Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
Na temelju članka 34., stavka 1., točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04.), te članka 13., stavka 1. Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 151/03) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 22. sjednici održanoj 15. listopada 2004. godine, donijelo jeO D L U K U
O OBVEZATNOM KORIŠTENJU KOMUNALNE USLUGE
ODRŽAVANJA ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI
NA SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADAI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza održavanja čistoće i skupljanja otpada, odnosno obveza korištenja usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Đurmanec.


Članak 2.

Pod komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatraju se tvari i predmeti koje je pravna ili fizička osoba odbacila ili odložila, namjerava ih ili ih mora odložiti, a razvrstavaju se ovisno o svojstvu i mjestu nastanka, i to:
1. otpad s javnih površina,
2. kućni otpad i
3. glomazni otpad.
Otpadom s javnih površina smatraju se otpaci koji nastaju čišćenjem javnih površina.


Kućnim otpadom smatraju se kruti i drugi otpaci koji nastaju u ustanovama, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, stanovima, garažama, dvorištima i vrtovima, te u poslovnim prostorijama, koji se po svojoj veličini mogu odlagati u vreće ili u posude za kućno smeće.
Glomaznim otpadom smatraju se kruti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, koji se po svojoj veličini, količini ili postupku ne smatraju kućnim otpadom u smislu prethodnog stavka, a naročito kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično, te njihovi dijelovi. Glomazni otpad su i otpaci građevinskog materijala u manjim količinama.Članak 3.

Na području općine Đurmanec obvezno je skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz članka 2. ove Odluke na način naveden u članku 4. ove Odluke.


II. POSTUPAK

Članak 4.

Odvoz otpada i smeća vršit će se u vremenskim razmacima koje utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Đurmanec, na način da se sakuplja u odgovarajuće posude ili vreće za smeće.
Odvoz otpada vršit će se specijalnim vozilom (smećarom) za sve korisnike do kojih vozilo može doći, a za sve ostale odlaganjem u kontejnere postavljene na mjestima koje odredi Općinsko poglavarstvo u dogovoru s davaocem usluge odvoza.
Rokove odvoza odredit će Općinsko poglavarstvo.


Članak 5.

Poslove sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavljat će ovlašteno komunalno poduzeće, čiji je osnivač ili suosnivač Općina Đurmanec, na temelju neposrednog zaključenog ugovora pod uvjetom da te poslove obavlja pod približno jednakim uvjetima pod kojima takav posao obavljaju specijalizirane organizacije za tu djelatnost.
U slučaju da ne dođe do zaključenja ugovora iz stavka 1. ovog članka tada će poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavljat pravna ili fizička osoba kojoj Općina povjeri obavljanje navedene djelatnosti donošenjem odluke o koncesiji, koja je dužna organizirati poslove skupljanja i odvoz komunalnog otpada u skladu s odredbama ove Odluke, odgovarajućim sredstvima rada i radnicima s potrebnom zaštitnom opremom, o čemu će se zaključiti poseban ugovor.


Članak 6.

Odluku o koncesiji iz članka 5. ove odluke donosi Općinsko vijeće na temelju provedenog javnog natječaja, kojeg raspisuje, utvrđuje uvjete i sprovodi Općinsko poglavarstvo.
Na temelju odluke o koncesiji Općinsko poglavarstvo s najpovoljnijim ponuđačem sklapa ugovor o koncesiji.


Članak 7.

Odvoz otpada na području općine obavlja pravna osoba koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti.


Članak 8.

Ugovorom o obavljanju ove djelatnosti potanje se utvrđuju sva prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz naravi posla, a u skladu s ovom Odlukom i Zakonom.


Članak 9.

Ako se obavljanje djelatnosti odvoza otpada povjerava koncesionaru, tada se daje na rok od 10 (deset) godina, a ako se povjerava ugovorom komunalnom poduzeću, tada se rok utvrđuje tim ugovorom.


Članak 10.

