O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ĐURMANEC -IZMJENE I DOPUNE-
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:350-02/08-01/6
URBROJ:2140/02-10-107
Đurmanec, 5. studeni 2010.

Na temelju članka 100., 101. i 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 76/07), članka 15. Statuta Općine Đurmanec, (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/09), uz suglasnost Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (Klasa:350-02/10-01/14; Urbroj:2140701-09-10-9 od 20. listopada 2010. godine), a po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (Klasa:350-02/09-01/17; Urbroj:2140-20-01-10-16 od 15. listopada 2010. godine), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na svojoj 11. sjednici održanoj dana 5. studenog 2010. godine donijelo je

O D L U K U
O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ĐURMANEC
-IZMJENE I DOPUNE-

Članak 1.

/1/ Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Đurmanec – Izmjene i dopune, sa Odredbama za provođenje.
/2/ Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Prostorni plan uređenja Općine Đurmanec – Izmjene i dopune.

A. TEKSTUALNI DIO PLANA
I. PROVEDBENE ODREDBE

B. GRAFIČKI DIO PLANA
LIST 1B. PROSTORI/POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE 1: 25 000
LIST 2A. TELEKOMUNIKACIJE 1: 25 000
LIST 2F. PLINOOPSKRBA 1: 25 000
LIST 3B. POSEBNE MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE 1: 25 000
LIST 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1: 5000
(4/14, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26,
4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/35, 4/36)

C. OBAVEZNI PRILOZI
1. OBRAZLOŽENJE PLANA
2. IZVOD IZ PPUO-a ĐURMANEC
3. ODLUKA O IZRADI PLANA
4. ZAHTJEVI TEMELJEM ODLUKE O IZRADI PLANA
5. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

6. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI
7. IZVEŠĆE O JAVNOM UVIDU I RASPRAVI
• PRIMJEDBE/ZAHTJEVI
• RJEŠENJA PRIMJEDBI/ZAHTJEVA
8. MIŠLJENJA/SUGLASNOSTI
9. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
10. SAŽETAK ZA JAVNOST
11. NACRT ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

D. DOKUMENTACIJA
FOTODOKUMENTACIJA
DOKUMENTI TVRTKE

Članak 2.

U Prostornom planu uređenja Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 15/07), odredbe za provođenje mijenjaju se i dopunjuju kako slijedi:

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

/1/ Mijenja se čanak 10., Stavak /1/ točka 12. na način da se briše riječ „Međunarodni“.
/2/ Mijenja se članak 10. na način da se na kraju stavka /1/ i stavka /2/ dodaju nove točke s riječima: „Elektronička komunikacijska infrastruktura“.

Članak 4.

/1/ Mijenja se članak 18., stavak /1/ Podnaslovi a/, b/, c/ i d/ na način da se broj 2 stana izmjeni u broj 3 stana.
/2/ Mijenja se članak 18., stavak /1/ točke a/, b/, c/ i d/ na način da se u podtočkama 3., max. visine izmjene u Po ili S (suteren) +P+1+Pk.
/3/ Mijenja se članak 18., stavak 1. točka d/ alineja 3. i glasi : „max visina – Po+P+3+Pk.“

Članak 5.

Mijenja se članak 18., stavak /2/ na način da se iza riječi „podruma“ dodaju riječi „ili suterena“.
Članak 6.

/1/ Mijenja se članak 18., stavak /2/ Točka 1. u cijelosti i glasi :
Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja odnosno suterena.
/2/ Ukida se u članku 18., stavak /2/ Točka 2.
/3/ Mijenja se članak 18., stavak /2/ Točka 4. u cijelosti i glasi :
Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svog volumena u konačno uređeni i zaravnati teren mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.
/4/ Mijenja se članak 18., stavak /2/ Točka 3. u cijelosti i glasi :
Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.


/5/ U članku 18., stavak /2/ , iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:
Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja

Članak 7.

/1/ U članku 19., Stavak /5/ broj 1,5 mijenja se u broj 1,2.
/2/ Mijenja se u članku 19. Stavak /9/ u cijelosti i glasi: „Maksimalna etažna visina za stambenu i stambeno-poslovnu izgradnju u zonama M1 i M2 iznosi P+1+Pk, a za višestambene građevine iznosi P+3.“

Članak 8.

