ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:340-01/09-01/2
URBROJ:2140/02-09-1
Đurmanec, 24. veljače 2009.

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regional-noj)samoupravi („Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05 i 125/08), članka 3., točka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj 26/03, 82/04 i 178/04), članka 12., točka 3. i članka 33., točke 4. 5. i 6 Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/0! i 5/06), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 25. sjednici održanoj dana 24. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o nerazvrstanim cestama na području Općine Đurmanec


I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Đurmanec ( u dalj-njem tekstu: Odluka) uređuje se pravni položaj nerazvrstanih cesta, mjere i postupci za zaštitu nerazvrstanih cesta, upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta te financiranje i nadzor nad nerazvrstanim cestama.

Članak 2.

Nerazvrstanim cestama (u daljnjem tekstu: ceste) u smislu ove Odluke podrazu-mijevaju se površine koje se koriste po bilo kojoj osnovi u svrhu odvijanja i obavljanja pro-meta, a koje su pristupačne većem broju korisnika na način propisan ovom Odlukom te su u zemljišnim knjigama i katastarskim operatima upisane kao javno dobro u općoj upotrebi, ko-jima upravlja i o kojima vodi brigu Općina Đurmanec.
Ceste su dobro od interesa za Općinu Đurmanec i u općoj su uporabi.
Na cestama, kao ni na cestovnom zemljištu ne može se stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.

Članak 3.

Ceste kao uređene površine u smislu članka 2. ove Odluke u naravi su:
• ulice i trgovi koji su kao takvi određeni Odlukom Općinskog vijeća;
• nerazvrstane ceste i seoski putovi koji povezuju naselja i zaselke, odnosno dije-love naselja i zaselke;
• poljoprivredni i šumski putovi koji povezuju poljoprivredna i šumska zemljišta s nerazvrstanim, lokalnim i drugim cestama;
• parkirališta koja služe za parkiranje vozila ako su uređena i označena za tu namjenu;
• pješački putovi koji služe za prolaz pješaka.


Članak 4.

Cestu kao uređenu i izgrađenu površinu čine:
• cestovna građevina (posteljica, kolnička konstrukcija, mostovi, propusti, potporni, uporni i obloženi zidovi),
• građevine za odvodnju oborinskih voda (paralelni otvoreni i zatvoreni cestovni odvo-dni jarci, vodovodna grla i slivnici),
• zemljišni pojas s lijeve i desne strane potreban za nesmetano održavanje nerazvrstane ceste širine prema projektu ceste, a najmanje 0.5 metara,
• slobodni zračni poprečni profil potreban za sigurno odvijanje prometa unutar kojeg ne smije biti nikakvih stranih objekata i drugih stvari i predmeta koje mogu ugroziti si-gurno prometovanje, a koji se sastoji poprečno u horizontalnom smislu od širine kol-nika, širine lijeve i desne bankine sa sigurnosnim pojasom po 0,5 m sa svake strane od rubnih točaka bankina, te u vertikalnom smislu najmanje 4 m slobodno zračnog profila iznad nivelete kolnika u navedenoj horizontalnoj širini,
• cestovne građevine na cestovnom zemljištu,
• priključci na javnu cestu izgrađeni na cestovnom zemljištu,
• prometni znakovi i uređaji za nadzor za sigurno vođenje prometa i opreme ceste (ver-tikalna i horizontalna signalizacija, instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, oprema, oprema parkirališta),
• građevine i oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (zaštitno sigurnosne ograde).

Navedeni uvjeti se ne odnose na poljoprivredne i šumske puteve, pješačke puteve te ostale puteve koji nisu uređeni u smislu stavka 1. ovog članka već se koriste samo za pro-met poljoprivrednih strojeva, zaprežnih vozila i pješaka, ali koji su uređeni sukladno svojoj svrsi i potrebama korisnika.


II. MJERE I POSTUPCI ZA ZAŠTITU CESTA

Članak 5.

