P O S L O V N I K OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ĐURMANEC
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:012-01/02-01/01
URBROJ:2140-02-02-1
Đurmanec, 15. ožujka 2002.Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/2001.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2002. godine, d o n i j e l o j eP O S L O V N I K
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ĐURMANEC
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Đurmanec (u daljnjem tekstu: Vijeće).


Članak 2.

Poslovnikom se uređuje:
- konstituiranje Vijeća, početak obnašanja dužnosti člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata,
- prava i dužnosti članova Vijeća,
- izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, njihova prava i dužnosti,
- sastav, djelokrug i način rada radnih tijela Vijeća,
- izbor, prava i dužnosti općinskog načelnika i općinskog poglavarstva,
- vrste akata Vijeća i postupak njihova donošenja,
- poslovni red na sjednicama Vijeća,
- javnost rada Vijeća,
-obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za Vijeće i njegova radna tijela,
- druga pitanja važna za rad Vijeća.


II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA I OBAVLJANJE DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA


Članak 3.

Općinsko vijeće saziva na prvo zasjedanje (konstituirajuću sjednicu) čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Do izbora predsjednika Općinskog vijeća sjednici predsjedava najstariji član.
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja sjednici.
Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.


Članak 4.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina članova Vijeća.


Članak 5.

Danom konstituiranja Općinskog vijeća prestaje mandat vijećnicima prethodnog saziva. Istoga dana prestaje vijećnicima članstvo u tijelima u koje ih je izabralo ili imenovalo Vijeće, a izbor ili imenovanje je uvjetovano obnašanjem dužnosti vijećnika.


Članak 6.

Općinsko vijeće ima Mandatnu komisiju, koju Vijeće bira na konstituirajućoj sjednici.
Mandatna komisija bira se na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće Vijeću o provedednim izborima na Vijeće i imenima izabranih članova Vijeća, o podnijetim ostavkama na dužnost člana Vijeća, o imenima članova Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća pa im mandat miruje, te o zamjenicima članova Vijeća koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Vijeća.
Na konstituirajućoj sjednici, umjesto članova Vijeća koji su dali ostavke ili mandat stavili u mirovanje, prisutni su zamjenici članova Vijeća određeni sukladno Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
O izvješću Mandatne komisije Vijeće ne glasuje, već zaključkom izvješće prima na znanje.
Članak 7.

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima pred predsjedateljem Vijeća članovi Vijeća daju prisegu.

Tekst prisege glasi:

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, Zakona i Statuta Općine, štititi pravni poredak Republike Hrvatske, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Đurmanec i Republike Hrvatske".

Predsjedatelj izgovara tekst prisege, nakon toga svaki član Vijeća izgovara riječ "prisežem", potpisuje tekst prisege i predaje predsjedatelju.
Član Vijeća koji nije bio prisutan na konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik kada počinje obavljati dužnost člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je prisutan.


Članak 8.

Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana prestanka mandata član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđena Ustavom, Zakonom i ovim Poslovnikom.


Članak 9.

Članu Vijeća mandat prestaje odnosno miruje u slučajevima utvrđenim Zakonom o izboru člana predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Zamjenik člana Vijeća počinje obavljati dužnost člana Vijeća danom kada Mandatna komisija izvijesti Vijeće o određivanju zamjenika sukladno zakonu.


Članak 10.

Član Vijeća može podnijeti ostavku na tu dužnost.
Ostavka se podnosi u pismenom obliku i predaje predsjedniku Vijeća.
Vijeće povodom podnošenja ostavke utvrđuje dan prestanka mandata vijećnika i popunjenje njegovim zamjenikom.III. IZBOR NA KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI

Članak 11.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se Odbor za izbor i imenovanja, a može se birati i Odbor za Statut i Poslovnik i Odbor za financije i proračun.

Predsjednik i članovi odbora iz stavka 1. ovog članka biraju se na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.


Članak 12.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se predsjednik i potpredsjednik Vijeća.


Članak 13.

Ako ovim Poslovnikom nije drugačije utvrđeno, Vijeće donosi odluke javnim glasovanjem većinom prisutnih članova, ukoliko je na sjednici prisutna većina članova Vijeća.
Na sjednici Vijeća glasuje se tajno, ako Vijeće javnim glasovanjem o tome odluči.


