Odluka o socijalnoj skrbi
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 17. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2003. godine, donijelo je

O D L U K U
o socijalnoj skrbi Općine ĐurmanecI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Đurmanec (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Đurmanec (u daljnjem tekstu: Općina), način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja prava.


Članak 2.

Prava u svezi ostvarivanja socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava prvenstveno ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.


Članak 3.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju i ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.


Članak 4.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavljaju Upravni odjel Općine Đurmanec i Socijalno vijeće Općine Đurmanec.

Članak 5.

Sredstva za financiranje prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osigurava Općina Đurmanec u svom Proračunu.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu donosi Socijalni program Općine Đurmanec u okviru kojeg su utvrđena sredstva koja se osiguravaju za prava iz ove Odluke.
Broj korisnika koji mogu ostvarivati pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen programom kojim je predviđeno njegovo financiranje.


II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Korisnici socijalne skrbi jesu samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvarivati ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, odnosno ostale kategorije osoba definirane odredbom članka 10. Zakona o socijalnoj skrbi.


Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području općine Đurmanec.


III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI


Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom korisnik može ostvarivati ako ispunjava jedan od uvjeta i to:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i posebni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

a) SOCIJALNI UVJET

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ako ispunjava jedno od prava i to:
1. pravo na pomoć za uzdržavanje
2. pravo na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu
3. pravo na pomoć i njegu u kući,

a sve pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar za socijalnu skrb ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima iz područja socijalne skrbi.

b) UVJET PRIHODA

Članak 10.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom
- samac do 100 % osnovice
- dvočlana obitelj do 200 % osnovice
- tročlana obitelj do 250 % osnovice
- četveročlana obitelj do 300 % osnovice
- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda se za svakog člana povećava za 20 % osnovice.

Kao osnovica za ostvarivanje prava na pomoć sukladno odredbama ove Odluke uzima se osnovica na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, a koju određuje Vlada Republike Hrvatske.

Prihodom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se prosječan iznos mjesečnog primanja samca ili svih članova obitelji ostvarenog u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnijet zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način (alimentacija i sl.).


Članak 11.

Svi radno sposobni primatelji socijalne pomoći koju osigurava Općina Đurmanec iz svog proračuna, dužni su se odazvati na društveno koristan rad prema programu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo.
Za svakih 400,00 kuna odobrene pomoći, radno sposoban primatelj socijalne pomoći dužan je odraditi dvadesetčetiri sata društveno korisnog rada mjesečno, što je uvjet da bi mu se isplatila pomoć.
Neopravdano neodazivanje na društveno koristan rad povlači za sobom gubitak prava iz socijalne skrbi koji se osiguravaju Općinskim proračunom.


IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI


Članak 12.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:
1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
2. Pravo na umanjeno plaćanje dječjeg vrtića i jaslica
3. Pravo učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju
4. Pravo učenika srednje škole ili studenata na pomoć
5. Jednokratna novčana pomoć


1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 13.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja obuhvaća:
- pomoć za plaćanje najamnine
- pomoć za plaćanje troškova vode
- pomoć za plaćanje troškova odvoza kućnog otpada
- pomoć za plaćanje troškova plina, odnosno drugog oblika ogrjeva
- pomoć za plaćanje komunalne naknade
- pomoć za podmirenje troškova električne energije


Članak 14.

Korisnik - građanin ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja sukladno odredbama ove odluke za veličinu stambenog prostora sukladno odredbama članka 10. i 13. Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 29/98 i 117/00.).
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ne ostvaruje samac ili obitelj koja koristi stan koje je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje stambenih potreba samca ili obitelji sukladno stavka 1. ovog članka.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se do visine iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.


2. PRAVO NA UMANJENO PLAĆANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA

Članak 15.

Pravo na umanjeno plaćanje za boravak djeteta u dječjem vrtiću može ostvariti roditelj ili staratelj sukladno Odluci o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/99.).


3. PRAVO UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE NA BESPLATNU ŠKOLSKU KUHINJU

Članak 16.


Pravo na besplatnu školsku kuhinju ostvaruje učenik osnovne škole s prebivalištem na području općine Đurmanec, po prijedlogu Osnovne škole, čiji roditelji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz nekih drugih izvora.


4. PRAVO UČENIKA SREDNJE ŠKOLE ILI STUDENATA NA POMOĆ

Članak 17.

