Odluka o uređenju i sigurnosti prometa na cestama na području Općine Đurmanec
Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 59/96 – pročišćeni tekst) i članka 16. Statuta općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/01. ) uz Prethodnu suglasnost Policijske uprave Krapinsko-zagorske županije, broj:511-17-03/6-445-02.D.V., Općinsko vijeće Općine Đurmanec na sjednici održanoj 2002. godine donijelo je slijedećuO D L U K U
o uređenju i sigurnosti prometa na cestama na području Općine ĐurmanecI OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet te sigurnost prometa na nerazvrstanim cestama ( u daljnjem tekstu – cesta) i drugim javnim površinama, osim na javnim cestama na području Općine Đurmanec.


Članak 2.

Promet na cestama na području Općine Đurmanec dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

Na cestama i na zemljištu koji predstavlja zaštitni pojas uz cestu, ne smiju se poduzimati nikakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti cestu, ugroziti sigurnost ili protok prometa vozila ili kretanje pješaka.

II UREĐENJE PROMETA

Članak 3.

1. Ceste s isključivim pravom prolaska su – državna cesta broj D 1 GP Macelj – Krapina – Zagreb i državna cesta D 207 Hum na Sutli – Lupinjak – Đurmanec

Vozila koja se kreću državnim cestama iz stavaka 1. ovog članka imaju prednost prolaska u odnosu na vozila s ostalih razvrstanih i nerazvrstanih cesta.

2. Županijska cesta Ž 2096 Đurmanec – Podbrezovica – G. Plemenšćina – Pregrada je cesta s pravom prvenstva prolaska u odnosu na sve nerazvrstane ceste.

3. Županijska cesta Ž 2097 Ravninsko – Ž 2098 je cesta s pravom prvenstva prolaska u odnosu na sve nerazvrstane ceste.

4. Županijska cesta Ž 2098 Đurmanec – Krapina – Švaljkovec je cesta s pravom prvenstva prolaska u odnosu na sve nerazvrstane ceste.

5. Lokalne ceste L 22001 Gr. R. Slovenije – D. Macelj – G. Macelj – Đurmanec i L 22010 Ravninsko – D. Jesenje imaju pravo prvenstva prolaska u odnosu na sve nerazvrstane ceste.

6. Ceste koje se priključuju na ceste s prednošću prolaza oznaćit će se odgovarajućom signalizacijom, dok se na ostalim cestama koje nisu označene kao ceste s prednošću prolaza primjenjivati pravilo desne strane.Članak 4.

Sve nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec su za obavljanje dvosmjernog prometa.

Općinsko poglavarstvo može za određene potrebe tijekom godine (sportske, kulturne, zabavne i dr. manefistacije) odrediti nerazvrstane ceste u Općini za odvijanje jednosmjernog prometa kao i privremeno zatvaranje sa preusmjeravanjem prometa na druge ceste.III OGRANIČENJE BRZINE KRETANJA VOZILA

Članak 5.

Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti i preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila, psihofizičkim sposobnostima vozača, tako da vozač može pravovremeno i u svakom trenutku i u svakoj situaciji postupiti po prometnom znaku i prometnim propisima.

IV PROMET PJEŠAKA, BICIKLISTA, VOZAČA, MOPEDA I ZAPREŽNIH VOZILA, GONJENJE I VOĐENJE STOKE


Članak 6.

Promet pješaka vrši se na nogostupima ili drugim površinama slobodnim za promet pješaka te na prijelazima preko ceste koji su propisno obilježeni i osigurani.

Tamo gdje ne postoje uvjeti iz stavka 1. ovog članka pješaci se kreću lijevom stranom kolnika u smjeru kretanja i to što bliže rubu kolnika.

Iznimno, od odredbe stavka 2. ovog članka, pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj, provalija, usjek, zasjek, odron i sl.).

Organizirane kolone pješaka i pješak koji gura ručna kolica, osobe koje se kreću pomoću pokretnih stolica za nemočne osobe, moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja.Članak 7.

Obavezni označeni pješački prijelazi u naselju Đurmanec su:

a) na raskrižju (kružni tok) državne ceste D 207, županijske ceste Ž 2098 i lokalne ceste L 22001
b) na državnoj cesti D-207, Područna škola Hromec,
c) na županijskoj cesti Ž 2096 kod Osnovne škole u Đurmancu,
d) na županijskoj cesti Ž 2096 , Područna škola u Putkovcu,
e) na županijskoj cesti Đurmanec-Macelj, kod Područne škole Macelj.