Mijenja se u članku 20., Stavak /1/ na način da se brišu riječi „neposredan“ i „javnu“.

Članak 9.

/1/ Mijenja se u članku 21., Stavak /1/ na način da se briše tekst: „a jednokatnice 4,0 m“.
/2/ Mijenja se u članku 21., Stavak /3/ u dijelu „H1/2+H2/2+5,0 m“ u „H1/2+H2/2“ i broj 5,0 m u broj 6,0 m

Članak 10.

Mijenja se članak 23. na način da se na kraju dodaje točka 4. kako slijedi:
• “ Udaljenosti novo planiranih građevina u odnosu na neasvaltirani poljski put koji je javno dobro, mogu biti i manje od navedenih, ali ne manje od 3,0 m, te je obavezna suglasnost MUP-a odnosno lokalne jedinice PU-a .“

Članak 11.

/1/ Mijenja se u članku 31., Stavak /1/ u dijelu „Male poslovne građevine“ u „Poslovne građevine do 100 m2“.
/2/ Mijenja se u članku 31., Stavak /1/ točka 4. broj „10 m“ u „6 m“ , a broj „15 m“ u „10 m“.
/3/ Briše se u članku 31., Stavak /1/ točka 10. u cijelosti.

Članak 12.

Dodaje se u članku 32., Stavak /2/ na kraju tekst: „a udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi nerazvrstane dvosmjerne ceste ne manje od 3,5 m, odnosno jednosmjerne 2,25 m.“

Članak 13.

Mijenja se u članku 35., Stavak /1/ uvodni tekst sa sljedećim tekstom: „U građevinskom području mješovite namjene mogu se uz stambene i stambeno-poslovne objekte graditi i male proizvodno-poslovne građevine površine do 100 m² sa djelatnostima koje su u funkciji dnevnih potreba korisnika prostora (pekara, proizvodnja mlječnih prerađevina, i sl.), a uz slijedeće uvjete :“
Članak 14.

/1/ Mijenja se u članku 36., Stavak /2/ u točki 1. riječ „mora“ sa „može“.
/2/ Mijenja se u članku 36., Stavak /2/ u točki 3. tekst: „P+1, (prizemlje i jedna etaža) uz mogućnost izvedbe podruma i potkrovlja“ sa tekstom: „ Po ili S+P+1+Pk“.


Članak 15.

/1/ Mijenja se u članku 38., Stavak /1/ u točki 1. tekst: „podrum, prizemlje i tavan s mogućnosti korištenja tavana u skladišne svrhe“ sa tekstom: „Po+Pr+Pk“.
/2/ Briše se u članku 38., Stavak /1/ u točki 2. tekst: „s time da najveća visina krovnog nadozida nije veća od 0,50 m.“

Članak 16.

Briše se u članku 40., u Stavku /2/ tekst: „izgrađenost parcele ne smije prijeći 40%“.

Članak 17.

Mijenjaju se u članku 42. Stavku /2/ riječi „odnosno mora“ sa riječima „a može“.

Članak 18.

Mijenjaju se u članku 43., Stavak /7/ u točki 8. riječi „Konzervatorskog odjela u Zagrebu“ sa „nadležnog konzervatorskog odjela “ .

Članak 19.

/1/ Mijenja se članak 50. Stavak /1/ na način da se na kraju dodaju riječi: “izuzev staklenika i plastenika“.
/2/ Mijenja se članak 50. Stavak /9/ na način da se broj „2,4 m mijenja u „2,5m“ i na kraju dodaje tekst:“ širine do 6,0 m, maksimalne visinske korekcije terena do 1,5 m.

Članak 20.

Dodaje se u članku 50., novi stavak /10/ kako slijedi: „Za plastenike s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m² izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.“

Članak 21.

Dodaje se u članku 50., novi stavak /11/ kako slijedi: „Za staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijenje i ostalih instalacija nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje“

Članak 22.

