SAVJETOVANJE S JAVNO┢U
Savjetovanje s javno规u

Savjetovanja s javno规u provode se o nacrtima onih op鎖h akata 鑙jim se dono筫njem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe gra餫na ili ure饀ju druga pitanja od interesa za op鎢 dobrobit gra餫na i pravnih osoba na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javno规u objavljuju se i razlozi njegova dono筫nja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem 緀le posti鎖. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvje规e iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi gra餫na usvojeni, a koji nisu. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i to鑞og informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati..


Svoje prijedloge, mi筶jenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, mo緀te poslati e-po箃om na adresu:

opcina.durmanec@kr.t-com.hrOBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU

29.11.2017
OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - GODI㎞JEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - GODI㎞JEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

27.02.2020


OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).

27.02.2020PRIJEDLOG GODI㎞JEG PROVEDBENOG PLANA ZA㏕ITE OD PO瓵RA 2020.Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaklju鑞o 26. velja鑕 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predlo緀ni Nacrt prijedloga Godi筺jeg provedbenog plana za箃ite od po綼ra 2020. g. za koje je savjetovanje u tijeku na elektroni鑛u adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr , osobno ili po箃om na adresu Op鎖na 衭rmanec, Upravni odjel, 衭rmanec 137, 49225 衭rmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u koji se nalazi uz ovaj poziv. S po箃ovanjem,


UPRAVNI ODJELGODI㎞JI PROVEDBENI PLAN UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020.GODINU(pdf).

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OP艵G AKATA - GODI㎞JI PROVEDBENI PLAN - UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

10.02.2020


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U O STATUTARNOJ ODLUCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANECJavni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Op鎖ne 衭rmanec


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 98/19), koji je na snazi od 1. sije鑞ja 2020. godine, propisano je da su jedinice lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave du緉e uskladiti svoje statute i druge op鎒 akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Izmjene navedenog Zakona proiza筶e su iz Zakona o sustavu dr綼vne uprave ("Narodne novine", broj 66/19).


Sukladno zakonskim odredbama poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti izmjena Statuta Op鎖ne 衭rmanec.


Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit 鎒 se i, oni prihva鎒ni, ugraditi u kona鑞i prijedlog nacrta op鎒g akta koji 鎒 se uputiti Op鎖nskom vije鎢 na dono筫nje. Svoje prijedloge mo緀te u pisanom obliku poslati na adresu: OP艻NA 蠻RMANEC, 衭rmanec 137, 49 225 蠻RMANEC te na e-mail adresu: miro.pavic@djurmanec.hr zaklju鑞o s danom 26. velja鑕 2020. godine.


UPRAVNI ODJELJAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U U POSTUPKU DONO〦NJA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC(pdf).

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OP艵G AKATA - STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).

06.02.2020


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u traje od srijede, 13. studenog do petka, 29. studenog 2019. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaklju鑞o 29. studenog 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predlo緀ni Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroni鑛u adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili po箃om na adresu Op鎖na 衭rmanec, Upravni odjel, 衭rmanec 137, 49225 衭rmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma ne鎒 vi筫 biti mogu鎒 sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podlo綼n ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne mo緀 smatrati kona鑞im, u cijelosti dovr筫nim Prora鑥nom.
PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (pdf).


PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2020. do 2022. (pdf).


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U U POSTUPKU DONO〦NJA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (pdf).


OBRAZAC SUDJELOVANJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (DOC).
13.11.2019
OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O KOMUNALNOM REDU (pdf).
15.07.2019
OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA (pdf).
15.07.2019
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNO┢U 2019. GODINU13.06.2019
Prijedlog Odluke o agrotehni鑛im mjerama na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec

ODLUKU O AGROTEHNI菿IM MJERAMA I MJERAMA ZA URE蠩NJE I ODR瓵VANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNO┢U 2019. GODINU13.06.2019
PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU

PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU (pdf).


OBRAZAC - PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU22.11.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU (pdf).


07.08.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA GRA蠩VINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE, PROMETNOG SUSTAVA NERAZVRSTANA CESTA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC-NC 2-GORNJA PODBREZOVICA -SAMOBOLI菿I LEPAJI"

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU" (pdf).


04.05.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU"

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU" (pdf).


16.03.2018ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE U POSTUPKU DONO〦NJA ODLUKE O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC

IZVJE┢E O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU U POSTUPKU DONO〦NJA ODLUKE O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


30.01.2018ODLUKA O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC

-prijedlog odluke za savjetovanje s javno规u

ODLUKU O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OP艵G AKATA (pdf).


15.01.2018ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OP艻NU 蠻RMANEC

ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OP艻NU 蠻RMANEC (pdf).


15.12.2017PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE (pdf).


OBRAZAC - PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU


29.11.2017