ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/09-01/04
URBROJ:2140/02-09-1
Đurmanec, 24. veljače 2009.


Temeljem članka 16., stavka 1.i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), članka 12., točke 3. i članka 33., točke 4., 5. i 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07) te članka 16. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ broj 12/01 i 5/06), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 25. sjednici održanoj dana 24. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću


O D L U K U
o komunalnom redu


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) za područje Općine Đurmanec propisuje se:
1. uređenje naselja,
2. održavanje čistoće, čuvanje i korištenje javnih površina,
3. skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom,
4. uklanjanje snijega i leda,
5. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
6. mjere za provođenje komunalnog reda,
7. prekršajne sankcije.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 2.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se određivanje uvjeta glede oblika, položaja, roka i načina postavljanja pokretnih stvari na području Općine, a čije postavljanje utječe na izgled naselja.
Pokretnim stvarima iz prethodnog stavka smatraju se osobito: montažni kiosk do 12 m2, nadstrešnica za čekanje javnog prijevoza, oglasne ploče, izložbeni ormarići, reklame, tende, klima uređaji, zaštitni stupići i ograde, dječja igrališta (ljuljačke, klackalice i dr.), štandovi i naprave za prodaju pića, napitaka, sladoleda, i ambulantna prodaja robe, peći za plodine i druge naprave, zatim pokretne naprave kao što su stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne vaze i druge naprave ispred ugostiteljskih objekata ili obrtničkih radionica, te luna parkovi i slične naprave).

Članak 3.

Pokretne stvari iz članka 2. ove Odluke mogu se postavljati na nekretninama u vlasništvu Općine ili u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području Općine, po rješenju Upravnog odjela Općine Đurmanec.
Kada se pokretne stvari postavljaju na nekretninama u vlasništvu Općine, vlasnik pokretnih stvari obveznik je plaćanja naknade za korištenje javne površine, koja će se odrediti posebnom odlukom nadležnog tijela.

Članak 4.

Trgovačka društva, udruge građana te druge pravne i fizičke osobe, koje su na to obvezni na osnovi posebnih propisa, ističu na zgradi na kojoj koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj imaju sjedište, odgovarajući naziv ili tvrtku.
Naziv, odnosno tvrtka mora biti čitljivo i pravilno ispisan i uredan te okvirnih dimenzija 0,5 m2, ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

Članak 5.

Naziv ili tvrtka mogu se postavljati na temelju rješenja Upravnog odjela Općine Đurmanec.
Uz zahtjev za izdavanje rješenja za postavljanje naziva, odnosno tvrtke prilaže se slijedeća dokumentacija:
• prijedlog rješenja naziva s sadržajem,
• pravna osnova (rješenje o registraciji firme, odobrenje za rad i sl.),
• vlasnički list, odnosno suglasnost vlasnika zgrade.

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe iz članka 4. ove Odluke dužne su u roku od 15 dana od dana prestanka djelatnosti, odnosno od preseljenja iz zgrade u kojoj su obavljali djelatnost ili imali sjedište, naziv ukloniti, a o tome u roku od 15 dana izvijestiti Upravni odjel Općine Đurmanec.

Članak 7.

Na području Općine Đurmanec mogu se postavljati reklamni panoi, ploče i druge konstrukcije, ali na površinama koje odredi Upravni odjel Općine Đurmanec.

Upravni odjel određuje i visinu naknade za korištenje površina, za postavljanje reklamnih panoa i sl.

Članak 8.

Rješenje za postavljanje predmeta iz članka 7. ove Odluke izdaje Upravni odjel. U tom rješenju odredit će se mjesto, način, rokovi i uvjeti za postavljanje tih predmeta. Uz zahtjev za traženje odobrenja iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti:
• nacrt pročelja zgrade,
• odgovarajuću dokumentaciju sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine broj175/03, 100/04, 76/07, 26/08),
• suglasnost vlasnika zgrade, odnosno vlasnika ili korisnika zemljišta

U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na površine i objekte koji su kulturna dobra, potrebno je pribaviti prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.

Članak 9.

Predmeti iz članka 8. ove Odluke moraju biti tehnički i estetski uređeni, sukladni okolnim objektima i okolišu, a kad se postavljaju uz prometnice, ne smiju ni na koji način ugrožavati sigurnost prometa.

Članak 10.