Dodaje se u članku 49., novi stavak /9/ kako slijedi:
„Bez akta kojim se odobrava građenje može se pristupiti izvođenju:
• ograde za pregrađivanje i ograđivanje pašnjaka i prostora za držanje stoke na otvorenom, uključivo ogradu pod naponom struje 24 V (električni pastir)
• nadstrešnice za sklanjanje stoke s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane
• pojila za stoku.“


Članak 23.

Dodaje se u članku 50., novi stavak /12/ kako slijedi:
„Bez akta kojim se odobrava građenje može se pristupiti građenju:
• pomoćne građevine koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade i to cisterne za vodu i septičke jama zapremine do 27 m3, podzemnog i nadzemnog spremnika goriva zapremine do 10 m3, vrtne sjenice i nadstrešnice tlocrtne površine do 15 m2, bazena tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m i solarnog kolektora
• građevine protugradne obrane, šumskog protupožarnog prosjeka, samostalne pješačke staze, privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija s najdužim rokom trajanja do 90 dana
• ograde građevinske visine do 1,6 m i potpornog zida građevinske visine do 0,8 m,
• priključka kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (nisko naponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju)
• privremene građevine za potrebe građenja građevine osnovne namjene kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom
• radova na postojećoj građevini kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena niti utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva
• radova na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima
• vrtnog bazena ili ribnjaka građevinske (bruto) površine do 12 m2 i dubine do 1,00 m od razine okolnog tla
• otvorenog ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,50 m2 i visine do 3,00 m od razine okolnog tla
• radova na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine
• pripremnih radova za potrebe građenja građevine kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom
• oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje nosivu konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja
• hidrantski priključak za navodnjavanje i protumraznu zaštitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu zaštitu od hidrantskog priključka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika
• zacijevljeni bunar promjera manjeg ili jednakog 100 cm, za potrebe prihvata vode za navodnjavanje i druge aktivnosti poljoprivredne proizvodnje
• kanali za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izvedeni neposredno u tlo i sa zaštitom od procjeđivanja izvedenom isključivo od fleksibilnih folija
• akumulaciju za navodnjavanje za zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom
• poljski put na poljoprivrednoj površini širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put)
• vjetrenjača s bunarom i pumpom za crpljenje vode namijenjena parceli jednog korisnika
• konstrukcija za držanje košnica pčela
• sabirališta mlijeka sa pristupnim putem širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put).“Članak 24.

/1/ Mijenja se u članku 52., stavak /2/ na način da se brišu riječi “ukopanog“ i „čija stropna konstrukcija ne smije prijeći 1,0 m od kote izravnatog terena u najnižoj točki.“
/2/ U članku 52., stavak /2/ iza riječi „podruma „ dodaju se riječi „ ili suterena“
/3/ Briše se u članku 52. Stavak /5/ točka 2. u cijelosti
/4/ Mijenja se u članku 52. Stavak /5/ broj „0,60“ u broj „1,20“.

Članak 25.

Mijenja se u članku 54., Stavak /1/ na način da se broj „12,03“ zamjenjuje brojem „6,70“.

Članak 26.

Mijenja se članak 56., stavak /6/ na način da se iza riječi „podrum“ dodaju riječi „ili suteren“ i oznake „(Po +P+1+Pk) u „ (Po ili S+P+1+Pk)“.

Članak 27.

Mijenja se članak 62. na način da se iza stavka /4/ dodaje novi stavak /5/ kako slijedi:
/5/ U slučaju izvedbe planiranog proširenja kamenoloma Straža-Vincelji u Koprivnici Zagorskoj, na pojasu prema Macelju mora se izgraditi nova pristupna prometnica od kamenoloma prema magistrali, državnoj cesti D-1 u Macelju, a u funkciji osnovne namjene kamenoloma i time rasterećenja postojeće nerazvrstane ceste u naselju koja je u funkciji stanovanja.

Članak 28.

Briše se u članku 69., Stavak /2/ u točki 2. tekst: „u slučaju radikalnijeg rješenja zrcalnih pročelja u cijelosti.“

Članak 29.

/1/ Briše se u članku 70., Stavak /2/ točka 4. u cijelosti.
/2/ Briše se u članku 70., stavak /2/ točki 6. tekst: “ili ravna u slučaju izvedbe pročelja staklenim zrcalnim elementima“.

