ODLUKA O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:320-01/09-01/03
URBROJ:2140/02-09-1
Đurmanec, 24. veljače 2009.


Na temelju članka 16. Statuta Općine Đurmanec(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.12/02 i 5/06) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 25. sjednici održanoj 24. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI
OPĆINE ĐURMANEC


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poljoprivredne proizvodnje za koje se dodjeljuje bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinski poticaj), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i obveze korisnika općinskih poticaja.

Članak 2.

Općina Đurmanec će poljoprivredna gospodarstva na svom području poticati za slijedeće vrste proizvodnje:
1. za kupnju voćnih sadnica i čokota
2. premiju osiguranja nasada vinograda i voćnjaka
3. umjetno osjemenjivanje krava, junica i kobila
4. poticaj za povećanje stočnog fonda
5. poticaj za kupnju uređaja za mužnju
6. umjetno osjemenjivanje krmača
7. sufinanciranje zemljopisnog podrijetla vina
8. sufinanciranje 1% kamata na poljoprivredne kredite
9. poticaj za uzgoj pčelarstva
10. poticaj za uzgoj zagorskog purana
11. poticaj za proizvodnju povrća i cvijeća

Potporama u smislu ove Odluke smatraju se i oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa za objekte koji se grade u svrhu organizacije i modernizacije poljoprivredne proizvodnje (farme, staje), utvrđena i regulirana posebnim odlukama o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu.
Članak 3.

Korisnici općinskih poticaja iz članka 2. ove Odluke, (osim za točke 1., 3., 4. i 6., samo u dijelu koji se odnosi na uvjet registriranog poljoprivrednog gospodarstva) jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik Poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, te imaju prebivalište odnosno sjedište, poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže poticaj na području općine Đurmanec, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 4.

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik).

Članak 5.

Sredstva za općinske poticaje iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Đurmanec za tekuću godinu.

Članak 6.

Pojedini općinski poticaji se korisnicima isplaćuju jednokratno, jednom godišnje, najkasnije do 31. prosinca za tekuću godinu.
Zahtjevi za isplatu općinskih poticaja se predaju u Upravni odjel Općine Đurmanec najkasnije do 31. listopada tekuće godine.


II. OPĆINSKI POTICAJI

Članak 7.

Općinski poticaji za kupnju voćnih sadnica odobriti će se svakom poljoprivrednom domaćinstvu, koje ima prebivalište i poljoprivredne površine koje namjerava zasaditi, na području općine Đurmanec, a koje je u tekućoj godini nabavilo i posadilo više od 30 komada visokokvalitetnih voćnih sadnica: jabuke, kruške, breskve, šljive, kupine, oraha ili lijeske.
Potpora se daje za najviše 200 sadnica.
Poticaj se dodjeljuje u iznosu od 10,00 kuna po voćnoj sadnici temeljem podnešenog zahtjeva i predočenom računu za kupljene sadnice.
Općinski poticaji za kupnju čokota odobrit će se svakom poljoprivednom domaćinstvu kao iz stavka 1. ovog članka koje je u tekućoj godini nabavilo i posadilo više od 100 komada čokota vinove loze.
Potpora se daje za najviše 500 sadnica.
Poticaj se dodjeljuje u iznosu od 6,00 kuna po čokotu temeljem podnešenog zahtjeva kojim domaćinstvo dokazuje da udovoljava uvjetima iz ove Odluke i predočenom računu za nabavku čokota.


Članak 8.

Općinski poticaj premije osiguranja nasada vinograda i voćnjaka odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara, suše i sl., te je platilo premiju osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja.
Poticaj se odobrava u visini od 50 % iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, a isti se ostvaruje podnošenjem zahtjeva kojemu se prilaže polica osiguranja i dokaz o uplati premije.

Članak 9.

Općinski poticaj za umjetno osjemenjivanje krava, junica i kobila dodjeljuje se u cjelokupnom preostalom iznosu do iznosa pune cijene usluge, osim iznosa kojeg sufinancira Krapinsko-zagorska županija po osjemenjenoj kravi, junici ili kobili plotkinji.
Isplata poticaja ostvaruje se putem Veterinarskih stanica prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava, junica i kobila čime se korisnici u potpunosti oslobađaju plaćanja usluge osjemenjivanja.

Članak 10.

Općinski poticaj za povećanje stočnog fonda ostvaruje se putem obavijesti Veterinarske stanice o umjetnom osjemenjivanju junica starosti od 12 do 18 mjeseci koja izdaje potvrdu o ostavljanju ženske teladi za rasplod.
Pravo na subvenciju imaju vlasnici ženske teladi ostavljene za rasplod na području općine Đurmanec u visini od 500,00 kuna nakon prvog pripusta, označenu životnim brojem i upisanu u centralnu matičnu evidenciju HSC.
Kod nabavke novog stada ovaca i koza sufinancirati će se nabavka ovaca i koza po komadu u iznosu od 200,00 kuna prema dostavljenom putnom listu najmanje 5 komada.

