S T A T U T OPĆINE ĐURMANEC

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:012-01/09-01/1
URBROJ:2140/02-09-2
Đurmanec, 30. lipnja 2009.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 16. i 107. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01 i 5/06), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 02. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine, d o n o s i


S T A T U T
OPĆINE ĐURMANECI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status i ustrojstvo Općine Đurmanec (u daljnjem tekstu: Općina) i to:
1. status, područje i granice,
2. samoupravni djelokrug,
3. obilježja, pečati i Dan Općine,
4. javna priznanja,
5. ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
6. financiranje i imovina,
7. akti općine,
8. postupak donošenja akata,
9. javnost rada,
10. oblici konzultiranja građana,
11. provođenje referenduma,
12. mjesna samouprava,
13. ustrojstvo i rad javnih službi,
14. oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
15. izmjene i dopune Statuta,
16. završne odredbe.Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Općine je: Općina Đurmanec.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Đurmancu, kbr. 137.


Članak 3.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja:
Donji Macelj, Đurmanec, Goričanovec, Gornji Macelj, Hlevnica, Hromec, Jezerišće, Koprivnica Zagorska, Lukovčak, Podbrezovica, Putkovec, Prigorje i Ravninsko.


Članak 4.

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih parcela u naseljima navedenim u članku 3. ovog Statuta.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.


II. OBILJEŽJA, PEČATI I DAN OPĆINE

Članak 5.

Općina može imati svoja obilježnja kao što su:
1. grb Općine Đurmanec,
2. zastava Općine Đurmanec.

Općinsko vijeće utvrdit će posebnom odlukom obilježja iz stavka 1. ovog članka.


Članak 6.

Obilježjima iz članka 7. predstavlja se Općina Đurmanec i izražava pripadnost Općini Đurmanec.
O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine Đurmanec, Općinsko vijeće donosi posebni opći akt.

Članak 7.

Općina ima pečat.
Tijela Općine mogu imati posebne pečate.
Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka, te način njihove uporabe i čuvanja uređen je posebnim zakonskim propisima.
Članak 8.

Blagdan Svetog Jurja (23. travnja) praznik je Općine, koji se obilježava svake godine kao Dan Općine.
U povodu Dana Općine održava se svečana sjednica Općinskog vijeća, dodjeljuju se priznanja Općine te priređuju druge popratne manifestacije.


III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Općinsko vijeće može dodjeljivati javna priznanja građanima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Đurmanec, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, humanosti, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.


Članak 10.

Priznanja Općine Đurmanec su:
1. Nagrada za životno djelo Općine Đurmanec
2. Povelja Općine Đurmanec
3. Plaketa Općine Đurmanec
4. Zahvalnica Općine Đurmanec
5. Priznanje počasni građanin Općine Đurmanec

Način i uvjeti dodjeljivanja javnih priznanja, njihov izgled i oblik te ostali kriteriji se uređuju posebnom odlukom Općinskog vijeća.


IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 11.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanja,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,


6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu
12. promet na svom području,
13. druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 12.

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 11. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz članka 11. ovog Statuta prenese na Krapinsko-zagorsku županiju, odnosno na mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od Krapinsko-zagorske županije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.


V. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 13.

Tijela Općine Đurmanec su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.


1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 14.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.
Članak 15.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine,
2. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
4. donosi program javnih potreba,
5. donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
7. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
8. imenuje i razrješava druge osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
9. uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela,
10. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Đurmanec čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanju u skladu sa zakonom,
12. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
13. raspisuje lokalni referendum,
14. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
15. odlučuje o davanju koncesija,
16. odlučuje o sastavu trgovačkih društava u kojima Općina ima 100-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina nema 100-tni udjel odnosni dionice,
17. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
18. odlučuje u stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
20. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 16.

Općinsko vijeće ima 15 članova odnosno vijećnika.
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način određen Zakonom.

Članak 17.

Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću i upravnim tijelima Općine razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu Općine Đurmanec sukladno Ustavu i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 18.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Članak 19.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Potpredsjednici Općinskog vijeća zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, redom kojeg odredi predsjednik Vijeća.

Članak 20.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i predstavlja to tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik, u daljnjem roku od 15 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 21.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članovi Općinskog vijeća imaju sva prava i dužnosti od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka mandata.
Članu Općinskog vijeća, koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme ga zamjenjuje zamjenik sukladno zakonu.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 22.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Đurmanec, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.