Članak 14.

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju se iz reda članova Vijeća na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.
Prijedlog kandidata za predsjedniak i potpredsjednika podnosi se pojedinačno.
Predsjednik i potpredsjednik Vijeća bira se javnim glasovanjem, a izabran je ako dobije većinu glasova svih članova Vijeća.
Izbor predsjednika i potpredsjednika vrši se glasovanjem posebno za svakog kandidata.
Kada je predloženo više kandidata, Vijeće može odlučiti da se izbor izvrši tajnim glasovanjem.


Članak 15.

Ako prilikom glasovanja za izbor predsjednika ili potpredsjednika Vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja prema istom postupku kao i prvo glasovanje.
Ako je za izbor predsednika ili potpredsjednika Vijeća bilo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, izborni postupak se ponavlja sve dok se ne izvrši izbor.


Članak 16.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se načelnik Općine na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.
Općinskog načelnika bira Vijeće u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Vijeću.
Općinski načelnik je izabran ako je za njega glasovala većina svih članova Vijeća.

Kada je za načelnika predloženo više kandidata, Vijeće može odlučiti da se izbor izvrši javnim ili tajnim glasovanjem.
Kada je predloženo više kandidata za načelnika, a niti jedan ne dobije većinu glasova svih vijećnika, glasovanje se ponavlja za one kandidate koji su dobili najveći broj glasova.
Ako u ponovljenom postupku niti jedan od kandidata ne postigne većinu glasova svih vijećnika, ponavlja se kandidacioni postupak.


Članak 17.

Zamjenike načelnika i članove Općinskog poglavarstva bira Vijeće na prijedlog Općinskog načelnika većinom glasova svih vijećnika.
Općinsko poglavarstvo ima pet članova od kojih su općinski načelnik i njegovi zamjenici po položaju članovi Poglavarstva. Ostale članove Poglavarstva Vijeće bira u pravilu iz sastava vijećnika.


Članak 18.

Općinski načelnik, njegovi zamjenici i članovi Općinskog poglavarstva nakon izbora daju pred Vijećem svečanu prisegu.

Tekst svečane prisege glasi:

"Prisežem da ću dužnost načelnika (zamjenika načelnika i člana Općinskog poglavarstva) obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, Zakona, Statuta i Odluka Općinskog vijeća, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Đurmanec i Republike Hrvatske".


IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA

Članak 19.

Dužnost člana Vijeća je počasna.
Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Vijeća ne može biti pozvan na kaznenu ili prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Vijeća.


Članak 20.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća, a osobito:
- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član,
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća i radnih tijela kojih je član, te o istom odlučivati,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća,
- postavljati pitanja koja se odnose na djelokrug rada Vijeća, radnih tijela i Upravnog odjela,
- tražiti i dobiti podatke od Upravnog odjela Općine potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća, te s tim u vezi, koristiti stručne i tehničke usluge,
- prisustvovati sjednicama drugih radnih tijela Vijeća i sudjelovati u njihovu rada bez prava odlučivanja,
- biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor,
- obavljati i druge zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član.


Članak 21.

Član Vijeća može tražiti od Upravnog odjela obavijesti i uvid u materijale o temama koje su na dnevnom redu sjednice Vijeća ili se pripremaju za sjednice Vijeća ili radnog tijela čiji je član, kao i druge obavijesti koje su mu u obavljanju dužnosti člana Vijeća potrebne.Članak 22.

Član Vijeća ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad Vijeća, radnih tijela te Upravnog odjela i druga pitanja iz djelokruga rada Vijeća.
Pitanja se postavljaju pismeno ili usmeno.
Član Vijeća dužan je navesti kome upućuje pitanje.
Pitanja koja se postavljaju pismeno podnose se poštom ili se predaju na sjednici, a usmena pitanja se postavljaju na završetku sjednice.
Pitanja koja članovi Vijeća postavljaju na sjednici moraju biti kratka i jasno formulirana.
Odgovori na postavljena pitanja i tražene obavijesti daju se usmeno na sjednici na kojoj je to zatraženo ili pismeno, najkasnije u roku od 30 dana.
Brigu o dostavi odgovora na pitanja vodi Upravni odjel. Upravni odjel dostavlja odgovor članu Vijeća koji je pitanje postavio.