Pješački prijelazi označeni su odgovarajućom prometnom signalizacijom.Članak 8.

Biciklisti se u prometu kreću kolnikom na način propisan za takova vozila uz sam desni rub kolnika u smjeru kretanja.

Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda ili motocikala kreće u skupini, dužni su se kretati jedan iza drugoga.Članak 9.

Gonič zaprežnog vozila mora upravljati vozilom za sve vrijeme dok se vozilo kreće po cesti i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika.

Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti.


Članak 10.

Stoku i druge životinje ne smiju se voditi niti ostavljati na cesti bez nadzora.

Stoku, koja se kreće cestom, gonič stoke mora držati što bliže desnom rubu ceste.


Članak 11.

Stoku u stadu, krdu ili pojedino grlo ne smije cestom goniti ili voditi osoba koja s obzirom na uzrast i sposobnost ne može nadzirati stoku i poduzimati potrebne radnje da se izbjegne opasnost.V PARKIRALIŠNE POVRŠINE I NAČIN PARKIRANJA, ZABRANA PARKIRANJA I MJESTA OGRANIČENOG PARKIRANJA


Članak 12.

Prostori za parkiranje vozila u naselju Đurmanec su:

- prostor pokraj kružnog toka u centru Đurmanca,
- prostor kod stare Osnovne škole.

Prostor za parkiranje jednog invalidskog vozila određuje se na prostoru pokraj kružnog toka u centru Đurmanca.

Prostor iz stavka 2. ovog članka alineja 1, 2 i 3 može se označiti kao mjesto "Oznakom pristupaćnosti".


Članak 13.

Za vrijeme održavanja svadbi, športskih, kulturnih i drugih manefistacija dozvoljava se parkiranje osobnih motornih vozila na nogostupu lokalne ceste L 22001 Đurmanec – G. Macelj.


Članak 14.

Stajališta autobusa u naselju Đurmanec utvrđuju se na lokaciji ispred zgrade “Poljoprivredne zadruge” te prostoru nasuprot zgrade “PZ”-a ( uz kružni tok ).


Članak 15.

Na prostoru uz parkiralište nasuprot zgrade “PZ”-a, dozvoljava se postavljanje štandova, kioska i drugih pokretnih naprava koji se moraju uklopiti u okolni prostor, te zadovoljiti uvjete iz drugih propisa i akata kojim se regulira način i uvjeti postave navedenih objekata, a koji ne smiju ugroziti odnosno ometati siguran ulazak i izlazak autobusa s tog prostora.

Poglavarstvo Općine Đurmanec će posebnom Odlukom regulirati način i uvjete postavljanja te odrediti visinu najma za svaki pojedini objekt.

Na prostoru iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava se privremeno zaustavljanje i parkiranje dostavnih vozila za potrebe opskrbe štandova, kioska i drugih objekata.

Stajalište taksi službi na području općine Đurmanec utvrđuje se ispred doma kulture. Stajališta iz stavka 1. i 2. obilježavaju se odgovarajućom signalizacijom.


Članak 16.

Pravne i fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju određenu djelatnost dužne su uz svoj poslovni prostor osigurati i izgraditi parkiralište te ga označiti propisanom prometnom signalizacijom.

Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje motornih vozila ispred zgrade Općine te zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurmanec, osim za potrebe Općine, stanara i DVD-a
Đurmanec.


OGRANIĆENJE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA

Članak 17.

Zabranjuje se promet motornim vozilima na svim nerazvrstanim cestama , i to:
a) ako se ugrožavaju stambene i gospodarske zgrade, čije je osovinsko opterećenje veće od 4 tone,
b) ako se ne ugrožavaju stambene i gospodarske zgrade, čije je osovinsko opterećenje veće od 6 tona.

Stavak 1. ovog članka ne odnosi se na prijevoz građevinskog materijala i drugih potreba za mještane koji žive uz tu cestu.

Općinsko poglavarstvo može u iznimnim slučajevima i na određeno vrijeme dozvoliti i veće osovinsko opterećenje na temelju pismenog obrazloženja zahtjeva korisnika ceste.

