SAVJETOVANJE S JAVNO┢U
Savjetovanje s javno规u

Savjetovanja s javno规u provode se o nacrtima onih op鎖h akata 鑙jim se dono筫njem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe gra餫na ili ure饀ju druga pitanja od interesa za op鎢 dobrobit gra餫na i pravnih osoba na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javno规u objavljuju se i razlozi njegova dono筫nja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem 緀le posti鎖. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvje规e iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi gra餫na usvojeni, a koji nisu. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i to鑞og informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati..


Svoje prijedloge, mi筶jenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, mo緀te poslati e-po箃om na adresu:

opcina.durmanec@kr.t-com.hrOBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU

29.11.2017


PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU

PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU (pdf).


OBRAZAC - PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU
22.11.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU (pdf).


07.08.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA GRA蠩VINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE, PROMETNOG SUSTAVA NERAZVRSTANA CESTA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC-NC 2-GORNJA PODBREZOVICA -SAMOBOLI菿I LEPAJI"

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU" (pdf).


04.05.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU"

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU" (pdf).


16.03.2018ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE U POSTUPKU DONO〦NJA ODLUKE O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC

IZVJE┢E O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU U POSTUPKU DONO〦NJA ODLUKE O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


30.01.2018ODLUKA O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC

-prijedlog odluke za savjetovanje s javno规u

ODLUKU O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OP艵G AKATA (pdf).


15.01.2018ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OP艻NU 蠻RMANEC

ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OP艻NU 蠻RMANEC (pdf).


15.12.2017PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE (pdf).


OBRAZAC - PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU


29.11.2017