Članak 30.

/1/ Briše se u članku 74., točka 5. u cijelosti.
/2/ Mijenja se u članku 74., u točki 7. tekst na kraju rečenice: „iznimno manji dio objekta može biti izveden ravnim ili bačvastim krovom“ sa tekstom: „i ravna“.
/3/ Mijenja se u članku 74., točka 8. na način da se broj „0,60“ mjenja u „1,20“.

Članak 31.

/1/ Briše se u članku 75., stavak /2/ u cijelosti.

Članak 32.

/1/ Briše se u članku 77., točka 6. u cijelosti.
/2/ Briše se u članku 77., točka 15. u cijelosti.


/3/ U članku 77., točke 18. i 19. se mijenjaju se u skladu s Pravilnikom, (Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe“, članak 43. (NN 63/08) i glasi kako slijedi:
• „Površina potrebnog zemljišta za izgradnju zgrade dječjeg vrtića i formiranje prilaznih putova, igrališta, slobodnih površina, gospodarskoga dvorišta i parkirališta treba biti najmanje 30 m2 po djetetu, a ako se zemljište dječjeg vrtića nalazi uz postojeće slobodne zelene površine, najmanje 15 m2 po djetetu.
/4/ U članku 77., točka 19. mijenja se u skladu s Pravilnikom NN 63/08 (Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe“, članak 21. ) i glasi kako slijedi:
• „Površina potrebnog zemljišta za izgradnju školske zgrade i školske dvorane te formiranje školskog trga, školskih igrališta, prostora za rekreaciju i školskog vrta, zelenih površina i drugog, po učeniku iznosi 30-40 m2, a iznimno zbog guste izgrađenosti naselja površina potrebnog zemljišta može biti 20 m2 po učeniku.“
/5/ U članku 77., dodaje se točka 20. u skladu s Pravilnikom NN 63/08 (Državni pedagoški standard srednjoškolskog odgoja i naobrazbe“, članak 20. ) i glasi kako slijedi:
• „Površina potrebnog zemljišta za izgradnju školske zgrade i školske dvorane te formiranje školskog trga, školskog vježbališta, prostora za rekreaciju i školskog parka, zelenih površina i dr., po učeniku iznosi 30 m2. Iznimno, zbog veće katnosti školske zgrade ili guste izgrađenosti naselja, površina potrebnog zemljišta može biti 20 m2 po učeniku.“

Članak 33.

/1/ U članku 78. dodaje se stavak /4/ kako slijedi :
„Pri trasiranju planiranih cesta moraju se ugraditi minimalni uvjeti uzdužnog i poprečnog presjeka ceste prema „Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)“ i prema preuzetoj „normi za projektiranje čvorova u istoj razini U.C4.050 (1990.godine)
/2/ U članku 78. dodaje se stavak /5/ kako slijedi :
„Sukladno Zakonu o javnim cestama (NN180/4, 138/06, 146/08 i 38/09) odredit će se ugibališta za javni prijevoz, a ista će odrediti Županijska uprava za ceste Krapnsko-zagorske županije.“

Članak 34.

/1/ U članku 82. dodaje se na kraju stavak /5/ kako slijedi:
„Sukladno Zakonu o javnim cestama (NN180/4, 138/06, 146/08 i 38/09) mora se osigurati zaštitni pojas autoceste mjereno od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).
Ukoliko se zbog prostornih ograničenja ukaže potreba za izgradnjom objekata visokogradnje unutar zaštitnog pojasa autoceste, potrebno je idejno rješenje zahvata dostaviti u Hrvatske autoceste na razmatranje. Daljnja razrada projekta i provedbe upravnog postupka moguća je isključivo uz pismenu suglasnost Hrvatskih autocesta za dostavljeno idejno rješenje.“
/2/ U članku 82. dodaje se na kraju stavak /6/ kako slijedi:
„Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, rasvjeta idr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran Zakonom o javnim cestama.“
/3/ U članku 82. dodaje se na kraju stavak /7/ kako slijedi:
„Obveza Investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste, je planiranje i gradnja zidova za zaštitu od buke, ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem iste.“

/4/ U članku 82. dodaje se na kraju stavak /8/ kako slijedi: Za planiranu brzu cestu Varaždin-Ivanec-Krapina mora se osigurati koridor u širini 150 m, a u skladu s Zakonom o cestama, članak 37.