Predmeti iz članka 9. ove Odluke moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajali i oštećeni se moraju zamijeniti novima.
Kvarovi na svjetlećim reklamama moraju se ukloniti u roku od 5 dana, a dotrajale ili oštećene moraju se u istom roku ukloniti.

Članak 11.

Plakati, oglasi, smrtovnice i slične objave, (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se postavljati samo na oglasnim pločama, oglasnim konstrukcijama i oglasnim ormarićima, koje se postavljaju na površinama koje odredi Upravni odjel Općine Đurmanec.
Zabranjuje se oglašavanje na nepredviđenim mjestima i objektima, a naročito se zabranjuje oglašavanje na drveću, rasvjetnim ili telefonskim stupovima.
Skidanje plakata i čišćenje mjesta koja nisu predviđena za plakatiranje pada na teret priređivača priredbi ili na pravnu ili fizičku osobu koja nešto reklamira.
Zabranjeno je oštećivanje, kidanje ili prljanje postavljenih plakata, te skidanje od neovlaštenih osoba.


Članak 12.

Iznimno, u vrijeme predizborne i druge promidžbe (cirkus i dr.), te u izuzetnim prilikama mogu se postavljati stalci s panoima, kartoni za lijepljenje plakata, natpisi na platnu (transparenti) i drugi ukrasi i na drugim prikladnim mjestima, na temelju odobrenja Upravnog odjela.
Korisnici odobrenja iz stavka 1. ovog članka dužni su odmah po isteku važenja odobrenja ukloniti predmete iz stavka 1. ovog članka, a površine ostaviti čistim i urednim.
Ovlaštenik postavljanja plakata dužan je osigurati da plakati budu u urednom stanju, a oštećene, zaprljane i zastarjele plakate odmah ukloniti ili zamijeniti.
Zabranjeno je prljanje i oštećivanje istaknutih plakata, te skidanje od neovlaštene osobe.

Članak 13.

Izlozi, izložbeni ormarići i slični predmeti koji su postavljeni na javnoj površini moraju biti uredni, tehnički i estetski oblikovani, odgovarajućeg osvjetljenja i u skladu sa izgledom zgrade i okoliša.
Predmeti iz prethodnog stavka mogu se postavljati na temelju rješenja Upravnog odjela, a na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe.
Uz zahtjev za odobrenje treba priložiti nacrt, tehnički opis sa pročeljem zgrade i dokaz o vlasništvu ili suglasnost vlasnika zgrade.

Članak 14.

Izlozi trgovina fizičkih ili pravnih osoba moraju se redovito uređivati i čistiti. U izlozima se ne smije držati ambalaža niti skladištiti roba, te nije dozvoljena neposredna prodaja robe iz izloga.
Izlozi moraju biti osvijetljeni tijekom cijele noći.
Izvan izloga nije dopušteno izlagati robu, osim izuzetno prema odobrenju Upravnog odjela.

Članak 15.

Zaštitne naprave (tende, platna i sl.) iznad izloga ili ispred ugostiteljskih objekata fizičkih ili pravnih osoba moraju biti uredne i neoštećene, estetski dotjerane, te postavljene na taj način da ne ometaju pješački ili cestovni promet.
Sve zaštitne naprave koje se nadvijaju na javnu površinu ili izlaze prema njoj mogu se postaviti samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela
Postavljanje zaštitnih naprava neće se odobriti ako bi one zbog samog postavljanja umanjivale arhitektonske ili ambijentalne vrijednosti zgrade na koju se namjeravaju postaviti, odnosno ako se ne bi uklapale u izgled naselja i okoliš.
Ostale pokretne naprave (automati za prodaju pića i sladoleda, ambulantna prodaja robe, peći za pečenje plodina, stolovi, stolice klupe, pokretne ograde, cvjetne vaze, suncobrani, štandovi, šatori u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost, djelatnost cirkusa i slične zabavne radnje, te dr.) postavljaju se suglasno odredbama prostorno planskih dokumenata i drugih akata, a na temelju rješenja Upravnog odjela.
Rješenjem iz stavka 2. ovog članka utvrdit će se uvjeti (mjesto, rok, izgled i dr.) postavljanja pokretnih naprava.

Članak 16.

