P R A V I L N I K o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Đurmanec
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:604-02/09-01/2
URBROJ:2140/02-09-1
Đurmanec, 08. rujna 2009.


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine broj 33/01, 129/05) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/09.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 3. sjednici održanoj 08. rujna 2009. godine, d o n i j e l o j e


P R A V I L N I K
o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pomoći
učenicima srednjih škola i studentima s područja
Općine Đurmanec


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i postupak za odobravanje i isplatu pomoći u toku školovanja učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Đurmanec.


Članak 2.

Učenicima i studentima odobravat će se pomoći iz sredstava osiguranih u Proračunu Općine Đurmanec za tu namjenu.

Članak 3.

Broj i visinu pomoći za svaku školsku godinu utvrđuje općinski načelnik posebnim zaključkom, a u okvirima osiguranih sredstava u Proračunu Općine Đurmanec.
Općinski načelnik može iznimno, u okviru planiranih sredstava za pomoći, posebnim zaključkom, u argumentiranom slučaju, odobriti dodatnu studentsku pomoć studentima teškog socijalnog stanja.

Članak 4.

Pomoći se odobravaju za svaku školsku godinu na temelju raspisanog natječaja.Natječaj raspisuje Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima u skladu s kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom.
Natječaj se raspisuje na početku školske odnosno studentske godine, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Đurmanec, a može se objaviti i putem radija i drugih glasila.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi učenici srednjih škola te redovni studenti na fakultetima i visokim i višim školama, čiji roditelji ili usvojitelji imaju prebivalište na području općine Đurmanec, a nisu korisnici kredita, stipendija ili pomoći po drugoj osnovi, što dokazuju davanjem posebne izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.
Apsolventi imaju pravo na pomoć i za vrijeme redovnog apsolventskog roka.
Učenici ili studenti koji ponavljaju školsku godinu, bez obzira koji put se javljaju sa zahtjevom nemaju pravo na dodjelu pomoći te se njihovi zahtjevi neće razmatrati.


II. KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE POMOĆI

Članak 6.

Na raspisani natječaj zainteresirani kandidati podnose zahtjeve za dodjelu pomoći.
Zahtjev se podnosi na utvrđenom obrascu koji izrađuje Upravni odjel Općine.
Zahtjevu treba priložiti slijedeću dokumentaciju:
1. potvrdu o upisu u školu odnosno fakultet ili visoku ili višu školu;
2. fotokopiju svjedodžbe odnosno indeks zadnje godine završenog školovanja;
3. izjavu o članovima zajedničkog domačinstva;
4. službene potvrde o prihodima članova porodičnog domačinstva ostvarenih u tekućoj godini do kraja mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva,
5. dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja porodičnog domačinstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika (djeca poginulih u domovinskom ratu i djeca invalida domovinskog rata, samohrani roditelj, djeca s teškoćama u razvoju, ostali članovi domačinstva na redovnom školovanju u srednjoj školi ili fakultetu);
6. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima drugu pomoć, stipendiju ili kredit po nekoj drugoj osnovi.

Članak 7.

Primljene zahtjeve po natječaju rješava Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Općinski načelnik.
Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana.
Mandat Komisije traje četiri godine.
Zadatak je Komisije da na osnovi kompletiranog predmeta utvrdi broj bodova i sastavi rang listu učeničkih i studentskih pomoći na način da podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi broj jedan, a najviši broj ima zahtjev s najmanjim brojem bodova.
Ukoliko više zahtjeva ima isti broj bodova određivanje rednog broja utvrđuje se prema bodovima socijalnog kriterija i ostvarenom postotku osnovice.Pomoć dobivaju podnositelji zahtjeva rangirani na bodovnoj listi od rednog broja jedan do broja odobrenih pomoći po zaključku načelnika Općine Đurmanec za tekuću školsku godinu.
Ukoliko se iz jednog domaćinstva podnesu dva ili više zahtjeva za dodjelu pomoći, podnosiocima zahtjeva iz tog domaćinstva u pravilu se može dodijeliti samo jedna pomoć bez obzira na ostvaren broj bodova, ali iznimno, na temelju obrazloženih razloga općinski načelnik može odobriti drugu vrstu pomoći istom domaćinstvu - jednokratnu novčanu pomoć, temeljem socijalnih kriterija u okviru osiguranih sredstava za tu namjenu.

Članak 8.

Po utvrđenoj bodovnoj listi, svim podnosiocima zahtjeva Komisija izdaje rješenje.
Rješenjem se utvrđuje pravo na pomoć, iznos odobrene pomoći ili obrazloženje o razlozima neostvarivanja pomoći te pravo na prigovor.
Protiv rješenja može se podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
Odluka načelnika je konačna.

Članak 9.