Članak 35.

Članak 132. mijenja se na način da se na početku dodaju slijedeći stavci:
/1/ Elektronička komunikacijska infrastrukturna mreža i odgovarajuća oprema prema načinu postavljanja podijeljena je na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.
/2/ Gradnja sustava elektroničke komunikacijske infrastrukture te samostojećih antenskih stupova pokretne telefonije moguća je izvan i unutar građevinskog područja na lokacijama određenim u kartografskom prikazu „Infrastrukturni sustavi – Telekomunikacije“ u m 1: 25 000, a sukladno ovim uvjetima.
/3/ Lokacije su označene kružnicama promjera 2000-3000 m i označuju površinu unutar koje je moguć postav jednog antenskog stupa.
/4/ Unutar predviđenih lokacija uvjetuje se gradnja samostojećih antenskih stupova takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva (MZOPUG-a).
/5/ Gradnja samostojećeg antenskog stupa unutar zaštitnog koridora autoceste nije dozvoljena, a zahvati nužni za rad , unutar ili u neposrednoj blizini koridora drugih infrastrukturnih sustava (prometni, energetski, komunalni), moguća je uz posebne uvjete institucija , tijela i poduzeća nadležnih za navedene koridore.
/6/ Izgradnja unutar zakonom zaštićenih kulturnih dobara i prirodnih vrijednosti i/ili njihovoj neposrednoj blizini moguća je uz posebne uvjete nadležnog Ministarstva.
/7/ Ako je unutar planirane lokacije (bez obzira na promjer već izgrađen samostojeći antenski stup, moguće je planirati izgradnju i novog antenskog stupa prema uvjetima ovog članka.
/8/ Parcela na kojoj se predviđa postavljanje antenskog stupa treba imati pristup na javnu prometnu površinu, a prostor oko stupa i objekta za smještaj opreme treba biti očišćen i pošljunčan u širini 3,0m, ako je osiguran vatrogasni pristup, odn. širine 5,0 m kada nije osiguran vatrogasni pristup. Potrebno je osigurati podlogu te odvodnju oborinskih voda radi sprječavanja odnošenja šljunka na susjedno zemljište.
/9/ Uvjeti gradnje unutar građevinskog područja dopunjuju se slijedećim uvjetima:
• Samostojeći antenski stupovi ne mogu se graditi na javnim zelenim površinama unutar naselja , unutar 1.A zone zaštite kulturnih dobara te na udaljenosti manjoj od100 m od građevinskih područja građevina škola, dječjih vrtića, bolnica i domova za djecu i odrasle. Udaljenost od drugih građevina iznosi minimalno visina stupa. Navedene zone zaštite i udaljenosti određuju se prema Prostornim planovima uređenja gradova i općina ili Urbanističkim planovima uređenja naselja ili dijela naselja
• Unutar građevinskog područja moguća je postava i antenskih prihvata na građevinama izuzev građevina škola, dječjih vrtića, bolnica i domova za djecu i odrasle te na zaštićenim spomenicima kulturne baštine. Izuzetno, postava antenskih prihvata moguća je na građevinama kulturne baštine u skladu s posebnim uvjetima nadležnog Ministarstva i konzervatorske službe.
/10/ Lokacije i uvjete ovih Izmjena i dopuna Plana potrebno je ugraditi i u odgovarajuće urbanističke planove uređenja (UPU) i Detaljne planove uređenja (DPU).
Članak 36.

/1/ Članak 132. mijenja se na način da dosadašnji stavak /1/ postaje stavak /11/.
/2/ Članak 132. mijenja se na način da se u dosadašnjem stavku /1/ riječ „HT-a“ zamijeni s “Agencija za telekomunikacije“.
/3/ Članak 132. mijenja se na način da dosadašnji stavak /2/ postaje stavak /12/.
/4/ U članku 132. dosadašnji stavak /3/ se briše.

Članak 37.