Na javne površine mogu se postavljati kiosci temeljem posebne Odluke načelnika Općine, odnosno Općinskog vijeća Općine Đurmanec, a temeljem rješenja kojeg na zahtjev korisnika izdaje Upravni odjel Općine Đurmanec.
U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica i manifestacija može se posebno organizirati uređenje Općine.
Objekti, uređaji i oprema što služe za posebno uređenje Općine u smislu stavka 2. ovog članka, mogu biti izgrađeni i postavljeni za vrijeme trajanja državnih i drugih blagdana, obljetnica i manifestacija.
Objekti, uređaji i oprema što služe za posebno uređenje Općine u smislu stavka 2. ovog članka, moraju se održavati čistim i urednim.

Članak 17.

Vlasnici obiteljskih kuća i vlasnici, odnosno korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradama dužni su dvorišta, okućnice i ograde tih zgrada uz javne površine redovno održavati u urednom stanju, a osobito:
• obrezivati ogradno raslinje,
• kositi travu,
• obnavljati nasade,
• materijal i stvari koji ne koriste uredno složiti, odnosno ukloniti sa okućnice.

Članak 18.

Ograde uz javne površine moraju biti izrađene sukladno zakonskim propisima i prostorno planskim dokumentima, na način da se uklapaju u okoliš, a što je više moguće od ukrasne živice, te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i sl.
Fizičke i pravne osobe dužne su ulične ograde održavati urednima.

Članak 19.

Vrtove, voćnjake, vinograde, kao i neizgrađena građevinska zemljišta u pojasu uz javne površine fizičke i pravne osobe koje to zemljište koriste moraju održavati urednima.

III. OBJEKTI I UREĐAJI JAVNE RASVJETE

Članak 20.

Javno-prometne površine u naseljima sukladno tehničkim mogućnostima u pravilu moraju biti osvijetljena, a objekti i uređaji javne rasvjete u vlasništvu su Općine Đurmanec.
Brigu o postavljanju i održavanju javne rasvjete vodi Općina, a obavljanje istih poslova može se ugovorom povjeriti društvu registriranom za tu djelatnost, u skladu sa Zakonom.
Prigodom proširenja javne rasvjete imat će se u vidu značenje pojedinih dijelova Općine, pojedinih javnih površina i potrebe građana.
Odluku o proširenju javne rasvjete donosi načelnik Općine.
Objekti, uređaji i oprema javne rasvjete moraju se redovito održavati (mijenjati pregorjele žarulje i sl.), a u skladu sa godišnjim Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture.

IV. OBJEKTI JAVNE NAMJENE

Članak 21.

U smislu odredaba ove Odluke objektima javne namjene smatraju se:
• javni zdenci i izvorišta,
• vodoskoci,
• spomen ploče,
• telefonske govornice, poštanski sandučići,
• košarice za smeće,
• oprema dječjih igrališta,
• klupe na javnim površinama,
• zaštitni stupići i sl.
Objekti javne namjene moraju se držati u čistom, urednom i ispravnom stanju, te se ne smiju oštećivati i uništavati.
Objektima javne namjene upravlja i brine o njihovom održavanju pravna ili fizička osoba kojoj su isti dani na upravljanje od strane Općine Đurmanec.
Iznimno, o objektima javne namjene kao što su telefonske govornice i poštanski sandučići, brine pravna osoba određena posebnim propisima.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 22.

Javnim površinama u smislu odredaba ove Odluke smatraju se:
1. javno-prometne površine: ulice, ceste, javni putevi, trgovi, nogostupi, javne stube, javni prolazi, mostovi, parkirališta i slične površine;
2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, skupine stabala, dječja igrališta, zelene površine uz javne ceste u naseljima i slične površine;
3. groblja, posebna parkirališta, taksi stajališta, površine i objekti što su namijenjeni za javne priredbe, tržnice i slični prostori.


Članak 23.

Smećem se smatraju svi otpaci koji se nalaze na javnim površinama, a posljedica su dnevnih zbivanja na njima, prirodnih procesa koji nastaju uslijed atmosferskih okolnosti ili vegetacijskog procesa biljaka.

Članak 24.

Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom i ne smiju se onečišćavati, oštećivati i uništavati.
Zabranjeno je bacanje ili ostavljanje, odnosno odlaganje bilo kakvog otpada na javnim površinama.
Vlasnici i korisnici zemljišta koja graniče s javnom prometnom površinom moraju održavati i čistiti javnu površinu između zemljišta i kolnika.
Održavanje i čišćenje javnih površina iz prethodnog stavka obuhvaća:
• uređenje i iskop zemlje iz odvodnih jaraka u količini za normalno protjecanje vode
• košenje trave, obrezivanje granja sa stabala i obrezivanje živice.
Radovi iz prethodnog stavka vezano za uređenje odvodnih jaraka moraju se izvršiti najmanje jednom godišnje, a radovi na košnji trave i uređenju zelenila trebaju se izvršiti najmanje 2 puta godišnje u tekućoj godini.
Ukoliko se ne izvrše obveze propisane stavkom 3. i 4. ovog članka iste će se izvršiti uz pomoć druge osobe, a na teret korisnika zemljišta koji nisu izvršili svoju obvezu.