Članak 23.

Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova za prisustvovanje sjednicama Vijeća i radnih tijela u skladu s posebnom odlukom Vijeća.


Članak 24.

O prisutnosti članova Vijeća sjednicama Vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.
Član Vijeća koji je opravdano spriječen prisustvovati sjednici Vijeća ili radnog tijela o tome izvješćuje Upravni odjel.

Članak 25.

Član Vijeća se u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih poduzetnosti za sebe ili svog poslodavca ne smije koristiti položajem člana Vijeća i naglašavati to svojstvo.
Članovi Vijeća dužni su čuvati podatke koje saznaju o obnašanju dužnosti člana Vijeća, a koji sukladno zakonu, nose oznaku tajnosti odnosno koju u skladu s posebnim propisima označeni određenim stupnjem povjerljivosti, i za to su odgovorni prema zakonu.


Članak 26.

Članovi Vijeća mogu osnovati Klub članova Vijeća prema stranačkoj pripadnosti, te klub nezavisnih članova.
Klub mogu osnovati najmanje tri člana Vijeća.
Klubovi iz stavka 1. ovoga člana obvezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća, priložiti pravila o radu, te popis članova.V. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK VIJEĆA


Članak 27.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjedniak , koje bira iz svojih redova.

Predsjednik vijeća:
- predstavlja Vijeće,
- saziva sjednice Vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice Vijeća,
- predsjeda sjednicama,
- brine o primjeni poslovničkog reda na sjednicama,
- potpisuje akte Vijeća,
- pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,
- brine o radu Vijeća i njegovih radnih tijela,
- brine o suradnji Vijeća s vijećima općina i gradova te županijskom skupštinom,
- surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne samouprave,
- brine o provođenju načela javnosti rada Vijeća,
- brine o primjeni Poslovnika Vijeća i ostvarivanju prava članova Vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.


Članak 28.Predsjednika Vijeća u slučaju odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje potpredsjednik.
Predsjednik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti potpredsjedniku Vijeća. Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se
uputa predsjednika Vijeća. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga potpredsjedniku Vijeća ne prestaje odgovornost predsjednika za njihovo obavljanje.


VI. RADNA TIJELA VIJEĆA

Članak 29.

Vijeće ima stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela Vijeća pripremaju i predlažu Vijeću donošenje odluka i drugih akata iz djelokruga Vijeća, te razmatraju prijedloge odluka i drugih akata koje Vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji i o njima daju mišljenje.
Radna tiejla obavljaju i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.


Članak 30.

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije.
Stalna rada tijela osnovana su Statutom.
Vijeće može osnivati i druga stalna radna tijela odlukom kojom određuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada.


Članak 31.

Vijeće može osnovati povremena radna tijela radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja iz svog djelokruga i izrade odgovarajućeg prijedloga akta.
Privremena radna tijela osnivaju se odlukom kojom se određuje njihov sastav, broj članova, djelokrug i način rada.


Članak 32.

Radna tijela imaju predsjednika i dva člana.
Predsjednik je obavezno član Općinskog vijeća, a članovi mogu biti iz reda članova Vijeća i iz reda osoba koje su stručne za područje rada tih tijela.
Predsjednika i članove radnih tijela bira Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.
Predsjednik i članovi Mandatne komisije, Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za Statut i poslovnik biraju se iz reda članova Vijeća.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Vijeća.
Članak 33.

Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se za mandatno razdoblje članova Vijeća.
Predsjednik i članovi radnog tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su izabrani zbog mirovanja ili prestanka mandata člana Vijeća ili na osobni zahtjev.


Članak 34.

Radna tijela rade na sjednicama. O radu sjednice vodi se zapisnik.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicom, potpisuje akte koje radno tijelo donosi i na sjednici Vijeća iznosi mišljenje odnosno prijedlog radnog tijela.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom radnog tijela rukovodi član kojeg izabere radno tijelo.
Sjednica radnog tijela može se održati, ako je prisutna većina članova, a radno tijelo odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova prisutnih članova.


Članak 35.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela prema potrebi, a dužan je sazvati u roku od osam dana nakon što to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik Vijeća ili Vijeće.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća.