Na cestama je dozvoljen prijevoz vozilima koja prazna ili zajedno sa teretom ima-ju masu ili osovinski pritisak utvrđen kod uređaja za pojedine ceste i označenim prometnim znakom. Svaki drugi prijevoz izvan dopuštenog smatra se izvanrednim prijevozom.
Zabranjuje se promet teretnim motornim vozilima na svim nerazvrstanim cestama ako se ugrožavaju stambene i gospodarske zgrade, čije je osovinsko opterećenje veće od 6.000 kg.
Zabrana iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na prijevoz građevinskog materijala i drugih potreba za mještane koji žive uz tu cestu.
Uređene i asfaltirane nerazvrstane ceste trebaju biti u stanju u kojem podnose oso-vinsko opterećenje od najmanje 6.000 kg.
Prijevoz vozilima iznad dopuštenog opterećenja, prema stavku 1. ovog članka mo-že se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz, ako stanje nerazvrstane ceste i prometa na njoj to dozvoljava.
Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvom.
Uvjeti i način na koji se izvanredni prijevoz može obaviti utvrđuju se u dozvoli za izvanredni prijevoz.
Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanim cestama izdaje Jedinstveni up-ravni odjel Općine Đurmanec.


Članak 6.

Sve troškove izvanrednog prijevoza (trošak izdavanja dozvole, troškove regulira-nja prometa, kao i posebnih mjera osiguranja, potrebne zahvate na samoj cesti i dr.) snosi po-dnositelj zahtjeva.

Članak 7.

Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzije vozila na ces-tama provodi komunalni redar u suradnji sa Policijskom upravom.

Članak 8.

Pravne i fizičke osobe u obavljanju svoje djelatnosti gdje dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta dužne su plaćati naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta.
Mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta propisuje općinski načelnik.
Prilikom utvrđivanja mjerila za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste mora se voditi računa o djelatnosti i učestalosti prijvozima vozilima određene pravne ili fizičke osobe i opterećenju ceste.
Odnosi između Općine i korisnika koji prekomjerno koristi cestu rješavaju se Ugovorom, a naknada može biti u novcu, materijalu ili obvezi održavanja nerazvrstanih cesta na kojoj dolazi do prekomjerne uporabe.
Ukoliko se ne može sklopiti ugovor o naknadi za prekomjerno održavanje ceste, visinu naknade na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje Općinski načelnik rješe-njem.

Članak 9.

Priključkom i prilazom na cestu u smislu ove Odluke smatra se spoj svih površina s kojih se izravno uključuje na cestu.
Priključak na cestu smije se izvesti samo na temelju uvjeta koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec, kao posebni akt na zahtjev podnositelja zahtjeva ili kao po-sebne uvjete građenja i suglasnost na projektnu dokumentaciju u postupku izdavanja lokacij-ske i građevinske dozvole.

Članak 10.

Ograda uz cestu može se graditi na udaljenosti od najmanje 1,00 metar od vanj-skog ruba nogostupa, jarka, odnosno nožice nasipa ili usjeka, a iznimno ako zbog izgrađenih stambenih ili gospodarskih objekata ili takvih karakteristika terena drugačije nije moguće mi-nimalno 1,00 metar od ruba ceste, ali uz odobrenje Upravnog odjela Općine Đurmanec.
Ograda uz nerazvrstanu cestu smije se graditi ukoliko se gradi kao uređenje okuć-nice obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola.
Za gradnju svake druge ograde koja se gradi uz cestu mora se ishoditi odobrenje za gradnju sukladno posebnim propisima (Zakon o prostornom uređenju i gradnji i važeći prostorno-planski dokumenti).

Članak 11.

U blizini raskrižja dviju cesta u razini ili cestovnog zavoja, ne smije se saditi drve-će, grmlje ili visoke poljoprivredne kulture, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućuju preglednost na cesti.
Vlasnici (posjednici/korisnici zemljišta) dužni su na temelju rješenja komunalnog redara Općine Đurmanec ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture ili sl. radi osiguranja preglednosti i sigurnosti prometa na cesti.
Ako korisnik zemljišta ne postupi sukladno stavku 2. ovog članka, komunalni re-dar Općine Đurmanec organizirati će navedene radove na teret korisnika zemljišta.

