Odluka o općinskim porezima
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01.) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj12/01.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 7. sjednici održanoj dana 17. travnja 2002. godine, donijelo je
O D L U K U
o općinskim porezimaI. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja poreza, stopa odnosno visina poreza, obračun i način plaćanja poreza, koji su prihod Općine Đurmanec.


II. VRSTA POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na tvrtku ili naziv,
4. porez na korištenje javnih površina.


1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakija, žestoka pića). pivu i bezalkoholnih pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.


Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.


Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te piva plaća se po stopi od 3 %.


Članak 6.

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na dodanu vrijednost.


2. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.


Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,50 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor godišnje.


Članak 9.

Oslobađaju se od plaćanja poreza na kuće za odmor obveznici poreza koji primaju socijalnu pomoć.Članak 10.

Oveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu izraženu u četvornim metrima.
Podatke iz stavka 1. ovoga članka obveznici poreza dužni su dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.


Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana o dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 12.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a imaju sjedište ili prebivalište na području općine Đurmanec.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu koja se nalazi na području općine Đurmanec.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.


Članak 13.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju u godišnjem iznosu obveznici iz članka 12. ove Odluke:
1. pravne osobe s područja trgovine, ugostiteljstva, turizma, poljoprivredne proizvodnje, šumarstva, graditeljstva, prometa i ostalih djelatnosti
- do 5 zaposlenih - 350,00 kn
- od 5 - 10 zaposlenih - 700,00 kn
- od 10 - 30 zaposlenih - 1.000,00 kn
- preko 30 zaposlenih - 1.500,00 kn

2. Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
a) proizvodnu i uslužnu djelatnost - 150,00 kn
b) ugostiteljske i trgovačke radnje - 400,00 kn


Članak 14.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je utvrđen porez na tvrtku ili naziv.
Ako se tvrtka ili naziv upiše u registar tijekom godine plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv.Članak 15.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv, promjenu tvrtke ili naziva kao i svaku drugu promjenu, koja utječe na utvrđivanje ovog poreza, dužan je prijaviti nadležnom tijelu u roku od 15 dana od dana upisa u registar odnosno od dana nastale promjene.4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine (ceste, pločnici, parkirališta, stajališta javnog prometa i sl.) i druge površine zemljišta u vlasništvu Općine Đurmanec za obavljanje određene djelatnosti.


Članak 17.

Obveznici poreza iz članka 16. ove Odluke plaćaju za vrijeme korištenja javne površine porez, i to:
- za mjesečno korištenje po 1 m² plaća 1,00 kunu,
- za korištenje za određeni broj dana po 1 m² plaća 10,00 kuna.Članak 18.

Obveznici poreza iz članka 16. ove Odluke prilikom podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine nadležnom tijelu predaju poreznu prijavu radi utvrđivanja poreza.

Rok plaćanja ovog poreza je 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na korištenje javnih površina.III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 19.

Poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke Općina Đurmanec u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.


Članak 20.

Za obavljanje poslova iz članka 19. ove Odluke Poreznoj upravi pripada naknada u visini od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda - poreza.


Članak 21.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upavi prema članku 20. ove Odluke obračunava i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.


Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti:
- Odluka o porezu na potrošnju ("Službeni glasnik KZŽ" broj 17/94,
- Odluka o porezu na reklame ("Službeni glasnik KZŽ" broj 17/94,
- Odluka o porezu na kuće za odmor ("Službeni glasnik KZŽ" broj 19/94,
- Odluka o porezu na korištenje javnih površina ("Službeni glasnik KZŽ" broj 2/98),
- Odluka o porezu na tvrtku ili naziv ("Službeni glasnik KZŽ" broj 2/98).


Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja 2002. godine.PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Marijan Klasić
[06.11.2008]