Članak 36.

Stalna radna tijela Vijeća su:
- Mandatna komisija,
- Odbor za Statut i Poslovnik,
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za financije i proračun.


Članak 37.

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Vijeća i izvješćuje Vijeće o mirovanju odnosno prestanku mandata članova Vijeća i početku mandata zamjenika.


Članak 38.


Odbor za Statut i Poslovnik obavlja:
- razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i ustrojstva Općine,
- utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Statuta i Poslovnika Vijeća,
- razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih Vijeću upute građani, pravne i druge osobe,
- daje mišljenja u vezi primjene statutarnih i poslovničkih odredaba,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Vijeće te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike Hrvatske, Statutom Općine i drugim propisima Županije,
- ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja Statuta, odluka i drugih općih akata Vijeća te predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja,
- predlaže odnosno daje odgovore Ustavnom sudu u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće,
- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća kad to ocijeni potrebnim,
- obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.


Članak 39.

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor načelnika, zamjenika načelnika, izbor članova radnih tijela i drugih osoba koje bira odnosno imenuje Vijeće, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, predlaže predstavnike Vijeća u određene ustanove i tijela te predlaže Vijeću davanje suglasnosti na izbor i imenovanja koja su izvršila druga tijela, kada je to određeno zakonom odnosno odlukom Vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja, u obavljanju poslova u vezi s predlaganjem kandidata za izbor odnosno imenovanje na određenu dužnost, maože tražiti od kandidata potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju, te ih pozvati da dostave i izlože program u vezi s obavljanjem dužnosti za koju se kandidiraju.


Članak 40.

Odbor za financije i proračun obavlja:
- raspravlja i utvrđuje prijedlog proračuna, prijedlog odluke o izvršavanju proračuna i prijedlog godišnjeg obračuna proračuna Općine,
- raspravlja i utvrđuje prijedlog odluke o zaduživanju Općine,
- raspravlja i odlučuje o privremenom financiranju Općine,
- raspravlja sva druga pitanja o financiranju odnosno financijskom poslovanju Općine.


Članak 41.

Na rad radnih tijela na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na rad Vijeća.


Članak 42.

Prijedloge i stavove radnog tijela na sjednici Vijeća iznosi predsjednik ili član kojeg odredi radno tijelo.
Radno tijelo iznosi stavove i mišljenja o predmetu na sjednici Vijeća prije rasprave o tom predmetu.


VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 43.

Vijeće iz svog samoupravnog djelokruga donosi Statut, Poslovnik o svom radu, odluke i druge opće akte, proračun, godišnji obračun proračuna, preporuke, rješenja, zaključke i druge akte te daje vjerodostojna tumačenja Statuta i drugih općih akata koje donosi.


Članak 44.

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine koji se od općeg značenja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte, te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od interesa za Općinu.Članak 45.

Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načina rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, Zakona i drugih akata što ih donosi Općinsko vijeće, izražava mišljenje u vezi s usklađivanjem odnosa i međusobne suradnje s drugim općinama u pitanjima od zajedničkog interesa, te predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzimati radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu s njegovim interesima.


Članak 46.

Rješenjem se odlučuje u pojedinačnim stvarima, o pravima, obvezama fizičkih i pravnih osoba te o imenovanjima i razrješenjima.


Članak 47.


Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga pitanja iz djelokruga Vijeća, za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.


VIII. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA

Članak 48.

Postupak donošenja odluka pokreće se podnošenjem prijedloga odluke.
Pravo podnošenja nacrta odluke ima svaki član Vijeća, radno tijelo Vijeća, klubovi članova Vijeća, predsjednik Vijeća i predsjednik Poglavarstva, ako Statutom nije određeno da prijedloge pojedinih odluka mogu podnijeti samo određeni predlagatelji.
Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata Općinskog vijeća mogu davati građani i druge pravne osobe te Upravni odjel Općine.


Članak 49.

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke podnosi se Poglavarstvu ili nadležnom radnom tijelu Općinskog vijeća na razmatranje i predlaganje Vijeću na usvajanje.


Članak 50.