Članak 12.

Vlasnici (korisnici) zemljišta koji graniče s nerazvrstanom cestom dužni su održa-vati cestovne jarke uz svoje zemljište u mjeri potrebnoj za normalno i nesmetano proticanje vode, širine dna jarka najmanje 0,40 m.
Čišćenje jarka mora se izvršiti najmanje jednom godišnje.
Ako korisnik zemljišta ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, komunalni re-dar Općine Đurmanec osigurat će izvođenje tih radova na teret korisnik zemljišta.

Članak 13.

Zabranjeno je privremeno ili stalno zauzimanje ceste ili njena dijela, poduzimanje ili izvođenje bilo kakvih radova ili radnji na cesti i njenom zemljišnom pojasu bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurmanec.
Ako se na cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koje mogu ili su oštetile cestu ili mogu ugroziti sigurnost prometa Jedinstveni Upravni odjel Općine Đurmanec poduzet će sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje ceste i sigurnosti prometa na njoj.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka obustavit će se radovi ili radnje iz stavaka 2 . ovog članka te donijeti zaključak kojim se utvrđuju troškovi uspostave u prvobitno stanje i plaćanje istih od strane pravne ili fizičke osobe koja je iste prouzrokovala.

Članak 14.

U cilju zaštite ceste te svakodnevnog nesmetanog i sigurnog prometa kao i odr-žavanje ceste, zabranjeno je sljedeće:
1. puštati po cesti i dovoditi na cestu, cestovno zemljište ili cestovni jarak, gnoj-nicu, otpadne ili krovne vode i druge tekućine iz stambenih, poslovnih ili gospodarskih zgra-da;
2. sprečavati normalno oticanje oborinskih voda s ceste, cestovnog zemljišta i od-vodnog jarka izgradnjom prepreka ili drugim radnjama na cesti, uz cestu ili odvodnom ces-tovnom jarku;
3. okretati traktor ili drugi poljoprivredni stroj na cesti kod obavljanja poljopriv-rednih radova i time nanositi zemlju na cestu, cestovno zemljište i odvodni jarak;
4. voziti traktor ili drugi poljoprivredni stroj cestom prije čišćenja od zemlje ili drugih nečistoća, koja se prosipa ili ostaje na cesti (na čijim se kotačima nalazi zemlja, gnoj ili sl.);
5. izvoditi radove na cesti ili uz nju koji nisu u vezi s održavanjem i rekonstrukci-jom ceste, a kojima se oštećuje cesta i /ili ugrožava promet;
6. vući po cesti trupce, granje i druge predmete kojima se cesta opterećuje ili na bilo koji način oštećuje;
7. spuštati niz kosine, nasipe i usjeke nad cestom kamen, drvo i/ili drugi materijal koji bi oštećivali cestu;8. na cestu i/ili cestovno zemljište stavljati građevinski materijal, drva, drugi ma-terijal ili predmete (reklame, znakove i sl.);
9. na udaljenosti dva (2) metra od granice cestovnog zemljišta saditi drveće ili po-stavljati plastove sijena, kukuruzovine i sl.;
10. obavljati bilo kakvu drugu radnju kojom bi došlo do oštećenja ceste ili dovelo u pitanje siguran promet po njoj.

Članak 15.

U opravdanim slučajevima Jedinstveni upravni odjel ovlašten je zatvoriti cestu ili dio ceste za promet ako cesta nije prohodna te u svim slučajevima kada se uslijed vremenskih nepogoda (oštećenje uslijed odrona, obilnog snijega, poledice, odmrzavanja, bujice i dr.) i/ili zapreka (odroni, klizišta i sl.) cesta ne može osposobiti, odnosno koristiti za promet svih ili pojedinih vrsta vozila.
O poduzetom, odnosno zatvaranju ili dijela cesta na prikladan način obavezno je obavijestiti javnost, te odmah poduzeti sve potrebne mjere kako bi se cesta osposobila za si-guran promet.