U članku 137. dodaje se stavak /2/ kako slijedi:
„Zadržava se postojeći magistralni plinovod Rogatec-Zabok DN 500/50 i planirani magistralni plinovod Rogatec-Zabok DN 1000/75, a kako je prikazano u kartografskim prikazima ovog Plana.“

Članak 38.

U članku 139. dodaje se na kraju stavak /2/ kako slijedi:
„Obvezno se mora pridržavati Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport, članak 9. (SL 26/85).“

Članak 39.

/1/ Dodaje se članku 147. novi stavak /11/ kako slijedi:
U skladu s Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07), a temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05) područje toka rijeke Sutle s pojasom od 50 m pokriveno je ekološkom nacionalnom mrežom, kao ekološki značajno područje od nacionalne važnosti s ciljem zaštite i očuvanja iznimno vrijednih ugroženih i divljih svojti koje u njemu obitavaju. Nadalje, navedeno područje ekološke mreže potencijalno je područje Europske ekološke mreže NATURA 2 000 definirane člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 139/08). Područje toka rijeke Sutle je zbog svojih iznimnih vrijednosti jedno od šest reprezentativnih područja na razini RH izabrano od strane Ministarstva kulture, za izradu planova upravljanja koji će se financirati iz sredstava europskih fondova u sklopu projektnog ciklusa IPA 2009. Temeljem članka 5. Uredbe o proglašenju ekološke mreže donosi se Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja unutar ekološke mreže te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti te će sukladno tome Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije pristupiti izradi Plana upravljanja za predmetno područje.
/2/ Dodaje se članku 147. novi stavak /12/ kako slijedi:
U skladu s Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) Državni zavod za zaštitu prirode odredio je elaboratom „Podaci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke meže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Đurmanec“ u ožujku 2009. godine odredio je kako slijedi :
a/ važna za divlje svojte i stanišne tipove:
• Macelj – Kal
• Macelj – Trubeljak
• Sutla
• Strahinjčica (u blizini)
b/ međunarodno važna područja za ptice :
• Hrvatsko zagorje


/3/ Dodaje se članku 147. novi stavak /13/ kako slijedi:
U skladu s Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) Držani zavod za zaštitu prirode, Zagreb odredio je elaboratom „Podaci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke meže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Đurmanec“ u ožujku 2009. Godine određuju se smjernice za mjere zaštite za područje ekološke mreže kako slijedi:
• Zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište
• Provoditi mjere očuvanja biološke raznolikosti u šumama
• Pažljivo provoditi melioraciju
• Pažljivo provoditi regulaciju vodotoka
• Revitalizirati vlažna staništa uz rijeke
• Regulirati lov i sprječavati krivolov
• Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo
• Osigurati pročišćavanje otpadnih voda
• Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti
• Moguće je provoditi zahvate u šumskim područjima uključujući i sanitarnu sječu uz posebno odobrenje Ministarstva zaduženog za zaštitu prirode
• Sprječavati zaraštavanje travnjaka
• Zaštititi područje temeljem Zakona o zaštiti prirode
• Zabraniti penjanje na liticama gdje se gnijezde značajne vrste
• Svrsishodno i opravdano prenamjenjivati zemljište
• Pažljivo planirati izgradnju visokih objekata osobito dalekovoda
• Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP)
/4/ Dodaje se članku 147. Novi stavak /14/ kako slijedi :
U skladu s Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb odredio je elaboratom „Podaci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke meže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Đurmanec“ u ožujku 2009. Godine određuju se smjernice za mjere zaštite u svrhu očuvanja stanišnih tipova, karti staništa,ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova:
a/ Površinske kopnene vode
• Očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti i revitalizaciju
• Očuvati povoljnu količinu vode u vodenim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
• Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
• Očuvati raznolikost staništa na vodotocima/neutvrđene obale, sprudovi, brzaci itd. I povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, i dr.)
• Očuvati povezanost vodnog toka
• Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip
• Ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
• Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja
• Prednost dati prirodnim retencijama kod zaštite od štetnog djelovanja voda
• Ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova
b/ neobrasle i slabo obrasle kopnene površine
• Očuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju
• Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane vrste i genetski modificirane organizme