Za dozvolu iz stavka 3. ovog članka Općinsko poglavarstvo može u svakom konkretnom slučaju utvrditi plaćanje naknade za prekomjerno korištenje ceste.

Prilikom utvrđivanja naknade za prekomjernu uporabu ceste mora se voditi računa o djelatnosti i učestalosti prijevoza vozilima određene pravne ili fizičke osobe i opterečenjem ceste.

Odnosi se rješavaju Ugovorom, a naknada može biti u novcu, materijalu ili obvezi održavanja ceste na kojoj dolazi do prekomjerne uporabe.VI PJEŠAČKE ZONE, SIGURNI PRAVCI ZA KRETANJE ŠKOLSKE DJECE, POSEBNE TEHNIČKE MJERE ZA SIGURNOST PJEŠAKA I BICIKLISTA U BLIZINI OBRAZOVNIH I DRUGIH ORGANIZACIJA, IGRALIŠTA I SL., ŠPORTSKE, KULTURNE I DRUGE MANIFESTACIJE


Članak 18.

U pogledu sigurnosti kretanja pješaka i školske djece u naselju Đurmanec, utvrđuje se stalna zabrana prometa motornim vozilima na cesti od Veterinarske stanice s istočne strane pa do Osnovne škole te od županijske ceste Ž 2096 do Osnovne škole s zapadne strane.

Zabrana u stavku 1. ovog članka ne odnosi se na vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasne službe, policije, servisnih vozila, vozila komunalnih službi i mještana koji imaju stalno prebivalište te mještana koji imaju poljoprivredno zemljište uz tu cestu.

Za vrijeme kada se nastava u osnovnoj školi ne održava (vikendom, blagdanom) dozvoljava se pristup osobnim vozilima s zapadne strane do igrališta koja se mogu koristiti u rekreacijske svrhe.


Članak 19.

Za vrijeme održavanja nastave u Osnovnoj školi u Đurmancu dozvoljava se dolazak i odlazak autobusa koji prevoze školsku djecu do prostora ispred zgrade škole.

Općinsko poglavarstvo može dozvoliti privremeno promet na cesti iz članka 18. stavka 1., ako na nekoj od razvrstanih cesta dođe do nepredviđenih događanja, odnosno radova na održavanju cesta.

Privremeni promet može se dozvoliti samo osobnim vozilima te vozilima iz stavka 2. članka 18., dok se za autobuse i i teretna vozila koriste druge prometnice.


Članak 20.

Ako se radi športskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se odvijaju na prometnicama, mora privremeno ograničiti ili zabraniti promett vozila ili kretanje pješaka, po zahtjevu organizatora manifestacije, odobrenje izdaje Upravni odjel sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.


Članak 21.

Na dijelovima pločnika i nogostupa mogu se postavljati ljetne terase, štandovi i druge pokretne naprave ako su zadovoljeni uvjeti iz članka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te uvjeti iz drugih propisa i akata kojim se regulira način i uvjeti postave navedenih objekata.


VII UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA

Članak 22.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena i napuštena vozila i dijelove vozila ostavljati na kolnicima, nogostupima, parkiralištima i drugim javnim površinama.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah ukloniti ili ga staviti u garažu, radionicu za popravak vozila ili ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obrađivanje otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka, koja se nalaze na javnoj površini ili javnoj prometnoj površini, ne ukloni vozilo ili dijelove vozila Upravni odjel općine Đurmanec naredit će uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Vozila ili dijelove vozila iz prethodnog stavka ovog članka, uklonit će se sukladno članku 67. Odluke o komunalnom redu općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/96).


VIII NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Policijska uprava, a izvršenje pojedinih radnji propisanih ovom Odlukom, provodi Upravni odjel općine.


IX KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

Za nepoštivanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.


X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke, a sukladno odredbama ove Odluke pristupit će se nabavci i postavljanju prometne signalizacije.

Postojeća prometna signalizacija koja nije u skladu s odredbama ove Odluke, te prometnu signalizaciju koju treba postaviti, uskladiti će se s odredbama ove Odluke u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Do izmjene i postavke prometne signalizacije, sukladno stavkama 1. i 2. ovog članka, mjerodavna je postojeća prometna signalizacija.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Marijan Klasić
[06.11.2008]