Pravo na pomoć za školovanje učenici ili studenti mogu ostvariti u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/02 i 11/03), a prema socijalnom kriteriju.


5. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Članak 18.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenja djeteta, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja), prema ocjeni Socijalnog vijeća Općine Đurmanec nisu u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji na temelju pismenog zahtjeva uz priloženu dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti zbog kojih je jednokratna pomoć prijeko potrebna.
Jednokratna novčana pomoć odobrava se pojedinačno, u iznosu kojeg utvrdi Socijalno vijeće Općine Đurmanec, a broj pomoći zavisi od osiguranih sredstava za ovu namjenu.
Jednokratna novčana pomoć iznosi najmanje jednu utvrđenu osnovicu, a najviše tri osnovice utvrđene sukladno odredbi članka 10. ove Odluke.
Maksimalni iznos jednokratne novčane pomoći može se odobriti samcu ili obitelji samo jedanput u istoj kalendarskoj godini.


V. NADLEŽNOST I POSTUPAK OSTVARIVANJA POJEDINOG PRAVA


Članak 19.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom u pravilu se pokreće na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.
Iznimno, postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, sukladno odredbama ove Odluke može pokrenuti po službenoj dužnosti Upravni odjel Općine Đurmanec, Socijalno vijeće Općine Đurmanec, Općinsko poglavarstvo ili Općinsko vijeće, neposredno iz saznanja ili na prijedlog Centra za socijalnu skrb.

Članak 20.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi prema odredbama ove Odluke, podnosi se Upravnom odjelu Općine Đurmanec u pismenom obliku.


Članak 21.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi kao i tijekom korištenja prava, podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik, dužan je dostaviti Upravnom odjelu Općine Đurmanec odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava i to:
- izjavu o zajedničkom domaćinstvu
- potvrde o prihodima svih članova domaćinstva isplaćena u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva (ubrajaju se prihodi ostvareni po osnovi rada, mirovine, prihodi od imovine, alimentacija).
- preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na pomoć.


Članak 22.

Sve podnijete zahtjeve kompletira Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec i dostavlja Socijalnom vijeću Općine Đurmanec zajedno sa financijskim pokazateljima o mogućnosti ostvarivanja pojedinog prava iz ove Odluke.
Socijalno vijeće Općine Đurmanec ocjenjuje podnijete zahtjeve te na temelju odredbi ove Odluke daje ocjenu o opravdanosti podnijetog zahtjeva, te odlučuje o visini odobrene pomoći.
Na temelju ocjene Socijalnog vijeća, Upravni odjel Općine Đurmanec izdaje rješenje o ostvarivanju pojedinog prava sukladno odredbama ove Odluke ukoliko ovom Odlukom nije što drugo propisano.


Članak 23.

O zahtjevima za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom te Socijalnim programom Općine za pojedinu godinu, u prvom stupnju odlučuje Upravni odjel Općine Đurmanec.
Kod donošenja rješenja o ostvarivanju pojedinog prava sukladno odredbama ove Odluke shodno se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku.
Rješenjem kojim se odobrava pojedini vid pomoći sukladno ovoj Odluci između ostalog mora sadržavati razdoblje važenja istog kao i ostavljenu mogućnost mijenjanja ukoliko se okolnosti promjene.
O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela Općine Đurmanec odlučuje nadležno upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije.


Članak 24.

Upravni odjel, Socijalno vijeće Općine Đurmanec i Općinsko poglavarstvo Općine Đurmanec na čijem području korisnik ima prebivalište imaju pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Ukoliko se utvrdi da se sredstva koriste nenamjenski, odnosno da je rješenje donijeto na temelju netočnih podataka, odmah će se donijeti rješenje o ukidanju prethodnog rješenja.
Na zahtjev tijela navedenih u stavku 1. ovog članka korisnik je dužan dokazati namjensko korištenje odobrenih sredstava.
Korisnik je dužan svaku promjenu u pogledu ostvarivanja prava sukladno ovoj Odluci dostaviti najkasnije u roku osam dana od nastanka promjene.


Članak 25.

Upravni odjel i Socijalno vijeće Općine Đurmanec podnose Općinskom vijeću pisano izvješće o realizaciji Odluke o socijalnoj skrbi za proteklu kalendarsku godinu.


VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".


Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provođenju socijalnog programa Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/99. i 18/99.).
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Marijan Klasić
[06.11.2008]