Članak 25.

Javne površine moraju se redovito održavati čistim i urednim.
Održavanje čistoće podrazumijeva uklanjanje smeća s javnih površina, čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i održavanje košarica za smeće.

Članak 26.

Održavanje čistoće javnih površina je redovno i izvanredno.
O redovnom održavanju čistoće javnih površina brine pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće.
Redovno održavanje čistoće obavlja se svakodnevno, odnosno prema Programu čišćenja koji utvrđuje načelnik Općine Đurmanec, na prijedlog Upravnog odjela.
Izvanredno održavanje čistoće javnih površina obavlja se prema izuzetnoj potrebi, na zahtjev Upravnog odjela.

Članak 27.

Iznimno od odredbi prethodnog članka ove Odluke, na javnim površinama koje su date na korištenje, upravljanje ili zakup, čistoću održava fizička ili pravna osoba kojoj je javna površina data u zakup, odnosno koja s njom upravlja ili je koristi.
Izvođač građevinskih radova na javnoj površini dužan je istu održavati i čistiti tijekom radova te je nakon izvođenja radova ostaviti u saniranom i urednom stanju.
Nakon završenih radova na prekopu javne površine izvođač je dužan u roku od 7 dana zatražiti pregled sanirane površine od strane Upravnog odjela.

Članak 28.

Na javnim prometnim površinama kao što su ulice, parkovi, trgovi i druge javne površine radi skupljanja otpadaka moraju se postaviti košarice za otpatke, a po potrebi i posude odgovarajuće veličine.
Košarice i posude za odlaganje otpadaka na javnim površinama nabavlja, postavlja, održava i redovno prazni korisnik javnih površina.

Članak 29.

Košarice za odlaganje otpadaka postavljaju se na samostojeći nosač i mogu biti postavljene na način da se mogu prazniti i čistiti odvajanjem od nosača.
Zabranjeno je postavljanje košarica za odlaganje otpadaka na stupovima na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i na spomenike kulture.
Izgled i oblik košarica na cijelom području Općine mora biti unificirana, a o postavljanju iste odobrenje daje Upravni odjel, a na zahtjev korisnika javne površine, odnosno pravne osobe zadužene za čišćenje.

Članak 30.

Na javne površine ne smije se bacati niti ostavljati bilo kakav otpad, a osobito je zabranjeno:
• ostavljati predmete i stvari koje onemogućuju nesmetano korištenje javne površine,
• ispuštati otpadne, oborinske vode ili otpadne vode iz gnojnica i septičkih jama,
• bacati ili ostavljati izvan košarica i posuda za smeće bilo kakav otpad,
• oštećivati košarice ili druge posude za otpad,
• bacati goruće predmete u košarice ili druge posude za odlaganje otpadaka,
• paliti otpad,
• onečišćivanje javnih površina od strane kućnih ljubimaca, (psi, mačke),
• nanošenje blata s gradilišta ili poljoprivredne površine na javnu prometnu ili zelenu površinu,
• vožnja automobilom, biciklom, motociklom, zaprežnim kolima ili drugim prometnim sredstvom po zelenoj površini, osobito kroz park, dječja igrališta, cvjetnjake i sl., te parkiranje istih na toj površini,
• popravak, servisiranje i pranje vozila,
• ostavljati vozila ili dijelove vozila koja nisu u voznom stanju.Vozilom koje nije u voznom stanju smatra se vozilo koje nema registarske tablice ili nije registrirano, nedostaje mu motor, jedan ili više kotača te jedno ili više stakala, dio karoserije ili slično.
Vlasnik vozila koje nije u voznom stanju upozorit će se da vozilo u roku od 8 dana ukloni s javne površine. Ako nije moguće utvrditi vlasnika vozila koje nije u voznom stanju ili ako upozoreni vlasnik ne ukloni vozilo u određenom roku, to će se vozilo smatrati napuštenom stvari i kao komunalni otpad ukloniti s mjesta na kojem je ostavljeno. Ako je vlasnik poznat, vozilo će se ukloniti na trošak vlasnika.