Obavljanje djelatnosti odvoza otpada može prestati i prije isteka vremena na koje je zaključen ugovor, ako izvršilac usluge:
- ne obavlja djelatnost u rokovima i na način propisan ovom Odlukom,
- za izvršenu uslugu naplati veću naknadu od ugovorene,
- ne izdaje uredne račune za izvršenu uslugu,
- ako je pravomoćnom odlukom kažnjen za prekršaj, odnosno kazneno djelo, uz koju mu je izrečena mjera zabrane obavljanja te djelatnosti,
- u ostalim opravdanim slučajevima kad se utvrde veće nepravilnosti u radu izvršioca usluge.
Odluku o otkazu ugovora iz razloga navedenih u prethodnom stavku donosi Općinsko vijeće.


Članak 11.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata, ustanove, poduzeća i građani (korisnici usluga odvoza komunalnog otpada) dužni su skupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija odlagati u odgovarajuće posude ili vreće za smeće, te ih prema utvrđenim rokovima postaviti na odgovarajuća mjesta radi preuzimanja od strane izvršioca usluge.Članak 12.

Plan i raspored postave, te pražnjenja i odvoza kontejnera utvrđuje Općinsko poglavarstvo u dogovoru s izvršiocem usluge.Članak 13.

Izvršilac komunalne usluge dužan je poslove postupanja i odlaganja komunalnog otpada provoditi prema odredbama Zakona o otpadu i na temelju posebnih propisa.
Komunalni otpad odlaže se na za to određena odlagališta.Članak 14.

Na području općine Đurmanec zabranjuje se bilo kakvo odlaganje otpada suprotno ovoj Odluci.


Članak 15.

Posude, vreće i kontejnere korisnicima osigurava izvršilac usluge.


Članak 16.

Korisnici odvoza komunalnog otpada dužni su plaćati naknadu za uslugu odvoza komunalnog otpada prema kriterijima koje utvrdi Općinsko poglavarstvo.


Članak 17.

Naknada za odvoz komunalnog otpada plaća se izvršiocu usluge.
Članak 18.

Ukoliko korisnici usluga odvoza komunalnog otpada ne izvrše obvezu plaćanja naknade u iznosu i roku utvrđenom aktom izvršioca usluge, naknada će se naplatiti sudskim putem.Članak 19.

O oslobađanju od plaćanja naknade za uslugu odvoza komunalnog otpada u svakom konkretnom slučaju odlučuje Općinsko poglavarstvo.


III. NADZOR

Članak 20.

Do ustrojavanja komunalnog redarstva nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Upravni odjel Općine Đurmanec.
U obavljanju nadzora Upravni odjel je ovlašten donositi rješenja kojima će:
- odrediti izvršenje određenih radnji radi realizacije pojedinih odredaba ove Odluke,
- zabraniti obavljanje određenih radnji koje nisu u skladu s ovom Odlukom.
Inspekciji nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata.


Članak 21.

Prvostupanjska rješenja po ovoj Odluci donosi Upravni odjel Općine Đurmanec.
Protiv prvostupanjskog rješenja dozvoljena je žalba, koje se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka prvostupanjskog rješenja.
Drugostupanjsko tijelo za rješavanje žalbi uloženih protiv prvostupanjskih rješenja je Općinsko poglavarstvo Općine Đurmanec.


IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Pravne i fizičke osobe s područja općine Đurmanec dužne su odlagati otpad u skladu sa ovom Odlukom.
Za neodržavanje čistoće obveznim skupljanjem i odlaganjem otpada prema članku 4. ove Odluke, odnosno odlaganje istog na divlje deponije (šumarke, potoke i sl.) kaznit će se :
- pravna osoba globom u iznosu od 1.000,00 kuna
- fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.


Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba ako ne postupa na način propisan člankom 13. i 14. ove Odluke.
Naplaćena globa je prihod Proračuna Općine Đurmanec.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznom odvozu komunalnog i tehnološkog otpada s područja općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 19/01.).


Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE ĐURMANEC
Marijan Klasić


[06.11.2008]