Članak 23.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 24.

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave službenih izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjedava najstariji član.

Članak 25.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
O donošenju statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna, poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 26.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 27.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost biti nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i sudjelovati u njegovu radu, raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom

redu sjednice Vijeća, davati prijedloge za donošenje odluka i drugih akata, te postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Članak 28.

Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati Vijeću raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika, na izvršavanje odluka i drugih akata i na rad Upravnog odjela.
Član Općinskog vijeća također ima pravo Općinskom načelniku i pročelniku Upravnog odjela postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihovog djelokruga.
Općinski načelnik i pročelnik dužni su odgovoriti na postavljena pitanja na način i u rokovima određenim Poslovnikom.

Članak 29.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 30.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:
1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,
2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,
3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,
4. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka,
5. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,
6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,
7. ako u zakonom određenom roku ne donese prostorni plan.

Članak 31.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.
Radno tijelo ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove radnih tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.
Predsjednik je obavezno član Općinskog vijeća, dok se članovi mogu birati i iz reda građana, stručnih i znanstvenih osoba.
Predsjednik i članovi Odbora za izbor i imenovanja, Odbora za statut i poslovnik te Mandatne komisije, biraju se iz reda članova Vijeća.
Član Općinskog vijeća u pravilu može biti izabran samo u dva radna tijela.

Članak 33.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Odbor za izbor i imenovanja,
2. Odbor za statut i poslovnik,
3. Mandatna komisija,
4. Odbor za financije i proračun,
5. ostala radna tijela koje će Vijeće prema potrebi osnivati posebnim odlukama.

Članak 34.

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća te imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.
Članak 35.

Odbor za statut i poslovnik raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka donošenja i drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 36.

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava i obveze članova Općinskog vijeća i to:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 37.

Odbor za financije i proračun raspravlja o proračunu i financijama Općine, zauzima stavove te daje mišljenja koja se odnose na:
- općinski proračun i završni račun proračuna,
- porezni sustav i poreznu politiku,
- stanje prihoda i rashoda Općine,
- razmatra i druga pitanja koja se odnose na financiranje i financijsko poslovanje Općine.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 38.

Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik) zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat načelnika traje četiri godine.

Članak 39.

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
- predstavlja i zastupa Općinu Đurmanec,
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- donosi pojedinačne akte u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i godišnji obračun proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Đurmanec čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa izvornih prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine te sklapa pravne poslove u okviru prihvaćenog proračuna,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,


- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 40.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Đurmanec.

Članak 41.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 42.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 43.

Načelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.


Članak 44.

Načelnik, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 45.

Načelnik i zamjenik načelnika samostalno odlučuju o tome da li će dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, o čemu odluku donose sami u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrani, načelnik i njegov zamjenik ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti im se uračunava u staž osiguranja.
Ako se načelnik ili zamjenik načelnika odluče svoju dužnost obavljati volonterski, imaju pravo na naknadu za obavljanje svoje dužnosti, o čemu odluku donosi Općinsko vijeće.

Članak 46.

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.


Članak 47.

Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 87. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.
3. OPĆINSKA UPRAVA

Članak 48.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojava se Upravni odjel.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 49.

Ustrojstvo i djelokrug Upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 50.

Upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku.

Članak 51.

Imenovanje, razrješenje, odgovornost kao i druga pitanja u vezi rada pročelnika uređuje se Odlukom o ustrojavanju Upravnog odjela i Pravilnikom o unutarnjem ustroju Upravnog odjela u skladu sa zakonom.
Pročelnik je odgovoran za svoj rad općinskom načelniku.

Članak 52.

O prijemu i rasporedu službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine odlučuje pročelnik na temelju javnog natječaja odnosno oglasa na način i po postupku utvrđenom zakonom i odlukama. Također odlučuje i o prestanku radnog odnosa službenika i namještenika u Upravnom odjelu.

Članak 53.

Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.
Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Članak 54.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.

Članak 55.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom ili ugovorom.


VI. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 56.

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.


Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njezina tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
1. općinski porez, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihod od pokretnih i nepokretnih stvari u njenom vlasništvu i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
8. sredstva pomoći i dotacija Krapinsko-zagorske županije predviđena u proračunu Županije,
9. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 57.

Imovinom Općine upravljaju načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 58.

Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za sljedeću fiskalnu godinu prije početka godine za koju se proračun donosi u skladu sa zakonom.

Članak 59.