Članak 31.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati ulice, trgove i druge javno prometne površine.
Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.
Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret moraju se prekriti ceradom ili na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po javno-prometnim površinama.
Vozila koja se uključuju u javni promet ne smiju imati onečišćene kotače.

Članak 32.

Zabranjeno je puštanje pasa na javne površine bez nadzora vlasnika, odnosno psi moraju biti vezani remenom s košaricom na njušci dok se nalaze na javnoj površini pod nadzorom vlasnika, odnosno osobe zadužene za njih.

Članak 33.

Na javnim površinama ne smiju se bez traženog odobrenja i rješenja Upravnog odjela postavljati skele ili obavljati bilo kakvi radovi, osim radovi redovnog održavanja i čišćenja.

Članak 34.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog i drugog materijala, podizanje skela, popravak i čišćenje vanjskih dijelova građevine i slične građevinske radove može se samo privremeno, uz rješenje Upravnog odjela, zauzeti javna površina.
U rješenju će se odrediti uvjeti i način istovara, smještaja i utovara građevinskog materijala, mjere sigurnosti, rok i opseg privremenog zauzimanja, kao i druge mjere (čišćenje) koje treba poduzeti tijekom i nakon izvođenja radova.
Odmah po završetku radova iz prethodne stavke, te uklanjanja materijala i uređenja javne površine, korisnik površine dužan je obavijestiti Upravni odjel, nakon čega će komunalni redar provjeriti stanje, te ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje na istoj, naložit će korisniku rješenja da u određenom roku o svom trošku korištenu površinu dovede u prijašnje stanje.
U slučaju zauzimanja javne površine u duljem vremenskom razdoblju bez rješenja Upravnog odjela Općine Đurmanec, komunalni redar će poduzeti radnje navedene u stavku 3. ovog članka.Članak 35.

Javne površine mogu se prekopavati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela.
Izvođač, odnosno investitor prekopavanja dužan je najkasnije 3 dana prije prekopavanja zatražiti suglasnost.
Iznimno, zbog poduzimanja hitnih mjera, suglasnost se može zatražiti usmenim putem neposredno prije prekopavanja. Prekopavanje se smije vršiti samo kad to dopuštaju povoljne atmosferske prilike.
Za vrijeme prekopavanja prometne površine, mora se osigurati propisno prometovanje barem u jednom pravcu na što bolji način uz suglasnost Upravnog odjela.
Nadzor prekopa vrši komunalni redar.
Nakon završetka radova izvođač je obvezan dovesti javnu površinu te sve eventualno napravljene propuste i oštećenja na infrastrukturi, priključcima i sl., u prijašnje stanje, urediti je i pozvati komunalnog redara na uviđaj izvršenog da bi isti mogao provesti postupak kao u slučaju iz članka 34. stavka 3. ove Odluke.

Članak 36.

Za istovar drva, ugljena i slično te za piljenje ogrjevnog drva mogu se privremeno zauzeti javne površine, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet.
Drva, ugljen i slični materijali moraju se ukloniti sa javne površine najkasnije do noći te se ista mora očistiti.

Članak 37.

Roba i drugi slični predmeti mogu se privremeno istovariti na javnim površinama, osim na mjestima gdje je to zabranjeno iz razloga sigurnosti prometa, samo u slučaju nedostatka druge površine, s napomenom da se utovar i istovar mora odvijati brzo i bez zastoja i to tako da se ne ugrožava sigurnost prolaznika i ne zaustavlja promet.

Članak 38.

Uređivanje i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se aktivnošću i suradnjom Vijeća mjesnih odbora.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužni su uz prometni cestovni i pješački pojas čistiti grabe, raslinje i sl.
Širina bankine uz nerazvrstanu cestu mora se održavati i ostaviti slobodnom za prometovanje barem u širini od 50 cm, s napomenom da zbog određenih specifičnih uvjeta na terenu najmanja širina bankine može biti 30 cm.
U slučaju zadiranja u cestovni pojas komunalni redar će rješenjem naložiti vraćanje istog u prvobitno stanje, a protiv osobe koja je oštetila cestovni pojas poduzet će se prekršajne sankcije.
Poljoprivredno zemljište uz cestu iz prethodnog stavka, smije se obrađivati na najmanjoj udaljenosti od pola metra (50 cm) od ruba kolnika ceste ukoliko između nema cestovnog jarka.


