvije鎍 u cvjetnjacima, obrezivanje 緄vice.
- rotor u centru 衭rmanca 100 m2
- zelene povr筰ne oko igrali箃a 200 m2
- zelene povr筰ne oko zgrade Op鎖ne 25 m2
- prostor kraj Ambulante 80 m2
- povr筰ne uz put prema Osnovnoj 筴oli 500 m2
- ostale zelene povr筰ne u centru 衭rmanca 400 m2
- sredstva za izvr筫nje radova predvi餫ju se u iznosu od 10.000,00 kuna.

c) sakupljanje i odvoz krutog otpada iz ku鎍nstva
- sredstva za obavljanje navedenih usluga planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna.

Sredstva za izvr筫nje radova u to鑛i 2. predvi餫ju se u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, a financirati 鎒 se u cijelosti iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec.

3. ODR瓵VANJE JAVNIH POVR㊣NA

3.1. Ure餰nje i odr綼vanje javnih povr筰na

a) ure餰nje javnih povr筰na,sadnja cvije鎍 na javnim povr筰nama,
- M.O. 衭rmanec…………….. 10.000,00 kuna,

b) postava klupa i ko筫va za sme鎒 u 衭rmancu, ure餰nje javnih povr筰na, odr綼vanje prostora oko kopanje, odr綼vanje dje鑚eg igrali箃a u 衭rmancu, sadnja ukrasnog drve鎍, cvije鎍 i sl., ure餰nje i odr綼vanje pje筧鑛e staze prema O. 筴oli, pau筧lno 28.000,00 kuna,

c) postava oglasnih plo鑑, M.O Hromec i M.O. Putkovec te odr綼vanje postoje鎖h:
………… ……………..pau筧lno 5.000,00 kuna.

3.2. Redovno 鑙规enje javno-prometnih povr筰na

a) mehani鑛o 鑙规enje centra 衭rmanca tri puta godi筺je - ukupno 10000 m2
- sredstva za izvr筫nje radova predvi餫ju se u iznosu od 2.000,00 kuna.

3.3. Sufinanciranje ure餰nja igrali箃a na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec u sljede鎖m iznosima:
- ure餰nje dje鑚ih igrali箃a na podru鑚u ostalih mjesnih odbora sa podru鑚a op鎖ne 衭rmanec,
pau筧lno…………………………100.000,00 kuna.

3.4. Ure餰nje autobusnih ugibali箃a
- sredstva za izvr筫nje radova predvi餫ju se u iznosu od 30.000,00 kuna.

3.5. Sufinanciranje mjerenja brzine na 緐panijskim cestama
- sredstva za izvr筫nje radova predvi餫ju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

3.6. Izdaci za saniranje klizi箃a na javnim prometnim povr筰nama
- sredstva za izvr筫nje radova predvi餫ju se u iznosu od 70.000,00 kuna.

Sredstva za izvr筫nje radova pod to鑛om 3. predvi餫ju se u ukupnom iznosu od 265.000,00 kuna, a financirati 鎒 se iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec.

4. ODR瓵VANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. Nabava kamenog materijala svih granulacija za ure餰nje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno odr綼vanje u aran緈anu mje箃ana

- M.O. Macelj…………………15.000,00 kuna
- M.O. 衭rmanec……………..17.000,00 kuna
- M.O. Putkovec………………19.000,00 kuna
- M.O. Hromec………………..19.000,00 kuna.

a) Ostale potrebe Op鎖ne za nabavu kamenog materijala…………………...20.000,00 kuna.

4.2. Asfaltiranje i presvla鑕nje postoje鎖h javnih puteva - nerazvrstanih cesta na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec

- sredstva za izvr筫nje radova pod to鑛om 4.2. predvi餫ju se u iznosu od 400.000,00 kuna, a financirati 鎒 se iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec i u鑕规a gra餫na.

4.3. Zimsko odr綼vanje nerazvrstanih cesta
- pau筧lno za podru鑚e Op鎖ne………..200.000,00 kuna.

4.4. Ostali radovi na odr綼vanju nerazvrstanih cesta

a) nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava prometne signalizacije za ozna鑑vanje autobusnih stajali箃a

- pau筧lno……………………………..15.000,00 kuna.


b) zemljani radovi u svrhu pro筰renja i ure餰nja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja)
- M.O. Macelj…………………20.000,00 kuna
- M.O. 衭rmanec……………..20.000,00 kuna
- M.O. Putkovec………………20.000,00 kuna
- M.O. Hromec………………..20.000,00 kuna.

c) Ostale potrebe Op鎖ne za rad stroja i prijevoz……...20.000,00 kuna.

d) Ko筺ja bankina uz nerazvrstane ceste na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec

- pau筧lno za podru鑚e Op鎖ne….50.000,00 kuna.

Sredstva za izvr筫nje radova iz to鑛e 4. predvi餫ju se u iznosu od 735.000,00 kuna, a financirati 鎒 se iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec i u鑕规a gra餫na u asfaltiranju.


5. ODR瓵VANJE GROBLJA I MRTVA萅ICE

5.1. Redovno odr綼vanje groblja prema Ugovoru
- pau筧lno 120.000,00 kuna

5.2. Odvoz sme鎍 sa groblja kontejnerom
- pau筧lno 30.000,00 kuna

5.3. Radovi na ure餰nju groblja u 衭rmancu, uklanjanje sru筫nih potpornih zidova, sanacija groblja, ure餰nje prilaza novom dijelu groblja, ure餰nje i sanacija mrtva鑞ice na mjesnom groblju u 衭rmancu te izrada potrebne projektne dokumentacije,
- pau筧lno 300.000,00 kuna

Sredstva za izvr筫nje radova pod to鑛om 5. predvi餫ju se u iznosu od 450.000,00 kuna, a financirati 鎒 se iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec te iz godi筺je naknade za kori箃enje groblja.

6. JAVNA RASVJETA

6.1. Podmirenje tro筴ova elektri鑞e energije za javnu rasvjetu

- pau筧lno za podru鑚e Op鎖ne………220.000,00 kuna.6.2. Teku鎒 odr綼vanje javne rasvjete po naseljima na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec

- pau筧lno za podru鑚e Op鎖ne……….90.000,00 kuna.

Sredstva za izvr筫nje radova pod to鑛om 6. predvi餫ju se u iznosu od 310.000,00 kuna, a financirati 鎒 se iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec.


Ukupna sredstva za izvr筫nje radova pod to鑛ama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. predvi餫ju se u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a financirati 鎒 se iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec i iz drugih izvora.

萳anak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu綽enom glasniku Krapinsko-zagorske 緐panije".
PREDSJEDNIK OP艻NSKOG VIJE艫
OP艻NE 蠻RMANEC

Marijan Horvat
[21.10.2011]