U proračunu se moraju iskazati svi prihodi koji pripadaju Općini te rashodi iz njenog samoupravnog djelokruga.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.
Proračun se izrađuje na način i po postupku koji je utvrđen posebnim zakonom.

Članak 60.

Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna u kojoj su sadržani uvjeti, način i postupak gospodarenja prihodima i rashodima Općine, na prijedlog općinskog načelnika u zakonskom roku.
Članak 61.

Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, uvodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 62.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 63.

Za izvršenje proračuna odgovoran je općinski načelnik.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je načelnik, dok ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Članak 64.

Općinski načelnik raspolaže sredstvima proračunske pričuve te odlučuje o korištenju sredstava proračunske pričuve za namjene utvrđene posebnim zakonom.

Članak 65.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njezinu imovinu.


VII. AKTI OPĆINE

Članak 66.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik, odluke, proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o izvršenju proračuna, preporuke, rješenja, zaključke i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Način i postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka detaljnije se utvrđuje Poslovnikom.


Članak 67.

U postupku pripremanja i donošenja akata na razini Republike i Županije, kada ocijeni da se radi o propisima od neposrednog interesa za Općinu, Općina upućuje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima u Republici odnosno Županiji.
Inicijative, mišljenja i prijedloge može podnositi Općinsko vijeće i načelnik neposredno ili putem zastupnika u Saboru odnosno vijećnika u Županijskoj skupštini.

Članak 68.

Općinski načelnik iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike, poslovnike, naredbe i naputke, kad odlučuje o općim stvarima, te zaključke i rješenja, kada u skladu sa zakonom odlučuje o pojedinačnim stvarima.

Članak 69.

Upravni odjel je osnovan za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 70.

Upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka jamči se pravo na žalbu i sudsku zaštitu.

Članak 71.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Đurmanec osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća, načelnika i Upravnog odjela kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 72.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 73.

Prije nego što stupi na snagu opći akt se obavezno objavljuje u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA

Članak 74.

Prijedloge za donošenje akata mogu podnositi članovi Općinskog vijeća, načelnik i radna tijela Općinskog vijeća.

Članak 75.

Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata Općinskog vijeća mogu davati građani i pravne osobe kao i Upravni odjel Općine.

Članak 76.

Općinsko vijeće donosi u redovnom postupku odluke i druge akte na način propisan Poslovnikom.

Izuzetno, odluku ili drugi opći akt može se, na prijedlog ovlaštenog predlagatelja donijeti i po hitnom postupku, ako bi nedonošenje takve odluke ili drugog akta u određenom roku moglo imati štetne posljedice za pojedine djelatnosti u Općini.
Prijedlog za donošenje akata po hitnom postupku mora se obrazložiti.

Članak 77.

Prije konačnog odlučivanja na javnu raspravu upućuju se prijedlozi akata za koje to određuje zakon ili drugi propis.
Općinsko vijeće može odlučiti da se prijedlog određenog akta uputi na javnu raspravu prije donošenja, iako za to nema zakonsku obvezu.
Postupak javne rasprave provodi se na način propisan Poslovnikom, ako nije propisan posebnim zakonom ili drugim propisom.

Članak 78.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Đurmanec i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.


IX. JAVNOST RADA

Članak 79.

Rad Općinskog vijeća, načelnika, radnih tijela i Upravnog odjela je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.Sjednica ili pojedini dio sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela može se održati bez nazočnosti javnosti, ako se radi o razmatranju materijala koji su u skladu s posebnim propisima označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

Članak 80.

Javnost rada Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom,
- informiranjem putem web stranice Općine Đurmanec.

Članak 81.

Javnost rada načelnika i Upravnog odjela osigurava se:

- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na web stranicama Općine Đurmanec.

Članak 82.

Radi ostvarivanja neposrednog uvida u potrebe Općine i njezinih građana, kao i radi informiranja građana o aktivnostima općinskih tijela u rješavanju pitanja iz nadležnosti Općine, načelnik i predsjednik Općinskog vijeća redovito i neposredno ostvaruju kontakt s građanima.


X. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 83.

Općinsko vijeće i načelnik mogu prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose, ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebice značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 84.

Konzultiranje u smislu članka 83. ovog Statuta obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

XI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 85.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 86.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog načelnika i na prijedlog 20 % birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 87.

Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom odnosno:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Općini Đurmanec znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini.

Članak 88.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od tih vijećnika.

