Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Đurmanec
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:604-02/06-01/02
URBROJ:2140/02-06-1
Đurmanec, 28. rujna 2006.


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01 i 5/06), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine, d o n i j e l o j e

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika
o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pomoći
učenicima srednjih škola i studentima s područja
Općine ĐurmanecI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/02 i 16/03) u članak 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Općinsko poglavarstvo može iznimno u okviru planiranih sredstava za pomoći, posebnim zaključkom, mimo kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom, studentima teškog socijalnog stanja koji su ostvarili pravo na pomoć povećati iznos odobrene pomoći.“


Članak 2.

U članku 9., stavku 1. dodaju se nove točke b). i c). koje glase:


b) USPJEH U UČENJU

- Srednje škole:
3,00 – 3,50………………………………….5 bodova
3,51 – 4,00…………………………………10 bodova
4,01 – 4,50…………………………………20 bodova
4,51 – 5,00…………………………………30 bodova


- Fakultet:
2,50 – 3,00………………………………….5 bodova
3,01 – 3,50……….………………………..10 bodova
3,51 – 4,00………………………………...20 bodova
4,01 – 5,00………………………………...30 bodova

Učenici prvih razreda srednjih škola, te prve godine veleučilišta ili fakulteta bodovati će se po uspjehu za srednje škole.

c) NATJECANJA

VRSTA NATJECANJA OSVOJENO MJESTO BODOVI

1. Županijsko 1. – 3. 3
2. Regionalno 1. – 3. 5
3. Državno bilo koje mjesto 8
4. Međunarodno bilo koje mjesto 10

Bodovanje natjecanja učenika i studenata vrši se na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim natjecanjima na kojima je sudjelovao.

Dosadašnja točka b). postaje točka d)., s napomenom da se u podstavku 4. koji glasi:“- ostali članovi porodičnog domaćinstva na redovnom školovanju“ dodaju riječi „u srednjoj školi ili fakultetu“, a dosadašnja točka c). postaje točka e). te se mijenja i glasi:
„ Ukoliko zbroj bodova po kriterijima iz stavka 1., točaka a), b), c) i d) iznose nula bodova, podnositelj zahtjeva nema pravo na pomoć.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Vladimir Pernek
[06.11.2008]