VI. SAKUPLJANE , ODVOZ I POSTUPANJE SA KOMUNALNIM OTPADOMČlanak 39.

Komunalnim otpadom u smislu odredbi ove Odluke smatra se otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan po svojim svojstvima i sastavu otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.


Članak 40.

Komunalni otpad se prema vrsti otpada dijeli na:
• kućno smeće (osobito pepeo, krpe, kosti, otpaci od voća i povrća i slično)
• korisne otpatke koji se mogu preraditi u sekundarne sirovine ili upotrijebiti (osobito papir, staklo, metali i slično)
• glomazni otpad koji se po svojoj veličini ne smatra kućnim smećem (kućanski aparati i strojevi, dijelovi vozila–gume, kotači, građevinski materijal, šljaka i šuta u malim količinama).

Članak 41.

Komunalni otpad skuplja i odvozi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje predmetne komunalne djelatnosti.
Djelatnici osobe iz stavka 1. ovog članka dužni su pri odvozu komunalnog otpada paziti na održavanje reda i čistoće na mjestima s kojih uzimaju otpad.

Članak 42.

Zone obveznog odvoza komunalnog otpada određuju se posebnom odlukom uz dogovor s pravnom ili fizičkom osobom zaduženom za skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Odvoz smeća u tim zonama obavljati će se u pravilu jedanput tjedno.

Članak 43.

Kućno smeće odlaže se u posude za otpad.
Posude za otpad odlažu se na mjesto i u vrijeme što ga sporazumno odrede osobe iz članka 41. stavak 1. ove Odluke i vlasnik, odnosno korisnik obiteljske kuće, zgrade, odnosno poslovnog prostora.
U slučaju nesporazuma, mjesto i vrijeme određuje Upravni odjel uz poštivanje argumenata obje strane.
Mjesto za postavljanje posuda za otpad mora se držati urednim i čistim, a posude za otpad u ispravnom stanju.

Članak 44.

Industrijskim otpadom smatra se otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i ugostiteljskim uslužnim djelatnostima, a po količini, sastavu i svojstvu razlikuje se od komunalnog otpada.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kojom se stvara industrijski otpad dužne su osigurati posude za odlaganje tog otpada (kontejner), kao i mjesto unutar zemljišne parcele na kojoj se djelatnost obavlja, za smještaj tih posuda.Članak 45.

Zabranjeno je na javnim površinama, poljoprivrednom zemljištu, u šumama, te uz prometnice ili bilo gdje to nije odobreno posebnom odlukom odlaganje kućnog ili bilo kakvog drugog otpada.


Članak 46.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši i prikupljanje i odvoz tzv. glomaznog otpada.
Osoba iz prethodnog stavka ovog članka dužna je obavijestiti sve korisnike o vremenu i mjestu odlaganja, prikupljanja i odvoza glomaznog otpada.
Glomazni otpad odvozi se najmanje dva puta godišnje po utvrđenom rasporedu dostavljanjem kontejnera u sva naselja.
Zabranjeno je glomazni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to predviđena, a naročito u posude za kućno smeće.

Članak 47.

Nadzor nad ovom komunalnom djelatnošću obavlja komunalni redar.

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 48.

Snijeg i led uklanja se s javnih površina te s krovova zgrada uz javne površine.
Uklanjanje snijega s javnih prometnih površina vrši fizička ili pravna osoba kojoj su povjereni navedeni komunalni poslovi temeljem Ugovora ili na drugi zakonit način, prema Planu čišćenja snijega kojeg donosi načelnik Općine sukladno prioritetima i prijedlogu Vijeća mjesnih odbora.
Na objektima na kojima postoji opasnost od klizanja, odnosno padanja snijega i leda na javnu površinu, vlasnik odnosno korisnik je dužan poduzeti odgovarajuće mjere postavljanjem snjegobrana, odnosno znakova upozorenja s ciljem zaštite pješačkog i cestovnog prometa.
Ukoliko dođe do padanja snijega sa krova na javno prometnu površinu, istu je dužan očistiti vlasnik stambenog odnosno poslovnog objekta sa čijeg je krova došlo do padanja snijega na javno prometnu površinu.

Članak 49.