Članak 16.

Uređenje prometa na cestama na području Đurmanec uređuje se posebnom Odlu-kom, te tehničkim sustavom opremanja ceste.
Za vrijeme obavljanja bilo kakvog zahvata na cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i oprema.

III. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 17.

Općina Đurmanec brine se o izgradnji, održavanju i uporabi cesta na svom podru-čju.
Sukladno Zakonu nadležno tijelo Općine za svaku godinu donosi Program izgrad-nje i održavanja nerazvrstanih cesta, makar u sklopu općih Programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture na području općine Đurmanec.

Članak 18.

Djelatnost upravljanja nerazvrstanim cestama obuhvaća:
• poslove zaštite ceste određene člankom od 5. do16.
• poslove građenja određene člankom od 19. do 25.
• poslove održavanja određene člankom od 26. do 35.


IV. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 19.

Programom gradnje i Programom održavanja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu utvrđuje se:
• gradnja odnosno rekonstrukcija cesta,
• održavanje cesta,
• potrebna (predviđena) financijska sredstva i izvori financiranja za gradnju, rekon-strukciju, odnosno održavanje ceste.


GRAĐENJE
Članak 20.

Poslovi građenja ceste u smislu ove Odluke jesu:
• planiranje i programiranje izgradnje i razvitka ceste,
• projektiranje, geodetski radovi;
• otkup zemljišta i objekata;
• ustupanje radova građenja;organizacija stručnog nadzora i kontrole građenja;
• organizacija tehničkog pregleda i primopredaja ceste, te dijelova i objekta na korište-nje i održavanje.

Članak 21.

Nerazvrstane ceste grade se tako da se na njima sigurno može odvijati promet za koji su namijenjene.
Pri građenju ceste moraju se primjenjivati propisi o tehničkim i drugim normati-vima koji se odnose na takve objekte.

Članak 22.

Trasa i elementi za izgradnju ceste utvrđuje se prostorno planskom dokumentaci-jom, određenom tehničkom dokumentacijom i lokacijskom dozvolom.

Članak 23.

Ako se uz gradnju ceste predviđa i građenje komunalnih vodoprivrednih sustava ili drugih objekata unutar cestovnog zemljišta tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te ob-jekte i radove koji će se izvesti na površini, odnosno ispod površine ceste.
Troškove izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata iz stavka 1. ovog članka snosi investitor komunalnih, vodoprivrednih i drugih objekata ukoliko posebnom Od-lukom nije drugačije određeno.

Članak 24.

Nerazvrstane ceste moraju se graditi najmanje širine kolnika 3,5 metara, s time da ukupna širina iznosi najmanje 4,5 metara.
Iznimno, nerazvrstane ceste mogu se graditi ili rekonstruirati i manje širine, ako zbog izgrađenih stambenih, poslovnih ili gospodarskih objekata ili karakteristika terena nije moguće izgraditi cestu širine utvrđene u stavku 1. ovog članka, s time da se na razmacima od najviše 500 metara izgrade odgovarajuća ugibališta za mimoilaženje.
Širina pješačkog puta mora iznositi najmanje 1,5 metara.
Širina mosta na cesti po mogućnosti mora biti barem 0,5 metara šira od same ces-te, a nikako ne smije biti manja od širine ceste.
Širina odvodnog jarka ne smije biti manja od 0,3 metra.
Širina bankine uz cestu mora iznositi najmanje 0,5 metara, a u iznimnim slučaje-vima navedenim kao u stavku 2. ovog članka može biti najmanje 0,30 metara.


REKONSTRUKCIJA I POJAČANO ODRŽAVANJE CESTE

Članak 25.

Rekonstrukcijom ceste smatra se bitna promjena tehničko – građevinskih karakte-ristika i konstruktivnih elemenata ceste.
Na rekonstrukciju ceste na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na izgradnju ceste.V. ODRŽAVANJE CESTE

Članak 26.

Održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta i objekata ima za cilj:
• spriječiti propadanje;
• umanjiti troškove korisnika ceste osiguranjem dobrog stanja ceste i objekata;
• omogućiti sigurno i nesmetano odvijanje prometa;
• zaštititi cestu i objekte na cesti, cestovno zemljište od korisnika i trećih osoba,
• ekološki zaštititi okoliš.

Aktivnost održavanja i zaštite ceste i pripadajućih objekata odvijaju se u okviru cjelovitog sustava gospodarenja i upravljanja nerazvrstanim cestama i objektima.

Članak 27.

Poslovi održavanja cesta u smislu ove Odluke su:
• planiranje, održavanje i mjere zaštite cesta i prometa na njima;
• redovno, pojačano i izvanredno održavanje;
• ustupanje radova održavanja;
• planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova održavanja cesta;
• odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i o obavljanju pratećih djelatnosti na ces-tama;
• osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari i predmeta s nera-zvrstanih cesta;
• vođenje podataka o nerazvrstanim cestama.

Članak 28.

Vrste održavanja cesta i objekata jesu:
• tekuće održavanje,
• pojačano održavanje,
• održavanje cesta u zimskim uvjetima.

TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA

Članak 29.


Tekuće održavanje cesta obuhvaća slijedeće radove:
• čišćenje (kolnika, sustava za odvodnju, cestovnih jaraka i propusta);
• košnja trave i rezanje granja drveća uz cestu;
• obnova, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije;
• uređenje bankina (planiranje i poravnanje);

• poravnanje, navoz te razgrtanje kamenog agregata na makadam cestama i putovima;
• popravak udarnih rupa i površinske zaštite asfaltnog kolnika (površinske obrade, tanki asfaltni pokrovi);
• hitni popravci i intervencije u svrhu uspostave prometa;
• osiguranje prohodnosti ceste u zimskim uvjetima.


Članak 30.

Tekuće održavanje asfaltnog kolnika i kolnika od kamenog materijala odnosi se na popravak udarnih rupa, pukotina i uleknuća.
Udarne rupe zatvaraju se istom vrstom materijala od kakvog je izgrađena kon-strukcija kolnika.
Iznimno u zimskim uvjetima udarne rupe mogu se zatvarati (krpati) i drugom vrs-tom materijala.


POJAČANO ODRŽAVANJE CESTA

Članak 31.

Pojačano održavanje cesta obuhvaća:
• obnavljanje asfaltnog zastora kolnika sa svrhom zaštite kolnika i poboljšanja kvalitete vožnje;
• cjelovitu zamjenu kolnika na cijeloj ili na dijelu ceste;
• mjestimične popravke kolničke konstrukcije i podloge u svrhu zaštite i povećanja no-sivosti ceste;
• zamjena i ugrađivanje nove prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne) i opreme na cesti;
• poboljšanje sustava odvodnje ceste;
• saniranje većih odrona unutar zemljišnog pojasa ceste te sanacija klizišta manjeg op-sega;
• sanacija potpornih i obloženih zidova;
• ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosine od erozije;
• manje korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih zavoja, uređenje poprečnih nagiba, raskrižja, stajališta uz cestu i dr.) u svrhu poboljšanja sigurnosti prometa.


ZIMSKA SLUŽBA
Članak 32.


Pod održavanjem ceste u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba) po-drazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja pro-meta za utvrđeni režim prometa u zimskom razdoblju.

Članak 33.

Pod zimskom službom u smislu ove Odluke podrazumijeva se:
• pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta (izrada plana i odabir izvođača za obnašanje zimske službe);
• čišćenje snijega s kolnika cesta prema planu;

• zaštita ceste od poledice (sprečavanje klizavosti) posipavanjem kolnika, nogostu-pa;
• osiguravanje odvodnje s kolnika za vrijeme otapanja snijega.


Članak 34.

