Donesen prostorni plan uređenja Općine Đurmanec
Nakon višegodišnjeg truda, dugotrajnog postupka izrade, provedenih javnih rasprava i dobivenih suglasnosti svih nadležnih tijela donesen je Prostorni plan uređenja Općine Đurmanec.
Općinsko vijeće Općine Đurmanec je dana 10. rujna 2007. godine na svojoj 17. sjednici donijelo Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec, koja je stupila na snagu 22. rujna 2007. godine te se od tog dana Prostorni plan počeo primjenjivati.
Prostorni plan uređenja Općine Đurmanec je novi prostorno-planski dokument, koji utvrđuje namjenu i svrhovito korištenje prostora, uvjete uređenja prostora, zaštitu okoliša, zaštitu kulturno-povijesne baštine i vrijednih dijelova prirode, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, a sve sa osnovnim ciljem optimalnog društvenog, gospodarskog i svekolikog razvoja Općine Đurmanec.
Prostornim planom obuhvaćeno je područje teritorija Općine Đurmanec, a njime se osiguravaju temeljni uvjeti za ukupni razvitak društvenih i gospodarskih djelatnosti uz najoptimalnije svrhovito korištenje prostora.
Odredbe za provođenje PPU Općine Đurmanec će se moći naći na službenim web stranicama Općine, a eventualne informacije se mogu dobiti i u Upravnom odjelu Općine Đurmanec.
[29.10.2008]