Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju
Na temelju članka 22. , stavka 3. Odluke o groblju („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/99) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01 i 5/06), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 8. sjednici održanoj 26. travnja 2006. godine, donijelo je


O D L U K U
o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se cijene grobnih usluga koje se odnose na ukop pokojnika,
korištenje mrtvačnice, korištenje grobnog mjesta, visina naknade za održavanje groblja te druge usluge utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Visina naknade i cijene usluga utvrđuju se u kunama, i to:

1. USLUGE UKOPA POKOJNIKA NA MJESNOM GROBLJU, TE KORIŠTENJE MRTVAČNICE

a) Cijena radova na ukopu pokojnika:

1. Kopanje jame i ukop, te uređenje poslije ukopa... 500,00
2. Kopanje jame za dijete do 10 godina........ 250,00
3. Otvaranje i zatvaranje:
a) grobnica s podzemnim ulazom............................ 350,00
b) grobnica s poklopcem s karikama................. 200,00
c) grobnica s poklopcem bez karika.................. 250,00
d) grobnica - kaseta za urne................... 250,00

NAPOMENA: Kod grobnice s podzemnim
ulazom posebno se po stvarnim troškovima
obračunava saniranje okolnog terena

b) Naknada za upotrebu mrtvačnice:
1. Upotreba mrtvačnice do 24 sata................ 70,00
2. Svaki daljnji sat....................................... 4,00
3. Upotreba mrtvačnice 4 sata...................... 60,00
4. Dezinfekcija prostorije s odrom mrtvaca,
grobnice (po slučaju).......................................... 50,00
5. Usluga sviranja prigodne glazbe putem razglasa 50,00

c) Cijene ostalih pogrebnih usluga:
a) Upotreba kolica......................................... 30,00
b) Upotreba razglasa....................................... 40,00
c) Upotreba kolica za vijence............................. 25,00
d) Odvoz uvelih vijenaca 100,00
e) Naknada za struju i vodu prilikom gradnje na mjesnom
groblju do 12 sati............................................ 80,00
- do 6 sati 40,00
f) Cijena grobnog mjesta prilikom prvog ukopa....................................... 800,00
Betonski okvir sa 2 grobna mjesta - novi dio groblja................................................. 8.000,00
g) Troškovi iskolčavanja grobnog mjesta i odobrenje za
betoniranje okvira grobnice i spomenika – 1 grobno mjesto............................................................. 150,00

2. VISINA GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBLJA
1. Za korištenje jednog grobnog mjesta.................. 60,00
2. Za korištenje jednog grobnog mjesta za
dijete do 10 godina starosti..................................... 30,00
3. Za korištenje grobnice 170,00


Članak 3.

Naknade iz članka 2. ove Odluke uplaćuju se prije ukopa na žiro-račun Općine Đurmanec broj 2340009-1810800005.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju od 05. listopada 2001. godine, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/01)

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Vladimir Pernek

[06.11.2008]