O D L U K A o dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:…-01/08-01/1
URBROJ:2140/02-08-1
Đurmanec, ……….2008.


Na temelju članka 16. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/01 i 5/06), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na ... sjednici održanoj ....... 2008. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o dodjeli jednokratne novčane pomoći
za novorođeno dijete


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se odobrava isplata jednokratne novčane pomoći roditeljima za svako novorođeno dijete koje ima prebivalište na području Općine Đurmanec u sljedećem iznosu:
- za prvo dijete……………………….. 2.000,00 kuna;
- za drugo dijete…………………….…2.500,00 kuna;
- za treće i svako slijedeće dijete…...…4.000,00 kuna.


Članak 2.

Sredstva za financiranje prava utvrđenih ovom Odlukom osigurava Općina Đurmanec u svom Proračunu.


II. NADLEŽNOST I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Poslove u svezi ostvarivanja prava propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel Općine Đurmanec.
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći za novorođeno dijete prema odredbama ove Odluke, podnosi se Upravnom odjelu Općine Đurmanec u pismenom obliku.

Članak 3.


Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na isplatu pomoći podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti Upravnom odjelu Općine Đurmanec odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava i to:

- rodni list za novorođeno dijete,
- potvrdu o prijavi prebivališta za novorođeno dijete,
- rodni list za ostalu djecu, ako se zahtjev predaje za drugo, treće ili sljedeće dijete.

Na temelju prikupljene dokumentacije i provedenog postupka Upravni odjel Općine Đurmanec izdaje rješenje o ostvarivanju prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete sukladno odredbama ove Odluke.


III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Klasa:021-05/05-01/21, Urbroj:2140/02-05-4 od 25. kolovoza 2005. godine.Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Vladimir Pernek
[21.10.2011]