Prijedlog odluke sadrži tekst odluke i obrazloženje.
Tekst prijedloga odluke podnosi se u obliku u kojem se predlaže njezino donošenje.
Obrazloženje sadrži:
- pravni temelj za donošenje odluke,
- ocjenu stanja, temeljna pitanja koja se trebaju urediti i svrha koja se želi postići uređivanjem odnosa na predloženi način,
- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje odluke i način na koji će se osigurati,
- obrazloženje odredbi prijedloga odluke.

Uz prijedlog odluke može se priložiti i odgovarajuća dokumentacija. Uz prijedlog odluke prilaže se i mišljenje tijela nadležnog za poslove financija, ako provođenje odluke stvara financijske i materijalne obveze za Općinu, te tekst odredaba odluke koje se mijenjaju ili dopunjuju, ako se predlaže izmjena ili dopuna odluke.


Članak 51.

Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku Vijeća.
Predsjednik Vijeća dužan je bez odlaganja prijedlog odluke uputiti predsjedniku nadležnog radnog tijela na razmatranje i davanja mišljenja.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog odluke staviti na dnevni red sjednice Vijeća najkasnije u roku od dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga.


Članak 52.

Ako prijedlog odluke nije podnijet u skladu s ovim Poslovnikom, predsjednik Vijeća zatražit će od predlagatelja da u roku od petnaest dana prijedlog odluke uskladi s Poslovnikom.
Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se da prijedlog odluke nije ni podnijet.


Članak 53.

Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi odluka kada je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.
Prijedlog odluke upućuje na javnu raspravu Općinsko poglavarstvo, ako zakonom nije drugačije određeno.
Općinsko vijeće može odlučiti da na javnu raspravu uputi odluke prije donošenja, ako ocijeni da se odlukom uređuju odnosi koji su od vitalnog interesa za građane. U svakom slučaju vijeće određuje i radno tijelo za praćenje javne rasprave.


Članak 54.

Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 60 dana. Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima se mora omogućiti upoznavanje s prijedlogom Odluke.
Radno tijelo Vijeća dužno je razmotriti prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga odluke, o čemu podnosi izvješće predlagatelju odluke.


Članak 55.

Radna tijela daju primjedbe, prijedloge i mišljenja o prijedlogu odluke, a mogu dati i amandmane.
Ako o prijedlogu odluke raspravlja više radnih tijela, svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljaju predlagatelju odluke radi zauzimanja stava u vezi toga.


Članak 56.

Predlagatelj odluke, nakon razmatranja primjedbi, prijedloga i mišljenja s javne rasprave, zauzima u vezi toga svoj stav i utvrđuje konačan prijedlog odluke.


Članak 57.Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici obuhvaća izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnog tijela, raspravu o prijedlogu i podnijetim amandmanima, odlučivanje o amandmanima, te donošenje odluke.
Predlagatelj ukratko obrazlaže prijedlog odluke.
Izvjestitelj nadležnog radnog tijela prema potrebi podnosi usmeno izvješće radnog tijela o rezultatima prethodne javne rasprave, ako je provedena.


Članak 58.

Prijedlog da se izmjeni ili dopuni prijedlog odluke podnosi se pismeno u obliku amandmana s obrazloženjem.
Amandman mogu podnijeti članovi Vijeća, Klubovi članova Vijeća ili predlagatelj sve do zaključenja rasprave o prijedlogu.


Članak 59.

O podnijetom amandmanu vodi se rasprava.
Predlagatelj prijedloga odluke, ukoliko nije podnositelj amandmana, izjašnjava se o podnijetim amandmanima.
Ako se podnositelj prijedloga odluke složi s amandmanom, isti postaje sastavni dio prijedloga odluke i o njemu se ne glasuje odvojeno.


Članak 60.

Predlagatelj prijedloga odluke ima pravo tražiti da se prijedlog odluke na koji je podnijet amandman skine s dnevnog reda do slijedeće sjednice radi zauzimanja stava o amandmanu.


Članak 61.

O amandmanu koji ne prihvati predlagatelj glasuje se nq sjednici Vijeća nakon rasprave, a prije glasovanja o prijedlogu odluke.
Podnositelj amandmana može isti povući sve do početka glasovanja o amandmanu.


Članak 62.