c/ travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare
• Gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva
• Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane vrste i genetski modificirane organizme
• Očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije(sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.)
• Očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka
• Očuvati povoljni vodni režim
• Poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u brdskim, planinskim područjima
e/ šume
• Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma
• Prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine
• U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove
• U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice
• U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava („control agens“), ne koristiti genetski modificirane organizme
• Očuvati genetske vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane vrste i genetski modificirane organizme
• U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih , starih i suhih (stojećih i oborenih stabala, osobito stabala s dupljama)
• U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)
• Pošumljavanje gdje to dopuštaju uvjeti staništa obavljati autohtonim vrstama drveće u sastavu koji održava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode, pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi
f/ podzemlje
• Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip ne unositi strane vrste i genetski modificirane organizme
• Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze
• Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata , fosilne, arheološke i druge nalaze
• Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini
• Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne vode
• Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata
• Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima
• Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjet, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni.
/5/ Dodaje se članku 147. novi stavak /15/ kako slijedi:
U skladu s Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) Držani zavod za zaštitu prirode,Zagreb odredio je elaboratom „Podaci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke meže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Đurmanec“ u ožujku 2009. godine određuju se mjere zaštite :


• Smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.
• Svi planirani zahvati koji mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode ( NN 70/05, 139/08) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07).
• Izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.

Članak 40.

/1/ Mijenja se članak 152. stavak /8/ na način da se dodaje u skladu s elaboratom „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Đurmanec“ na kraju stavka slijedeći tekst:
„Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, potrebno je za svaku određenu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.
Važne građevine su veće stambene građevine i građevine društvene i gospodarske namjene, energetske građevine i sl.
Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske puteve, omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s propisima na snazi o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.
Građevine društvene infrastrukture, športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične građevine koje koristi veći broj različitih korisnika , javne prometne površine i sl. moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera.“
/2/ Mijenja se članak 152. stavak /9/ na način da se iza riječi „Zaštita od požara treba se provoditi u skladu s“ brišu sve riječi do kraja rečenice i zamjenjuju sa riječima: „Planom zaštite od požara za Grad Krapinu i Općine : Hum na Sutli, Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Mihovljan, Novi Golubovec, Radoboj i Lobor usvojenim u prosincu 2007. godine“
/3/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /10/ kako slijedi:
„Sukladno članku 12. Zakona o zaštiti od požara utvrđuju se slijedeći uvjeti zaštite od požara u području zahvata predmetnog Plana:
• U naseljima i dijelovima naselja obuhvaćenih Planom u kojim nije izgrađena ili je nedovoljna pokrivenost hidrantskom mrežom prilikom proširenja ili rekonstrukcije vodovodnih mreža izgraditi vanjsku hidrantsku mrežu (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06)
• Prometnice projektirati na način da se ispune odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 123/03)
• Elektroenergetska postrojenja locirati na način propisan Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (nn 146/05/
• Trase plinskih instalacija predvidjeti s zaštitnim koridorom sukladno njemačkim smjernicama DVGW 531
• Građevine projektirati i graditi u skladu s propisima na snazi koji su propisani za određenu namjenu građevine, a u nedostatku propisa RH, sukladno odredbi članka 2. Stavka/1/ zakona o zaštiti od požara , primijeniti priznata pravila tehničke prakse razvijenih zemalja sukladno namjeni građevine.“
/4/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /11/ kako slijedi:
„Sukladno elaboratu „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Đurmanec“ utvrđuju se slijedeći uvjeti:

• Utvrđuje se zabrana gradnje u pojasu inundacija (prostor između nasipa i vodotoka) te u mjestima koja su u zonama plavljenja
• Utvrđuje se obveza reguliranja bujičnih voda u zonama postojećih i planiranih građevinskih zona gradnjom kanala ili ucjevljenjem cijevima velikih profila po mogućnosti ukopanim u trasama prometnica
• U područjima gdje nisu regulirani vodotoci (velike bujice), a izgradnja nije suprotna Prostornom planu na snazi objekti se moraju graditi od čvrstog materijala i na način da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće bujične vode.“
/5/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /12/ kako slijedi:
„Sukladno elaboratu „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Đurmanec“ utvrđuje se slijedeće :
„U mjerama zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost gradnje sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih površina.“
/6/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /13/ kako slijedi :
„Sukladno elaboratu „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Đurmanec“ utvrđuje se slijedeće:
„U svrhu efikasne mjere zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta u slučaju gradnje propisuje se obaveza geoloških ispitivanja tla, zabranjuje se gradnja stambenih, poslovnih i građevina drugih namjena na lokacijama postojećih ili potencijalnih klizišta, a na lokacijama kako slijedi :
• Lukovčak – put Bukovje , cesta prema Grki, cesta Hrtić, Skrajdji
• Gornje Prigorje – kod kuće Radoslava Klenovšak, cesta Posilovići – Krušlini
• Goričanovec – cesta u zaselku Jandraši
• Hromec – zaselak Posilovići, Gunteri, Novoselci, Vešligaji
• Jeerišće-Rodići
• Gornja Podbrezovica – zaselak Sambolički i zaselak Lepaji
• Hlevnica – zaselak Crnogaji
• Putkovec –glavna cesta Purgeri-Petraki
• Ravninsko-zaselak Vincelji
• Đurmanec-put prema vodospremi
• Donja Podbrezovica-zaselak Beloševići.“
/7/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /14/ kako slijedi:
„Sukladno elaboratu „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Đurmanec“ utvrđuje se slijedeće :
„Posljedice snijega, poledice i tuča ne rješavaju se posebnim urbanističkim mjerama zaštite, ali se kod gradnje objekata moraju primijeniti materijali kao i posebni tehnički detalji koji omogućavaju zaštitu negativnih posljedica navedenih prirodnih pojava.“
/8/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /15/ kako slijedi:
„Sukladno elaboratu „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Đurmanec“ utvrđuje se slijedeće:
„ U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju , prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča se gradnja objekta u kojima boravi veći broj osoba (dječji vrtić, škola, sportska dvorana, stambene građevine i sl.). Nove građevine koje se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i povezivanje na 112“.
/9/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /16/ kako slijedi:
„Sukladno elaboratu „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Đurmanec“ utvrđuje se slijedeće :
Na području Općine nije predviđeno sklonište primarne zaštite, ali je predviđena izgradnja skloništa za sve pravne osobe kao i za višestambenu izgradnju (kućna i blokovska skloništa).

Vrsta i način kao i tipologija izgradnje individualnih stambenih građevina na području Općine zadovoljavaju u smislu prostora za sklanjanje.
Površine za evakuaciju na području Općine pretpostavljene su na postojećim zelenim površinama.
/10/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /17/ kako slijedi:
„Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnosti i mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata i mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica prirodnih opasnosti – (potresi) su kako slijedi :
• Obveza geoloških ispitivanja tla
• Seizmičke karte
• Obveza izrade statičkih proračuna temeljem prethodno navedenog, a u odnosu na intenzitet seizmičnosti
• Kartogrami zarušavanja h1/2+h2/2+5,0 m i poseban kartografski prikazi zona zarušavanja
• Poseban kartografski prikaz zona gradnje skloništa u prostornim planovima sukladno Pravilniku o naseljenim mjestima u kojima u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti (NN 02/91) s naznačenom parcelom na kojoj se gradi sklonište
• Manja visina građevina, manja gustoća izgrađenosti, veće zelene površne.“
/10/ Dodaje se u članku 152. novi stavak /18/ kako slijedi :
„Analiza mjera u separatnom elaboratu kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnosti, mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata je kako slijedi:
• analiza navedenih parametara te definiranje zaštite stanovništva i materijalnih dobara u odnosu na navedene parametre,
• kartografski prikazi mogućih izvora tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu, terorizma i ratnih razaranja,
• mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće,
• zona dometa istjecanjem opasnih stvari u zrak,
• zona mogućeg istjecanja opasnih tvari u površinske vode,
• zona mogućeg istjecanja opasnih tvari u podzemne vode,
• analiza utjecaja na stanovništvo te potreba za zaštitom stanovništva i materijalnih dobara.


Članak 41.

Ova Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec – izmjene i dopune stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije“.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Marijan Horvat
[21.10.2011]