Odluka o komunalnom doprinosu na području općine Đurmanec
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 104/04), i članka 16. Statuta Općine Đurmanec («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 12/01 i 5/06), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine, d o n i j e l o j e


O D L U K U
o komunalnom doprinosu na području
Općine Đurmanec
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa u općini Đurmanec:
a) područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u općini Đurmanec,
b) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m³ građevine za pojedine zone,
c) način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
d) opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
e) izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.


Članak 2.

Komunalni doprinos su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Komunalni doprinos je prihod općine Đurmanec koji služi za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Đurmanec, a posebice za uređenje i izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor.

Članak 3.

Pod gradnjom novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u smislu ove Odluke podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevinskih objekata.


Članak 4.

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture vrši se iz:
- komunalnih doprinosa što ga plaćaju vlasnici građevinskih čestica,
- proračun općine Đurmanec,
- drugih izvora utvrđenih posebnih propisima.


II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSAČlanak 5.

U općini Đurmanec utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa kako slijedi:

I. ZONA

Đurmanec od kbr. 1-192,
Ravninsko od kbr. 1-70,
Hromec do prvog skretanja za Hlevnicu, od kbr. 1-24 i od 32-68 (bez zaselka Posilovići i Guntneri),
Donji Macelj od kbr 7 – 130.
II. ZONA

- Đurmanec od kbr. 202 -244 (zaselak Hrčki) i od kbr. 193-201 (zaselak Priglazda),
- Ravninsko - od kbr. 71-120,
Hromec - zaselak Posilovići
Podbrezovica - cijelo naselje od kbr. 1-74,
Putkovec (naselje uz glavnu cestu-oko škole) - od kbr. 17-40,
Lukovčak od kbr. 12-68 (osim zaselka Grki).


III. ZONA

Zagorska Koprivnica (cijelo naselje) - od kbr. 1-28,
Goričanovec (osim prilaza od strane Brezovice od 1-67),
Putkovec (za zaselak Purgeri, Petraki, Krkleci, Bukaški, Grilci i Družinci) od kbr. 1-16 i 41-82,
Prigorje od kbr. 1-125, (osim zaselaka Kapuni, Kletečki , Posilovići i Drenški),
Donji Macelj od kbr. 1-5,
Hlevnica (cijelo naselje) od kbr. 1-84,
Jezerišće (cijelo naselje) od kbr. 1-43,
dio naselja Hromec - sa zaselkom Guntneri i Posilovići (od kbr. 25-31 i od 69-125) do kraja


IV. ZONA

Gornji Macelj (cijelo naselje) od kbr. 1-85,
Lukovčak - Grki kbr. 1-11,
Prigorje ( zaselak Kapuni, Posilovići i Kletečki) kbr. 27-28, 30-32 , 50-53, i 106-112,
Goričanovec - prilaz od strane Brezovica kbr. 68-7III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA


Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se po m³ (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a utvrđuje se na osnovu objavljene visine prosječnih troškova gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj te za pojedine zone iznosi kako slijedi:
- za I. zonu u iznosu od 4,00 kune/m³
- za II. zonu u iznosu od 3,00 kune/m³
- za III. zonu u iznosu od 2,00 kune/m³
- za IV. zonu u iznosu od 1,00 kunu/m³.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m² tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m² izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m³ građevina u toj zoni.
Također, u slučaju kad se komunalni doprinos naplaćuje za plinovode, vodovode, kanalizacijsku infrastrukturu, telekomunikacijsku, elektroenergetsku infrastrukturu i druge vodove koji se tretiraju kao građevine, a kad Općina Đurmanec nije investitor ili suinvestitor radova, isti se obračunava po m² površine te građevine, (dužina voda x širina zaštitnog pojasa).
Za građevinu koja se uklanja radi građenja nove građevine ili pak kod dogradnje ili nadogradnje postojeće građevine, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.IV. POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU


Članak 7.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel Općine Đurmanec u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti na temelju projektne dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo državne uprave.

Nadležno tijelo državne uprave dužno je dokumentaciju iz prethodnog stavka dostaviti u roku od 8 dana po prijemu zahtjeva za izdavanje građevne dozvole.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana konačnosti akata na temelju kojeg se može graditi.


Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu obavezno sadrži:
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
- način i rok plaćanja komunalnog doprinosa,
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
- popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- obvezu razmjernog povrata sredstava ako Općina ne izvrši svoju obvezu,
- uputu o pravnom lijeku.


Članak 9.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba nadležnom tijelu županije.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Upravni odjel Općine Đurmanec u postupku i na način određen Zakonom.


V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10.

Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom na žiro račun Općine Đurmanec na osnovi konačnog rješenja o komunalnom doprinosu u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, na poseban zahtjev investitora-obveznika komunalnog doprinosa, rješenjem će se odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u najviše 6 (šest) mjesečnih obroka od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30 % ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Općinsko vijeće Općine Đurmanec može na prijedlog Poglavarstva osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine od posebnog interesa za općinu Đurmanec, te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture od posebnog interesa za razvitak i gospodarski napredak općine Đurmanec (objekti i uređaji za vodoopskrbu, plinovodi, elektroenergetska mreža i sl.), o čemu odlučuje posebnom odlukom.

Općinsko poglavarstvo općine Đurmanec može svojom odlukom osloboditi djelomično do iznosa od 50 % obveze plaćanja investitore iz stavka 1. ovog članka i investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine.

Članak 12.

U cilju poticanja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta u potpunosti su od plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni obveznici komunalnog doprinosa kod izgradnje proizvodnog pogona ili dogradnje istog.
Ako obveznik komunalnog doprinosa koji ostvaruje pravo na potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa radi izgradnje proizvodnog pogona izvrši prenamjenu proizvodnog pogona prije dobivanja uporabne dozvole za isti, gubi pravo na potpuno oslobađanje.

Članak 13.

Ostale poslovne subjekte, obveznike plaćanja komunalnog doprinosa, Općinsko vijeće Općine Đurmanec može na prijedlog Poglavarstva osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 50 % radi izgradnje poslovne građevine.
Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ima više poslovnih prostora oslobođen je navedenih obveza na prostor u kojem je obavio novo zapošljavanje.


Članak 14.

Sukladno odredbama „Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji“, („Narodne novine“ broj 174/04) oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa članovi obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata od I. do X. skupine s područja općine Đurmanec ako time rješavaju neriješeno stambeno pitanje ili investitori koji grade za potrebe stambenog zbrinjavanja navedenih kategorija.


Članak 15.
Komunalni doprinos se iznimno ne plaća:
- za gradnju objekata kada je investitor ili suinvestitor općina Đurmanec,
- za gradnju školskih objekata i dječjih vrtića.

VII. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA


Članak 16.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 6. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine iz sredstava poreznih prihoda.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Vladimir Pernek


[06.11.2008]