O svakom amandmanu glasuje se posebno.
O amandmanimaa se glasuje prema redoslijedu članka prijedloga odluka na koju se odnose.
Ako je na isti članak prijedloga odluke podnijeto više amandmana, o amandmanima se glasuje po redoslijedu koji odredi predsjednik Vijeća, bez rasprave.
Predsjednik Vijeća dužan je objasniti za koji se amandman glasuje i prije glasovanja utvrditi točnu formulaciju amandmana.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio prijedloga odluke.


Članak 63.

Vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
Statut, Poslovnik i druge odluke određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom donose se većinom glasova svih članova Vijeća.


Članak 64.

Iznimno, odluka se može donijeti i po hitnom postupku, ako je to nužno radi sprečavanja ili uklanjanja štete, odnosno, ako bi nedonošenje takove odluke u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtjevaju drugi opravdani razlozi.
U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika za pojedine radnje mogu skratiti, odnosno pojedine radnje redovnog postupka, mogu se izostaviti.
Predlagatelj odluke dužan je obrazložiti hitnost postupka.


Članak 65.

O donošenju odluke po hitnom postupku odlučuje se na sjednici Vijeća.


Članak 66.

Ovlašteni predlagatelji odluke mogu tražiti davanje vjerodostojnog tumačenja odluke.
Inicijativu za davanje vjerodostojnog tumačenja odluke mogu dati građani i pravne osobe.
Osnovanost davanja vjerodostojnog tumačenja ocjenjuje Odbor za Statut i Poslovnik koji predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja.
Ako Odbor ocijeni da prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan o
tome izvješćuje Vijeće, koje povodom toga donosi odluku.


Članak 67.

Na donošenje drugih općih akata odgovarajuće se, ovisno o prirodi akta, primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje uređuje postupak donošenja odluke.
Članak 68.

Odluke i drugi opći akti Vijeća objavljuju se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da akt stupa na snagu danom objave.


Članak 69.

Promjenu Statuta i Poslovnika može predložiti predsjednik Općinskog vijeća, Odbor za Statut i Poslovnik i najmanje trećina vijećnika od ukupnog broja članova Vijeća.
Prijedlog za promjenu akata iz stavka 1. ovog članka upućuje se Odboru za Statut i Poslovnik koji ga razmatra i upućuje Vijeću na prethodnu raspravu.
O prijedlogu za promjenu Statuta, Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.
Između prethodne rasprave o prijedlogu za promjenu Statuta i odlučivanja mora proći najmanje mjesec dana.


Članak 70.

Odbor za Statut i Poslovnik može predložiti promjenu Statuta i Poslovnika radi usklađivanja Statuta i Poslovnika sa zakonom, bez prethodne rasprave.
Statut i Poslovnik donosi se natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.
Predlagatelj za donošenje i izmjene Statuta i Poslovnika je Odbor za Statut i Poslovnik.


IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI

Članak 71.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća po potrebi, na temelju zaključka Vijeća ili na vlastitu inicijativu, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.


Članak 72.

Sjednica Vijeća saziva se pismenim putem, u iznimnim i hitnim slučajevima na drugi način. Uz poziv za sjednicu članovima Vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda, svi materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća najmanje pet dana prije održavanja sjednice, a izuzetno, ako postoje opravdani razlozi, koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti i kraći.
Odredbe ovog članka u pogledu načina sazivanja sjednice Vijeća, roka za dostavu poziva i materijala koji se dostavljaju uz poziv ne primjenjuju se na saziv konstituirajuće sjednice Vijeća.


Članak 73.

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez prisutnosti javnosti, materija za takovu raspravu ne mora se dostavljati u pismenom obliku.
O održavanju sjednice Vijeća bez prisutnosti javnosti odlučuje predsjednik Vijeća.
Prije razmatranja pitanja iz prethodnog stavka, predsjednik Vijeća pozvat će osobe čija prisutnost nije potrebna da napuste sjednicu, a zatim će članove Vijeća obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.


Članak 74.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.
Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu prijedlog dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve materijale iz djelokruga Vijeća koje su mu u rokovima i na način predviđen ovim Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji.
Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog reda utvstio materijal kojeg je predložio ovlašteni predlagatelj u roku i na način predviđen ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostane kod svog prijedloga, o uvrštavanju u dnevni red prijedloga odlučuje se na sjednici. Isto tako se postupa i s prijedlogom kojeg ovlašteni predlagatelj podnese poslije sazivanja sjednice Vijeća.
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se sa "za" ili "protiv".
Dnevni red se usvaja većinom glasova prisutnih članova Vijeća.