Članak 11.

Općinska subvencija za kupnju uređaja za mužnju odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini imalo najmanje 5 visoko mliječnih muznih krava.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 4.000,00 kuna po gospodarstvu.

Članak 12.

Poticaj za osjemenjivanje krmača prema priloženoj markici i priloženom veterinarskom računu dodjeljuje se u cjelokupnom preostalom iznosu do iznosa pune cijene usluge, osim iznosa kojeg sufinancira Krapinsko-zagorska županija po osjemenjenoj krmači.
Isplata poticaja ostvaruje se putem Veterinarskih stanica prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmača čime se korisnici u potpunosti oslobađaju plaćanja usluge osjemenjivanja.
Članak 13.

Registriranim vinogradarima sa područja općine Đurmanec sufinancirat će se 30 % troškova dobivanja Rješenja o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla.


Članak 14.

Općinski poticaj za subvencioniranje kamata na podignute poljoprivredne kredite za unapređenje poljoprivredne proizvodnje iznosi 1 % kamata na poljoprivredne kredite prema planu otplate.
Poticaji će se isplaćivati u skladu sa potraživanjima banke sukladno sklopljenim ugovorima i planu otplate kredita.

Članak 15.

Općinski poticaj pčelarima sa područja općine Đurmanec sufinancirati će se prema broju košnica u visini od 50,00 kuna po svakoj novoj košnici i priloženom upisniku u Udrugu pčelara ukoliko je poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini imalo najmanje 20 košnica produktivnih na području općine Đurmanec.

Članak 16.

Poticaj za uzgoj zagorskog purana iznosi 10,00 kuna po svakom novom kljunu za registrirana poljoprivredna gospodarstva koja u uzgoju imaju najmanje 100 zagorskih purana.

Članak 17.

Općinski poticaji za kupnju sjemena ili presadnica cvijeća i povrća odobriti će se poljoprivrednom gospodarstvu u iznosu od 50 % iznosa predočenog računa za nabavku istih.
Općinski poticaj za kupnju staklenika ili plastenika odobriti će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini podiglo staklenik ili plastenik površine najmanje 50 m² za proizvodnju povrća i/ili cvijeća u iznosu od 2.000,00 kuna po stakleniku ili plasteniku uz predočeni račun o troškovima postave istih.

III. POSTUPAK DODJELE POTICAJA

Članak 18.

U svrhu provedbe ove Odluke i utvrđivanja Prijedloga listi za dodjelu općinskih poticaja, Općinsko vijeće imenuje „Povjerenstvo za dodjelu poticaja u poljoprivredi“, (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od 5 članova iz redova struke i Općinskog vijeća.

Članak 19.

Povjerenstvo, ovisno o broju zahtjeva za općinske poticaje koji ispunjavaju uvjete za dodjelu pomoći i osiguranom iznosu u Proračunu Općine Đurmanec za godinu u kojoj se poticaji dodjeljuju, utvrđuje pojedinačni iznos općinskog poticaja, (osim općinskog poticaja za umjetno osjemenjivanje krava, kobila i krmača), te utvrđuje Prijedloge listi korisnika općinskih poticaja i dostavlja načelniku i Upravnom odjelu na odobrenje odnosno na izvršenje.
Temeljem utvrđenih Prijedloga lista, načelnik donosi Odluku o dodjeli općinskih poticaja.

Članak 20.

Općinski poticaj se ostvaruje temeljem podnešenog zahtjeva Povjerenstvu za odobravanje poticaja uz koji se prilaže dokaz o registriranom trgovačkom društvu, obrtu ili zadrugi ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili dokaz da je seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, za ostala poljoprivredna domaćinstva dokaze o prebivalištu i lokaciji zemljišta te ostala potrebna dokumentacija, (potvrde, računi i sl.) sukladno odredbama ove Odluke kojom se dokazuje pravo na ostvarenje poticaja.

Članak 21.

Ukoliko se utvrdi da je korisnik općinskih poticaja priložio neistinitu dokumentaciju ili poticaje nije iskoristio za traženu namjenu, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Đurmanec, zajedno sa sporednim potraživanjima i zakonskim zateznim kamatama te će biti isključen iz sustava općinskih poticaja u sljedećih pet (5) godina.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 22.

Načelnik Općine Đurmanec može donijeti posebnu odluku kojom će se dodatno urediti način ostvarenja prava na poticaj i metode kontrole trošenja sredstava s naslova dodijeljenih općinskih poticaja definiranih ovom Odlukom.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Vladimir Pernek
[23.03.2009]