Donesen proračun općine za 2008. godinu
Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na svojoj 18. sjednici održanoj 10. prosinca 2007. godine jednoglasno donijelo Proračun Općine Đurmanec za 2008. godinu sa pripadajućim Projekcijama za 2009. i 2010. godinu i provedbenim Programima. Tako će za 2008. godinu Proračun Općine iznositi 11.318.000,00 kuna, od čega izvorni prihodi Općine iznose 7.689.000,00 kuna ili oko 68%, dok se iznos od 3.629.000,00 kuna ili oko 32% sredstava namjerava prihodovati od tekućih i kapitalnih pomoći KZŽ i Ministarstava preko određenih razvojnih fondova. Vezano za izvorne prihode Općine najveći prihod se očekuje od poreza na dohodak u iznosu od 6.000.000,00 kuna ili 78% svih ubranih prihoda.
Što se tiče rashoda, isti su uravnoteženi sa planiranim prihodima te također iznose 11.318.000,00 kuna, a koji su raspoređeni po programima kako slijedi:
  • javna uprava i administracija – 1. 187.500,00 kuna ili 15,4 % izvornih prihoda;
  • zaštita od požara – 310.000,00 kuna ili 4% izvornih prihoda;
  • razvoj poljoprivrede – 75.000,00 kuna ili 1% izvornih prihoda;
  • uređenje okoliša – 335.000,00 kuna ili 4,3 % izvornih prihoda;
  • održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture – 8.067.000,00 kuna ili 71% ukupnih prihoda;
  • promicanje kulture – 230.000,00 kuna ili 3% izvornih prihoda;
  • rekreacija i šport – 70.000,00 kuna ili 0,9% izvornih prihoda;
  • predškolsko i osnovno obrazovanje – 470.000,00 kuna ili 6,1% izvornih prihoda;
  • srednje i tercijarno obrazovanje – 263.000,00 kuna ili 3,4% izvornih prihoda;
  • socijalna zaštita – 300.000,00 kuna ili 4% izvornih prihoda.

Napomenuli bi kako Programe vezane za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture u kojima je detaljno obrađeno koji projekti se namjeravaju realizirati tijekom 2008. godine možete naći na službenim stranicama Općine Đurmanec pod linkom „Službeni akti“.

Prema riječima načelnika Općine Đurmanec „Proračun za 2008. g. je razvojan u granicama očekivanih prihoda, što potvrđuje i jednoglasna podrška članova Općinskog vijeća. Kako i dosad tako će se i u 2008. godini dužna pažnja posvećivati razvoju i izgradnji komunalne infrastrukture - vodoopskrbi, asfaltiranju lokalnih i nerazvrstanih cesta, izgradnji javne rasvjete, odvodnji oborinskih voda, izgradnji nogostupa i sl., a posebno bi istaknuo i orjentaciju ulaganja u projektnu dokumentaciju kako komunalne infrastrukture tako i društvenih sadržaja i uređenja cestovne infrastrukture u centru Đurmanca.
Nije zanemariv odnos prema našim mladima - školarcima, učenicima i studentima kojima se putem raznih vidova pomoći pokušava olakšati školovanje, a po nama veliku pažnju posvećujemo i raznim vidovima socijalne zaštite.
Uz doprinos mjesnih odbora i predlaganje projekata pozivam sve mještane na suradnju i podršku s ciljem da se zacrtani programi i planovi izvrše kako bi našu Općinu učinili još ljepšom i privlačnijom.“

Na istoj sjednici Općinsko vijeće je donijelo Plan zaštite od požara za Grad Krapinu i Općine Hum na Sutli, Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Mihovljan, Novi Golubovec, Radoboj i Lobor kojim se uređuju mjere i postupci koje su dužni poduzimati i provoditi JVP Krapina, postrojbe DVD-a, pravne i fizičke osobe i građani na području Općine Đurmanec, a u cilju gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine i pružanja pomoći u otklanjanju posljedica prouzrokovanih požarom.

Općinsko vijeće Općine Đurmanec je također donijelo Odluku kojom se Autoprijevozniku Josipu Božiček iz Đurmanca, Gornji Macelj 32 i obrtu „Pavić-prijevoz“ vl. Josip Pavić iz Đurmanca, Podbrezovica 73, povjerava obavljanje poslova zimskog čišćenja i održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina za potrebe Općine i mještana na rok od četiri (4) godine.
S obzirom na dosadašnja iskustva i poznavanje problematike izvođenja tih radova i usluga na terenu, budući se radi o vrlo specifičnim i opsežnim poslovima, a od izvođača se zahtjeva potreba brzog djelovanja i efikasnosti čišćenja svih nerazvrstanih cesta po cijelom području općine Đurmanec radi osiguravanja prohodnosti istih, po provedenom natječaju prihvatile su se sve pravovaljane pristigle ponude opremljenih izvođača zbog navedenih razloga te činjenice da obujam posla zahtjeva jednak angažman oba ponuditelja u obavljanju radova na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine.
Oko utvrđivanja plana i prioriteta čišćenja pojedinih dionica, a također i oko kontrole samih izvođača svoj će doprinos morati dati članovi mjesnog odbora i taj posao odraditi na terenu, a mještani se mole za razumijevanje i strpljivost prilikom većih snježnih nepogoda, jer ipak izvođači trebaju određeno vrijeme da obiđu cijelo područje Općine, a prioritet svakako imaju važnije prometnice koje koriti veći broj korisnika.
[29.10.2008]