Odluka o komunalnoj naknadi
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01.) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2003. godine, d o n i j e l o j eO D L U K U
o komunalnoj naknadiI. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Đurmanec, a naročito:
- naselja u Općini Đurmanec, u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
- područja zona u Općini Đurmanec,
- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
- rokovi plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.Članak 2.

Komunalna naknada prihod je Proračuna Općine Đurmanec.


Sredstvima komunalne naknade financira se obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoća u dijelu koji se odnosi na javne površine,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javna rasvjeta.

Sredstva komunalne naknade raspoređuju se sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće.
Općinsko poglavarstvo dužno je do kraja ožujka svake godine Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvođenju Programa iz prethodnog stavka, za prethodnu kalendarsku godinu.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća sredstva komunalne naknade mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te vatrogasne djelatnosti.II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE


Članak 3.


Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici odnosno korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrađenog građevinskog zemljišta.


Članak 4.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 3. ove Odluke koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja kao i za stambeni poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture općine.
Građevinskim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja, a na kojem se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne ili druge namjene.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište iz stavka 2. ovoga članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.


Članak 5.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 3. ove Odluke (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu Općine Đurmanec.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka izradit će obrasce za prijavu obveznika plaćanja komunalne naknade.
U Upravnom odjelu ustrojava se evidencija o obveznicima plaćanja komunalne naknade u svrhu naplate komunalne naknade. Osim podataka kojima isti raspolaže, potrebni podaci prikupit će se neposrednim uviđajem na licu mjesta ili u zemljišnim knjigama. Vlasnici stambenog i poslovnog prostora te građevinskog zemljišta dužni su izvršiti prijavu obveznika plaćanja komunalne naknade u propisanom roku te dopustiti neposredni uviđaj radi kontrole.Članak 6.

Visina komunalne naknade utvrđuje se rješenjem o komunalnoj naknadi.
Komunalna naknada plaća se u dvije godišnje rate. Prva rata dospijeva 30. svibnja, a druga 01. studenoga tekuće godine.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi, te rješenje izvršava Upravni odjel Općine Đurmanec.
Rješenje se izvršava u postupku i na način određen propisima u prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.
Glede utvrđivanja obveze naplate, povrata, žalbenog postupka i zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
Obveznik plaćanja komunalne naknade snosi i troškove prisilne naplate.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo, Služba za promet i komunalne djelatnosti Krapinsko-zagorske županije.Članak 7.

Komunalna naknada ne plaća se na nekretnine koje se koriste:
1. za potrebe Općine Đurmanec,
2. za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje,
3. za zdravstvenu i socijalnu zaštitu,
4. za vatrogasnu djelatnost i udruge,


5. vjerske zajednice,
6. javne športske i kulturne udruge i zemljište za groblje,
7. humanitarne organizacije,
8. za gospodarske zgrade koje nisu poslovni prostor za obavljanje obrta,već služe kao razna spremišta poljoprivrednih proizvoda (klijeti, staje, svinjci, kuharne i sl.).Članak 8.

Privremeno se oslobađaju plaćanja komunalne naknade:
1. korisnici stalne socijalne pomoći,
2. osobe koje su zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme podvrgnute bolničkom liječenju, za vrijeme trajanja bolničkog liječenja,
3. poduzetnici u prvoj godini poslovanja,
4. privremeno nezaposleni samohrani roditelj, za vrijeme trajanja nezaposlenosti,
5. vlasnici (korisnici) stambenog i garažnog prostora te neizgrađenog građevinskog zemljišta, stariji od 65 godina, ukoliko navedenu imovinu nisu dali u zakup, te ju ne koriste osobe mlađe od 65 godina života.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 (šest) mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene se umanjuje za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.Članak 9.

Rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi Upravni odjel Općine Đurmanec.
Plaćanja komunalne naknade iz članka 8. oslobađaju se obveznici samo na temelju pismenog zahtjeva uz koji se dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju.III. PODRUČJE I ZONE U KOJIMA SE UTVRĐUJE OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE


Članak 10.

Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području općine Đurmanec.
Za plaćanje komunalne naknade utvrđuju se slijedeće zone:


I. ZONA

- Đurmanec od kbr. 1-192 i od kbr. 202-244,
- Ravninsko od kbr. 1-70


II. ZONA

- Ravninsko - od kbr. 71-120,
- Hromec do Zadružnog doma sa zaselkom Posilovići (bez zaselka Guntneri - od kbr. 1-24 i od 32-68)
- Podbrezovica - cijelo naselje od kbr. 1-74,
- Putkovec (naselje uz glavnu cestu-oko škole) - od kbr. 17-40,
- Donji Macelj od kbr 7- 130.


III. ZONA

- Zagorska Koprivnica (cijelo naselje) - od kbr. 1-28,
- Lukovčak od kbr. 12-68 (osim zaselka Grki),
- Goričanovec (osim prilaza od strane Brezovice od 1-67)
- Putkovec (za zaselak Purgeri, Petraki, Krkleci, Bukaški, Grilci i Družinci) od kbr. 1-16 i 41-82,
- Prigorje od kbr. 1-125, (osim zaselaka Kapuni, Kletečki i Posilovići),
- Donji Macelj od kbr. 1-5,
- Hlevnica (cijelo naselje) od kbr. 1-84,
- Jezerišće (cijelo naselje) od kbr. 1-43,
- Hromec - od Zadružnog doma pa do kraja naselja sa zaselkom Guntneri (od kbr. 25-31 i od 69-125) do kraja


IV. ZONA

- Đurmanec (naselje Priglazda) od kbr. 193-201,
- Gornji Macelj (cijelo naselje) od kbr. 1-85,
- Lukovčak - Grki kbr. 1-11,
- Prigorje ( zaselak Kapuni, Posilovići i Kletečki) kbr. 27-28, 30-32 i 106-112,
- Goričanovec - prilaz od strane Brezovica kbr. 68-7


IV. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE VISINE KOMUNALNE NAKNADE I NAČIN OBRAČUNA


Članak 11.

Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone kako slijedi:

- za I. zonu 1,00
- za II. zonu 0,80
- za III. zonu 0,60
- za IV. zonu 0,40Članak 12.

Utvrđuju se koeficijenti namjene (Kn) te iznose:
1. za poslovni prostor koji služi za proizvodnu djelatnost - koeficijent 2,0
2. za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti - koeficijent 4,0
3. za građevinsko zemljište koje služi u svrhu poslovne
djelatnosti - koeficijent 0,4
4. stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne
organizacije - koeficijent 1,0

5. garažni prostor - koeficijent 1,0

6. neizgrađeno građevinsko zemljište - koeficijent 0,05Članak 13.


Komunalna naknada obračunava se po m² površine, i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ("Narodne novine" broj 40/97.), a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
Visina komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
- vrijednosti boda ------- B
- koeficijenta zone ------ Kz
- koeficijenta namjene - Kn.

Godišnji iznos komunalne naknade obračunva se na način da se mjesečni iznos pomnoži s brojem mjeseci u godini.

Izračun komunalne naknade:

komunalna naknada = B x Kz x Kn x m² x 12.Članak 14.

Vrijednost boda utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom do kraja studenoga tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Općinsko vijeće Općine Đurmanec donijet će u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja shodno ovoj Odluci Program održavanja komunalne infrastrukture.


Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Marijan Klasić
[06.11.2008]