Plan rada zimske službe donosi načelnik Općine Đurmanec na prijedlog Vijeća mjesnih odbora najkasnije do 15. studenoga tekuće godine.
Plan iz stavka 1. ovog članka sadrži:
• prioritete čišćenja,
• stupnjeve pripravnosti,
• druge bitne elemente za izvršavanje zimske službe (ugovore, popis meha-nizacije i dr.).


VI. USTUPANJE RADOVA

Članak 35.

Općina Đurmanec samostalno ne izvodi radove građenja, rekonstrukcije i održa-vanja cesta.
Izvođenje radova na građenju, rekonstrukciji i održavanju cesta Općina Đurmanec ustupa izvođačima temeljem provedenih postupaka sukladno propisima o nabavi robe, usluga i ustupanju radova koja se plaćaju iz Proračuna Općine.


VII. FINANCIRANJE
Članak 36.

Izvori financiranja za održavanje i građenje cesta su iz:
1. komunalnog doprinosa;
2. Proračuna Općine Đurmanec;
3. komunalne naknade;
4. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom (koncesije, donacije i učešće građa-na, pravnih i fizičkih osoba i sl.);
5. naknade koje proizlaze iz ove Odluke (naknade za prekomjernu uporabu cesta i dr.);
6. ostali izvori.

VIII. NADZOR

Članak 37.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec i komunalni redar.
U postupanju sukladno ovoj Odluci na odgovarajući se način primjenjuje Zakon o upravnom postupku.
Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju kada se radovi na cesti ili cestovnom zemljištu izvode suprotno odredbama ove Odluke i ako se tako-vim radovima ugrožava cesta i sigurnost prometa.
Članak 38.

U obavljanju nadzora nad nerazvrstanim cestama komunalni redar Općine Đurma-nec ovlašten je:

1. izvršiti uviđaj te obustaviti radove koji se izvode protivno važećim tehničkim standardima izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cesta;
2. da izdaje rješenja o otklanjanju nedostataka na cestama koje ugrožavaju sigur-nost prometa;
3. da izda rješenje o obustavljanju radova koji se izvode na cesti, a koji ugrožavaju sigurnost prometa;
4. da izdaje rješenja o poduzimanju mjera osiguranja na cestama i po potrebi zab-rani promet vozilima koji zbog ukupne težine, dimenzija ili drugih tehničkih svojstava mogu nanijeti štetu cesti,
5. da poduzima druge mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom, odnosno ovom Odlukom.


IX. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 39.

Pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u visini od 500,00 do 10.000,00 ku-na, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna, a fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna ako:

1. obavlja izvanredni prijevoz bez dozvole Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurmanec (čl.5.),
2. bez odobrenja Jedinstvenog odjela izvrši priključak na nerazvrstanu cestu (čl.9.)
3. bez suglasnosti odnosno odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela izvodi radove građenja u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste (čl.10.),
4. gradi ogradu suprotno članku 10. ove Odluke,
5. radnjama onemogućuje preglednost na nerazvrstanoj cesti odnosno raskrižju ne-razvrstanih cesta s javnom cestom u istoj razini,
6. ne postupi u skladu sa rješenjem komunalnog redara (čl.11. stavak 3.),
7. redovno ne održava cestovne jarke uz svoje zemljište (čl.12.),
8. izvede priključak na nerazvrstanu cestu i pritom poremeti normalan i nesmetan protok vode cestovnim jarkom (čl.9.),
9. privremeno ili stalno zauzme cestu, obavlja radove i radnje na nerazvrstanim cestama i cestovnom zemljištu bez suglasnosti (čl.13.),
10. postupi suprotno zabranama iz članka 14. stavka 1., točka 1. do 9. ove Odluke,
11. ne prekine radove ili radnje na nerazvrstanim cestama po rješenju komunalnog redara ili Upravnog odjela (čl. 38.).


Članak 40.

Izrečene prekršajne sankcije prihod su Proračuna Općine Đurmanec.


X. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 41.

Za zaštitu i uređenje poljskih putova primjenjuju se odredbe Odluke o agrotehnič-kim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ broj 9/03).


Članak 42.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“ Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Vladimir Pernek

[23.03.2009]