ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2017.GODINI
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2017.GODINI
[19.04.2017]


ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2017.GODINI
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2017.GODINI
[19.04.2017]


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO „KOMUNALNI REDAR“

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO „KOMUNALNI REDAR“
[14.03.2017]


PRAVNE UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:


ODLUKU O KOMUNALNOM RED (pdf).

STATUT OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (pdf).

ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (pdf).

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (pdf).
[06.03.2017]


JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:363-05/16-01/09
URBROJ:2140/02-01-17-4
Đurmanec, 22. veljače 2017.

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 36/15), članka 47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) i članka 4., stavak 1. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 2/17.) načelnik Općine Đurmanec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz Proračuna Općine Đurmanec


I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA je povjeravanje, ugovorom na rok od četiri godine, poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka umrle osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području općine Đurmanec do nadležne patologije ili sudske medicine....

Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj, obrazac ponude i izjave .

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREUZIMANJA I PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC (doc).

OBRAZAC IZJAVE (doc).
[24.02.2017]


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Povjerenstvo za provedbu natječaja


KLASA:363-01/16-01/109
URBROJ:2140/02-03-17-8
Đurmanec, 23. veljače 2017.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel
Općine Đurmanec na radno mjesto KOMUNALNI REDAR
objavljen u „Narodnim novinama“ broj 16/2017 od 22. veljače 2017. i službenim stranicama Općine Đurmanec www.djurmanec.hr

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:


- KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca....


Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupnu obavijest, upute

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR (pdf).
[23.02.2017]


JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNOG REDARA
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
UPRAVNI ODJEL

KLASA:363-01/16-01/109
URBROJ:2140/02-03-17-7
Đurmanec, 17. veljače 2017.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 62. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14), točke III. Odluke o ustrojavanju zajedničkog komunalnog redarstva ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 2/17) i članka 11. stavka 1. redni broj 3. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 27/14), Upravni odjel Općine Đurmanec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu


u Upravni odjel Općine Đurmanec na radno mjesto:

- KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: područje općine Đurmanec i općine Petrovsko (radi se o zajedničkoj službi komunalnog redarstva).

Opći uvjeti za prijam u službu koje natjecatelji moraju ispunjavati su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
O činjenici da ne postoje takve zapreke, natjecatelj prilaže izjavu koju ovjerava svojim potpisom (izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika)....


Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNOG REDARA (pdf).
[22.02.2017]


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U HROMCU
I. Pristupa se prodaji sljedeće nekretnine u vlasništvu Općine Đurmanec putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda:

a) dvosoban stan površine 61,85 m2, koji se nalazi u Hromcu, na katu u stambeno-poslovnoj građevini na adresi Hromec 49, (Zadružni dom), na kat. čest. broj 1151/2, k.o. Hlevnica, upisan u z.k. uložak broj 689, kao zasebna etažna jedinica u zgradi, etažno vlasništvo E-3, 92/1000, s početnom cijenom od 224.920,31 kuna.

II. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro račun Općine Đurmanec.

III. Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se, prije početka otvaranja ponuda, u korist proračuna Općine, na žiroračun IBAN HR 9223400091810800005, s pozivom na broj HR 68 7706 – OIB uplatitelja s naznakom „Kupnja nekretnine“....Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U HROMCU (pdf).
[25.01.2017]


Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2017. godini
(1) Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec, (uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje dječjih igrališta i sl.).

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 80.000,00 kuna, za programe udruga u sportu koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta, ali isključivo na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 1.000,00 kuna, a najveći iznos potpore koja se može dodijeliti po pojedinom projektu/programu iznosi maksimalno 40.000,00 kuna.......Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj, upute i obrasce .

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2017. GODINI (pdf).

UPUTE ZA PRIJAVITELJE (pdf).

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC - IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

IZVJEŠĆE O NAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA PROJEKT IZ 2016. GODINE
[19.01.2017]


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2017. godinu
(1) Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 190.000,00 kuna, od toga 100.000 kuna za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 40.000 kuna za programe udruga u sportu, 20.000,00 kuna za programe udruga u socijali i zdravstvu, te 30.000,00 kuna za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec......Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj, upute i obrasce .

JJAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJUOPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU(pdf).

UPUTE ZA PRIJAVITELJE (pdf).

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC - IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

IZVJEŠĆE O NAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA PROJEKT IZ 2016. GODINE
[19.01.2017]


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U HROMCU
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:406-01/16-01/05
URBROJ:2140/02-01-16-4
Đurmanec, 22. rujna 2016.


Na temelju članka 391., stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09. i 153/09, 143/12. i 152/14) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/13. i 6/14), članka 9. i 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Đurmanec, ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/16), Općinsko vijeće Općine Đurmanec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana u Hromcu


I. Pristupa se prodaji sljedeće nekretnine u vlasništvu Općine Đurmanec putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda:

a) dvosoban stan površine 61,85 m2, koji se nalazi u Hromcu, na katu u stambeno-poslovnoj građevini na adresi Hromec 49, (Zadružni dom), na kat. čest. broj 1151/2, k.o. Hlevnica, upisan u z.k. uložak broj 689, kao zasebna etažna jedinica u zgradi, etažno vlasništvo E-3, 92/1000, s početnom cijenom od 224.920,31 kuna.

II. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro račun Općine Đurmanec....

Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U HROMCU (pdf).

[26.09.2016]


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PUTKOVCU
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:406-01/16-01/02
URBROJ:2140/02-01-16-9
Đurmanec, 29. kolovoza 2016.


Na temelju članka 391., stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09. i 153/09, 143/12. i 152/14) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/13. i 6/14), članka 9. i 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Đurmanec, ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/16), Općinsko vijeće Općine Đurmanec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Putkovcu


I. Pristupa se prodaji sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Đurmanec putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda:

a) stambeni objekt površine 72,03 m2, koji se nalazi u Putkovcu, na kat. čest. broj 1697/2, k.o. Putkovec, upisan u z.k. uložak broj 1525, sa pripadajućim zemljištem od 180 m2, s početnom cijenom od 76.469,66 kuna;

b) građevinsko zemljište površine 1274 m2, koje se nalazi u Putkovcu, na kat. čest. broj 1699/2, k.o. Putkovec, upisano u z.k uložak broj 1525, s početnom cijenom od 59.666,74 kune......


Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PUTKOVCU (pdf).
[30.08.2016]


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI
(1) Općina Đurmanec, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu, da se prijave za dodjelu financijske podrške za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec, (uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje dječjih igrališta i sl.).

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 120.000,00 kuna, za programe udruga u sportu koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta, ali isključivo na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 70.000,00 kuna......Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj, upute i obrasce .

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI (pdf).

UPUTE ZA PRIJAVITELJE (pdf).

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC - IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA
[02.06.2016]


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2016. godinu
(1) Općina Đurmanec, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske podrške projektima/programima.

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 190.000,00 kuna, od toga 80.000 kuna za programe udruga u kulturi, 40.000 kuna za programe udruga u sportu te 70.000,00 kuna za ostale programe udruga u socijali i zdravstvu, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi.....Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj, upute i obrasce .

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).

UPUTE ZA PRIJAVITELJE (pdf).

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC - IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA
[04.03.2016]