Uklanjanje snijega i leda s pločnika i nogostupa uz stambene i poslovne zgrade, trgovine te ugostiteljske i druge radnje obveza je vlasnika odnosno korisnika tih zgrada, odnosno radnji.
Uklanjanje snijega i leda s prostora oko kioska i pokretnih naprava obveza je njihovih vlasnika, odnosno korisnika.
Rok za čišćenje snijega i leda je 24 sata po prestanku padanja snijega.
Ako obveznici iz ovog članka ne izvrše svoju obvezu, komunalni redar ovlašten je odstranjivanje snijega ili leda naručiti od drugih osoba na trošak obveznika, te izreći kaznu utvrđenu ovom Odlukom.
Prilikom odstranjivanja snijega nije dozvoljeno snijegom zatrpavati slivnike i odvodne jarke uz javno-prometne površine, kao i gomilanje snijega na tim površinama, osim uz njegove krajnje rubove ili na hrpe radi odvoženja snijega s tih površina, a sve radi održavanja tih površina prohodnima.


VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 50.


Sve predmete koji se spominju u odredbama ove Odluke, a za čije je postavljanje potrebno odobrenje odnosno rješenje Upravnog odjela Općine Đurmanec ili Odluka Općinskog vijeća ili načelnika Općine, a koji su postavljeni ili su ostavljeni na javnoj površini
bez tog akta ili u suprotnosti sa njim, moraju njihovi vlasnici, odnosno korisnici ukloniti na temelju rješenja komunalnog redara.
Ako se predmeti iz stavka 1. ovog članka ne uklone u za to određenom roku, komunalni redar će narediti uklanjanje istih putem treće osobe, a na trošak vlasnika odnosno korisnika uz mogućnost sankcija utvrđenih ovom Odlukom.


IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 51.

Komunalni redar Općine Đurmanec odnosno djelatnik zajedničke službe komunalnog redarstva nadležan je za provođenje komunalnog reda na području Općine Đurmanec.
Svoje poslove, nadležnost i ovlasti komunalni redar ima i obavlja na temelju ove Odluke i Zakona o komunalnom gospodarstvu te drugih zakonskih propisa na koje se poziva ova Odluka o komunalnom redu, a osobito je ovlašten:
• nadzirati primjenu ove Odluke i drugih akata donijetih temeljem ove Odluke,
• rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje i postupanja u svrhu održavanja komunalnog reda,
• narediti obavljanje radova, ako utvrdi da se oni obavljaju nepravilno ili nepotpuno,
• narediti obustavu radova, ako se obavljaju u suprotnosti s propisima, do konačne odluke nadležnog tijela,
• zabraniti obavljanje radova, ako se izvode bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno tom odobrenju,
• zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci,
• narediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja što je postavljen bez odobrenja nadležnog tijela, protivno tom odobrenju, odnosno suprotno ovoj Odluci i propisima donesenim na osnovi ove Odluke,
• odrediti pravnim i fizičkim osobama da podnesu odgovarajući izvještaj o uklanjanju manjkavosti i nedostataka,
• izricati opomene i novčane kazne za prekršitelje,
• izdati prekršajni nalog,
• postaviti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
• poduzimati druge mjere i radnje za koje je ovlašten.
Članak 52.

Komunalni redar pri obavljanju posla ima posebnu službenu iskaznicu, kojom dokazuje svoje svojstvo.
Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje dužnosti te mu dati tražene obavijesti i dokumentaciju u svrhu obavljana njegova posla o održavanju komunalnog reda.
Ako komunalni redar u svom radu naiđe na fizički otpor ili nasrtanje, te verbalno vrijeđanje i omalovažavanje s potencijalnom opasnošću da mu bude ugrožena sigurnost može
zatražiti aktivnu pomoć od Policijske uprave Krapinsko – zagorske i drugih tijela državne uprave nadležnih za provođenje inspekcije i nadzora.

Članak 53.

Ako počinitelj ne postupi po nalogu, odnosno po odgovarajućem aktu komunalnog redara, istu činidbu u smislu uklanjanja predmeta, čišćenja, popravljanja i sl., komunalni redar će izvršiti uz pomoć druge osobe, a na teret počinitelja.

X. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 54.

Pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u visini od 500,00 - 10.000,00 kuna, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u visini od 300,00 - 5.000,00 kuna, a fizička osoba novčanom kaznom u visini od 100,00 - 2.000,00 kuna i to za prekršaje:
• ako postavi pokretnu stvar iz članka 2. ove Odluke na nekretninama u vlasništvu Općine ili fizičkih i pravnih osoba bez odobrenja (članak 3.)
• ako postavi natpis, odnosno tvrtku iz članka 4. ove Odluke bez odobrenja (članak 5.)
• ako ne ukloni naziv ili tvrtku ili ne obavijesti nadležne o preseljenju iz članka 6. ove Odluke
• ako postavi reklamni pano, ploču ili drugu konstrukciju bez odobrenja nadležnog tijela (članak 8.)
• ako ne izradi i ne održava predmete iz članka 7., sukladno odredbi članka 9. i 10. ne otkloni kvar na svjetlećoj reklami ili ne ukloni reklamni pano, ploču ili neku drugu konstrukciju u roku iz članka 10. stavak 2. ove Odluke
• ako postavi oglas, plakat, smrtovnicu ili neku drugu objavu na nepredviđenom mjestu iz članka 11. ili bez odobrenja nadležnog tijela iz članka 12., stavak 1.
• ako postavi izlog, izložbeni ormarić i slično protivno članku 13., stavak 1. i/ili bez odobrenja nadležnog tijela (stavak 2.)
• ako ne održava izlog, ne drži ga osvijetljenim tijekom noći ili ako izlaže robu izvan izloga (članak 14.)
• ako postavi zaštitnu napravu iz članka 15. ove Odluke bez odobrenja
• ako ne održava površine i okoliš uz javne površine sukladno odredbi članka 17. ove Odluke
• ako ostavlja, baca ili odlaže bilo kakav otpad na javnoj površini (članak 24.)
• ako ne održava čistoću na javnim površinama koje su date na upravljanje, korištenje ili zakup (članak 27., stavak 1.)
• ako izvođač građevinskih radova na javnoj površini postupi protivno odredbi članka 27., stavak 2. ove Odluke
• ako vozilom onečisti javnu površinu (članak 31.)
• ako postavi skelu ili obavlja radove suprotno članku 33. ove Odluke
• ako postupi bez odobrenja ili protivno istome iz članka 34., stavak 1.i 2. ove Odluke
• ako prekopava javne površine bez suglasnosti ili protivno odredbama iz članka 35., stavak 1. do 3. ove Odluke
• ako ne osigura propisno obavljanje prometa i uz suglasnost nadležnog tijela u vrijeme prekopavanja prometne površine ili ako nakon završetka radova ne pozove komunalnog redara radi pregleda stanja ili da teren ne dovede u prijašnje stanje (članak 35., stavak 4. i 5.)
• ako se ne koristi komunalnom uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
• ako odloži kućno smeće ili industrijski otpad, ili bilo kakav otpad protivno odredbi članka 43., 44. i 45. ove Odluke
• ako odloži glomazni otpad na mjesto koje nije za to određeno ili ga ostavi u posudi za kućno smeće (članak 46.)
• ako ne postupi sukladno odredbama članka 48. ove Odluke u svezi uklanjanja snijega i leda, odnosno poduzimanja odgovarajućih postupaka
• ako ne očisti snijeg i led prema odredbi članka 49. ove Odluke

Članak 55.

Novčanom kaznom u iznosu od 500.00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za slijedeće prekršaje :
• ako ne vrši redovito čišćenje javnih površina sukladno odgovarajućim aktima, a u skladu s odredbom članka 26., stavak 2. ove Odluke
• ako ne postavi ili postavi bez odobrenja ili neodgovarajućeg oblika ili izrade, košarice za smeće (članak 29.)
• ako ne vodi brigu o prometu, ne održava red i čistoću u vrijeme prikupljanja i odvoza otpada (članak 41.).

Članak 56.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za sljedeće prekršaje :
• ako neovlašteno oštećuje, kida ili prlja plakate koji su postavljeni na dozvoljenom oglasnom mjestu (članak 11., stavak 3.)
• ako ne čisti i održava vrtove, voćnjake ili vinograd, te neizgrađeno građevinsko zemljište u pojasu uz javne površine (članak 17.)
• ako postupa protivno odredbama članka 30. ove Odluke
• ako pušta psa bez nadzora, bez remena ili košarice, odnosno protivno odredbama članka 32. ove Odluke.


XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Pravne i fizičke osobe koje od ranije ističu naziv odnosno tvrtku, koje imaju postavljene reklamne panoe i sl., koje imaju postavljene izložbene ormariće, zaštitne naprave iznad izloga te ostale pokretne naprave, a nemaju odobrenje Općine Đurmanec za postavu istih, dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke podnijeti zahtjev i ishoditi odobrenje nadležnog tijela prema odredbama ove Odluke.


Članak 58.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 11/96).Članak 59.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Vladimir Pernek
[23.03.2009]