Članak 75.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka dnevnog reda izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim točkama, a nakon toga predsjednik Vijeća stavlja na prihvaćanje dnevni red u cjelini.


Članak 76.

Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a ako je on odsutan ili spriječen, zamjenuje ga potpredsjednik.
Sjednici Vijeća mogu pored članova Vijeća prisustvovati i druge osobe koje predsjednik pozove, ali bez prava odlučivanja.


Članak 77.

Predsjednik Vijeća brine o održavanju reda na sjednici, da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Govornika može opomenuti da narušava red ili prekinuti u govoru samo predsjednik.


Članak 78.

U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća ima pravo sudjelovati svaki član Vijeća.
U radu Vijeća mogu sudjelovati bez prava odlučivanja predstavnici Upravnog odjela i druge osobe koje pozove predsjednik Vijeća radi davanja objašnjenja pojedinih pitanja koja su na dnevnom redu sjednice.
Sjednici Vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se sjednica održava bez prisutnosti javnosti.


Članak 79.

Za povredu reda na sjednici predsjednik Vijeća može izreći mjere i opomenu i oduzimanje riječi.
Članu Vijeća izriče se opomena, ako se u svom govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja, ako govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika, omalovažava ili vrijeđa predsjednika ili druge članove Vijeća ili na drugi način remeti red na sjednici.
Oduzimanje riječi izriče se članu Vijeća koji i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je veće izrečena opomena.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici mjerama iz stakva 1. ovog članka, odredit će kratki prekid sjednice.


Članak 80.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća potrebno je da je sjednici prisutna većina članova Vijeća.
Kad predsjednik Vijeća utvrdi da postoji prisutnost potrebnog broja članova Vijeća otvara sjednicu.
Ako predsjednik Vijeća na početku sjednice utvrdi da sjednici nije prisutan potreban broj članova Vijeća, odgađa sjednicu za određeni sat istog dana ili na drugi određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i ukoliko za njezina trajanja utvdi da nije prisutan potreban broj članova Vijeća.
O odgodi sjednice pismeno se obavještavaju samo odsutni članovi Vijeća.


Članak 81.


Prisutnost članova Vijeća sjednici utvrđuje se prozivanjem, brojanjem ili na drugi način na početku sjednice i u tijeku sjednice. Ako predsjednik ocijeni da nije prisutan dovoljan broj članova Vijeća za pravovaljano odlučivanje prekinuti će sjednicu.
Utvrđivanje prisutnosti članova Vijeća izvršit će se i ako to zatraži vijećnik.


Članak 82.

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno obavještavaju smao odsutni članovi Vijeća.
O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez rasprave.


Članak 83.

Prva točka dnevnog reda sjednice Vijeća je usvajanje skraćenog zapisnika s prethodne sjednice.
Član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.
O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik na koji nije bilo primjedbi smatra se usvojenim.


Članak 84.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda redosljedom utvrđenim u dnevnom redu.
U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih točaka dnevnog reda, o čemu se odlučuje bez rasprave.
U početku rasprave o svkaoj točci predlagatelj, u pravilu, daje usmeno obrazloženje prijedloga.
Kada predlagatelj obrazloži prijedlog, izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.Članak 85.

Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o istom nije odlučeno.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovo podnijeti na istoj sjednici.


Članak 86.Na sjednici Vijeća nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.
Prijave za sudjelovanje u raspravi primaju se kad se otvori rasprava te u tijeku rasprave sve do njezina zaključenja, a u raspravu se članovi Vijeća uključuju redoslijedom prijave.
Izuzetno, član Vijeća može sudjelovati u raspravi izvan redoslijeda prijava da bi odgovorio na navod iz izlaganja prethodnog govornika (replika). Replika može trajati najduže dvije minute.


Članak 87.