Članak 89.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog
zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Đurmanec. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Članak 90.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 91.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog 1/3 članova Vijeća za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Članak 92.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 89. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 93.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 94.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Đurmanec, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 95.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 86. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 96.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 97.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 98.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.


Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 99.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Đurmanec kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Đurmanec odnosno pročelnik Upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima Općine Đurmanec, pismenim putem te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama i sl.).


XII. MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 100.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području općine osnivaju se mjesni odbori, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Članak 101.

Na području Općine Đurmanec osnivanju se sljedeći mjesni odbori:
1. Mjesni odbor Macelj (za područje Donjeg Maclja i Gornjeg Maclja);
2. Mjesni odbor Đurmanec (za područje Đurmanca, Ravninskog i Zagorske Koprivnice);
3. Mjesni odbor Putkovec (za područje Putkovca, Prigorja, Goričanovca i Podbrezovice);
4. Mjesni odbor Hromec (za područje Hromca, Hlevnice, Jezerišća i Lukovčaka).Članak 102.

O osnivanju mjesnih odbora odlučuje Općinsko vijeće odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno Statutarnom odlukom, polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu članka 86. ovog Statuta».

Članak 103.

Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu njihova teritorijalnog preustrojstva, te osnivanja novog, odnosno novih mjesnih odbora za područje općine za koje mjesni odbori nisu osnovani, inicijativu može dati 20 % građana s područja mjesnog odbora, zborovi građana, vijeća mjesnih odbora (za područja gdje su mjesni odbori osnovani) te općinski načelnik.
Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pismenom obliku

Članak 104.

Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje ili preustroj mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.


b) Tijela mjesnog odbora - izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 105.

Tijela mjesnog odbora su: vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 106.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 107.

Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje se pravilima mjesnog odbora tako da njihov broj ne bude manji od 3 niti veći od 5 članova.

Iznimno, prilikom prvog izbora članova vijeća mjesnog odbora, nakon stupanja na snagu ovog Statuta, birat će se 5 članova vijeća mjesnih odbora.


Članak 108.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika i potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 5. stavka 2. ovog Statuta odgovara načelniku.

Članak 109.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3. donosi pravila mjesnog odbora,
4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5. donosi financijski plan i godišnji obračun,
6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
7. saziva mjesne zborove,
8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području općine,
11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 110.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću

1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja za život i rad područja odbora,
2. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3. predlaže imenovanja ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4. predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 111.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama i potpisuje akte vijeća,
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4. surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i načelnikom,
5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće Općine Đurmanec.

Članak 112.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 113.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

Članak 114.

Program rada koji donosi vijeće mjesnog odbora mora biti usuglašen s Proračunom i financijskim planovima Općine Đurmanec za proračunsku godinu.

Članak 115.

Sredstva za provedbu programa i utvrđenih zadataka, osiguravaju se dijelom iz sredstava Proračuna Općine, a dijelom vlastitim prihodima.

Članak 116.

Mjesni odbori mogu organizirati odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 117.

Upravni odjel Općine osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

XIII. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 118.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obavljaju djelatnosti iz njihova djelokruga, kao javnu službu.

Članak 119.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.
U trgovačkim društvima u kojima Općina Đurmanec ima udjele ili dionice načelnik je član Skupštine društva.


XIV. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICIMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 120.

Radi unapređenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina neposredno surađuje s jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, te pod uvjetima utvrđenim zakonom, s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država.

Članak 121.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 122.

Sporazum o suradnji Općine Đurmanec i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu.

Članak 123.

Općina naročito surađuje s Krapinsko-zagorskom županijom, te svim jedinicama lokalne samouprave u njezinom sastavu.
Općina će posvetiti posebnu pažnju suradnji s jedinicama lokalne samouprave s područja Republike Slovenije, koje graniče s Općinom Đurmanec.


XV. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 124.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način i postupku kao i Statut propisanim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 125.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik i Odbor za statut i poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, uz prethodno mišljenje Odbora za statut i poslovnik, ako Odbor nije predlagatelj.
Ako se donese odluka da se neće pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Izuzetno, kada pojedine odredbe Statuta treba uskladiti sa zakonom, izmjene i dopune Statuta vrši Općinsko vijeće statutarnom odlukom po postupku za donošenje odluka utvrđenim Poslovnikom.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Đurmanec i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 127.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01 i 5/06).

Članak 128.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Marijan Horvat
[21.10.2011]