Bodovanje zahtjeva vrši se po slijedećim kriterijima:

a) Socijalni kriterij

- iznos prihoda po članu domaćinstva prema najnižoj osnovici za obračun doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

postotak bodovi
do 39,9 % osnovice 100
40,00 do 49,99 80
50,00 do 59,99 70
60,00 do 69,99 50
70,00 do 79,99 30
80,00 do 99,99 10
100,00 i više 0

b) Uspjeh u učenju

- Srednje škole:
3,00 – 3,50………………………………………… 5 bodova
3,51 – 4,00……………………………………….. 10 bodova
4,01 – 4,50……………………………………….. 20 bodova
4,51 – 5,00……………………………………….. 30 bodova

- Fakultet:
2,50 – 3,00………………………………………… 5 bodova
3,01 – 3,50……………………………………….. 10 bodova
3,51 – 4,00……………………………………….. 20 bodova
4,01 – 5,00……………………………………….. 30 bodova.

Učenicima prvih razreda srednjih škola uspjeh u učenju će se obračunavati po uspjehu za srednje škole, ali umanjeno za 10% radi uravnoteženja kriterija budući da se obračun radi na temelju ocjena iz osnovne škole.
Studentima prve godi¬ne veleučilišta ili fakulteta će se uspjeh u učenju također bodovati po uspjehu za srednje škole, ali umanjeno za 20% radi uravnoteženja kriterija budući da se obračun radi na temelju ocjena iz srednje škole.

c) Natjecanja

Vrsta natjecanja: Osvojeno mjesto: Bodovi

1. Županijsko 1. – 3. 10
2. Regionalno 1. – 3. 15
3. Državno bilo koje mjesto 20
4. Međunarodno bilo koje mjesto 30

Bodovanje natjecanja učenika i studenata vrši se na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim natjecanjima na kojima je sudjelovao.

d) Otežavajuće okolnosti materijalnog položaja člana domaćinstva

- djeca roditelja poginulog u Domovinskom ratu
ili djeca invalida Domovinskog rata………………………20 bodova
- samohrani roditelj…………………………………………20 bodova
- djeca s teškoćama u razvoju………………………………15 bodova
- ostali članovi porodičnog domačinstva
na redovnom školovanju u srednjoj školi
ili fakultetu………………………………5 boda za 1. člana, 7 bodova za 2. člana,
9 bodova za 3. člana i tako proporcionalno
dalje za svakog člana domaćinstva.

Ukoliko zbroj bodova po kriterijima iz stavka 1., točaka a), b), c) i d) iznose nula bodova, podnositelj zahtjeva nema pravo na pomoć.“

Članak 10.

Ukoliko učenik odnosno student ima prosjek ocjena na temelju kojeg mu se obračunava uspjeh u učenju manji od najnižeg utvrđenog prosjeka ocjena za obračun i dodjelu bodova, (učenici – 3.00, studenti – 2,50), isti nema pravo na pomoć iz razloga što nije ostvario potreban uspjeh u učenju da bi ostvario pravo na pomoć.

Članak 11.

Kao mjesečni prihod članova domaćinstva smatra se prihod iz plaće ostvaren u cijeloj tekućoj godini do mjeseca u kojem se podnosi zahtjev za pomoć, zatim starosna ili invalidska mirovina, prihod od samostalnog obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti svakog člana domaćinstva, naknade za bolovanje, alimentacija i sl.
Primanja kao što su stalna novčana pomoć, doplatak za pomoć i njegu, dječji doplatak i zaštitni dodatak ne ulaze u prihod porodičnog domačinstva.Članak 12.

Odobrena pomoć isplaćuje se korisniku za period školske godine, i to:
- učenicima za period od 9. mjeseca tekuće godine do 6. mjeseca iduće godine, a
- studentima od 10. mjeseca tekuće godine do 7. mjeseca iduće godine.
Isplata odobrene pomoći apsolventima vrši se do završetka apsolventskog roka, i to:
- za višu školu do 6 mjeseci,
- za visoku školu - fakultet do godine dana.
Studenti - apsolventi dužni su dostaviti potvrdu fakulteta o trajanju apsolventskog roka.
Studenti kojima je odobrena pomoć, dužni su dostavljati potvrdu o upisu u idući semestar.

Članak 13.

Odobrene pomoći u pravilu se ne vraćaju, osim u slučaju:
- kada učenik odnosno student samovoljno prekine školovanje,
- kada učenik odnosno student u zahtjevu i dokumentaciji dade netočne podatke.
Obavezu vraćanja pomoći utvrđuje posebnom odlukom načelnik Općine Đurmanec.
Pomoć se vraća u iznosu u kojem je primljena i u toliko rata u koliko je primana, osim u slučaju davanja netočnih podataka, kada je korisnik dužan vratiti odjednom s pripadajućim zakonskim kamatama.

Članak 14.

Odredbe članka 13. ovog Pravilnika izuzetno se ne primjenjuju u slučajevima kada je školovanje prekinuto protivno volji učenika - studenta (bolest, mobilizacija i sl.).
Korisnik pomoći dužan je odmah o razlozima iz stavka 1. ovog članka obavijesti Upravni odjel Općine Đurmanec uz dostavu dokumentacije kojom se to dokazuje.
U svim opravdanim slučajevima općinski načelnik donosi odluku kojom se utvrđuje prestanak daljnje isplate pomoći ili oslobađanja vraćanja izvršenih isplata.


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima na području općine Đurmanec, ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/02, 16/03 i 16/06).


Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Marijan Horvat
[21.10.2011]