O pojedinom materijalu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u vezi s predloženim rješenjem.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Član Vijeća u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje deset minuta.
Klubovi članova Vijeća mogu zatražiti prekid sjednice ukoliko ocijene da je o prijedlogu o kojem se raspravlja potrebno obaviti dodatne konzultacije.
Predsjednik zaključuje raspravu kada utvdi da nema više prijavljenih govornika.


Članak 88.

Član Vijeća koji želi govoriti o povredi ovog Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda ima pravo govoriti odmah kada to zatraži.
Govor člana Vijeća iz prethodnog stavka ne može trajati dulje od dvije minute, a dužan je odmah navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori.
Predsjednik je nakon iznijetog prigovora dužan dati objašnjenje.
Ako član Vijeća nije zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se odlučuje bez rasprave.


Članak 89.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
Članovi Vijeća glasuju izjašnjavanjem "za" prijedlog, "protiv" prijedloga ili se "suzdržavaju" od glasovanja.Članak 90.

Javno se glasuje dizanjem ruke ili poimeničo, a na poziv predsjednika.Ako se dizanjem ruke ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.
Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Vijeća ustane i izgovara "za" ili "protiv" prijedloga, odnosno da je "suzdržan".
Poslije glasovanja predsjednik utvrđuje rezultat i objavljuje da li je prijedlog za koji se glasovalo prihvaćen ili odbijen.
Na zahtjev jednog člana Vijeća koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik određuje ponovno brojanje i utvrđuje rezultat glasovanja.
Provjera glasovanja mora se zatražiti prije nego što predsjednik utvrdi da je određena odluka donijeta.


Članak 91.

Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, glasovanje će provesti predsjednik uz pomoć dva člana koje izabere Vijeće.
Taajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i veličine, koji su ovjereni pečatom Vijeća.
Svaki član Vijeća dobiva, nakon što je prozvan, glasački listić koji, kad ispuni, stavlja u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvditi da li je član Vijeća glasovao "za" ili "protiv" prijedloga.
Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja, odnosno objavljuje koliko je članova Vijeća od ukupnog broja prisutnih primilo glasačke listiće, koliko je članova Vijeća glasovalo, koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, te koliko članova Vijeća glasovalo za određeni prijedlog.
O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.


Članak 92.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje bez prisutnosti javnosti, vodi se odvojeni zapisnik.
Zapisnik sadrži broj sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, imena prisutnih članova Vijeća, imena odsutnih članova Vijeća s posebnom napomenom za one koji su svoj nedolazak opravdali, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tok sjednice s nazivom točke dnevnog reda o kojoj se raspravljalo i odlučivalo, imena sudionika u raspravi sa sažetim prikazom sadržaja izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te nazivi svih odluka i drugih akata donijetih na sjednici i vrijeme završetka sjednice.
Sastavni dio zapisnika su i izglasavani tekstovi odluka i drugih akata.
Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća odnosno osoba koja je vodila sjednicu i zapisničar.
Pored vođenja zapisnika na sjednici Vijeća može se vršiti i tonsko snimanje sjednice, ako to tehničke mogućnosti omogučuju.
X. JAVNOST RADA

Članak 93.

Rad Vijeća i njegovih radnih tijela je javan.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Vijeća i njegovih radnih tijela.


Članak 94.

Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela.
Način prisustvovanja građana sjednicama odredit će predsjednik Vijeća vodeći računa o prostornim i tehničkim mogućnostima, te održavanju reda.


Članak 95.

Radi što točnijeg i potpunijeg izvješćivanja javnosti u radu Vijeća i njegovih radnih tijela mogu se davati službena priopćenja za sredstva javnog informiranja.
Službena priopćenja sa sjednice Vijeća daje predsjednik Vijeća ili osoba koju on ovlasti.


Članak 96.

Bez prisutnosti javnosti održavaju se sjednice ili pojedini dio sjednice Vijeća, odnosno radnog tijela, kada se raspravlja o materijalima koji su u skladu s posebnim propisima označeni određenim stupnjem povjerljivosti.


XI. OBAVLJANJE STRUČNIH I DRUGIH POSLOVA ZA VIJEĆE

Članak 97.

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Vijeće i njegova radna tijela obavlja Upravni odjel Općine.


XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Đurmanec od 09.09.1994. godine ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 19/94.).


Članak 99.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".


PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
ĐURMANEC

Marijan Klasić
[21.10.2011]